Circulair werken

Ons doel

Bij het uitvoeren van onze taken gebruiken wij diverse waardevolle grondstoffen en komen er restproducten vrij. We streven ernaar minder grondstoffen te verbruiken en deze waar mogelijk opnieuw te gebruiken. Restmaterialen willen we omzetten naar waardevolle producten. Zo sluiten we de grondstofketen en voorkomen we dat we onnodig afvalstoffen moeten afvoeren of verbranden.


De AquaReUse-installatie in Bleiswijk die afvalwater van glastuinbouwbedrijven omzet in gietwaterkwaliteit voor hergebruik.

Wat doen we?

In onze aanbestedingstrajecten en eigen beheersprocessen wegen we (her)gebruik van grondstoffen mee, evenals andere duurzame uitgangspunten zoals efficiënt omgaan met energie en het beperken van de uitstoot van broeikasgassen.

Op dit moment voeren we een pilot uit voor het hergebruiken van bagger vermengd met maaisel  en mest voor een combinatie van ophoging en kwaliteitsverbetering van de bodem. We doen mee met een onderzoek naar het terugwinnen van zeldzame metalen uit zuiveringsslib. Ook verkennen we de mogelijkheden om het verbruik van grondstoffen als metaalzouten en polymeren te verminderen en om maaisel van bermen langs de dijken, wegen en watergangen te benutten.

 "Door zorgvuldiger om te gaan met waardevolle grondstoffen
en restproducten beter te benutten, besparen we kosten en
reduceren we onze uitstoot van broeikasgassen."

Wat is er afgesproken?

Ons doel is om in 2030 voor 50% circulair te zijn en in 2050 volledig. Hiervoor hebben de waterschappen landelijke afspraken gemaakt in de Green Deal Duurzaam GWW en zijn de praktische handvatten te vinden in de Handreiking en een handreiking gericht op baggeren.