Ruimtelijke ordening

Door de constant toenemende druk op het ruimtegebruik in Nederland door onder andere de toenemende verstedelijking moet er goed worden nagedacht over ruimte en water.

Als gevolg van zeespiegelstijging, constante bodemdaling en toenemende neerslag met als gevolg toenemende rivierafvoer worden steeds hogere eisen gesteld aan de waterhuishouding. Om de veiligheid te waarborgen en de kans op wateroverlast zo klein mogelijk te houden is een integrale aanpak vereist. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is voor het gebied tussen de steden Rotterdam, Schoonhoven, Gouda en Zoetermeer verantwoordelijk voor ‘droge voeten en schoon water'. Om dit te kunnen bewerkstelligen heeft het hoogheemraadschap in de ruimtelijke ordening een adviserende rol en zit met regelmaat om de tafel met planontwikkelaars.

De watertoets is in het leven geroepen om te voorkomen dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen de kans op wateroverlast en overstromingen vergroten. In het waterbeleid 21ste eeuw is vastgelegd dat met de watertoets de rol van water bij de ruimtelijke plan- en besluitvorming zo goed mogelijk gewaarborgd wordt.

Waterberging

Onder meer door de gevolgen van klimaatverandering krijgt Rotterdam steeds vaker te maken met hevige regenval. Rotterdam heeft als dichtbevolkte stad weinig ruimte voor de berging van extra water. Om het riool te ontlasten, komen er in Rotterdam meer waterpleinen. Een waterplein is een stadsplein met speciale bassins om overmatig water op te vangen.

Voorbeelden van waterpleinen zijn het Benthemplein in Rotterdam Noord en het Kruisplein in Rotterdam centrum.

Eendragtspolder

De Eendragtspolder, gelegen tussen Rotterdam, Zevenhuizen en de Rottemeren, is getransformeerd tot een gebied waar waterberging, natuur, recreatie en sport duurzaam zijn gecombineerd. We kunnen hier ruim vier miljoen m3 overtollig water bergen in tijden van extreme neerslag.

Lees meer over de Eendragtspolder

Waterkansenkaarten

Om actief een inbreng te leveren in het meedenken over de inpassing van nieuwe functies in het gebied heeft Schieland en de Krimpenerwaard twee waterkansenkaarten opgesteld. Deze kaarten geven de visie van het hoogheemraadschap weer op de geschiktheid van gebieden. Waar kan -vanuit het water geredeneerd- glastuinbouw worden neergezet, welke gebieden zijn geschikt voor woningbouw, welke gebieden kun je beter inrichten als natuur en ga zo maar verder.

Met een waterkansenkaart wordt inzichtelijk gemaakt voor welke functies een gebied vanuit waterstaatkundig oogpunt geschikt of juist ongeschikt is. In een gebied waar de kans op wateroverlast groot is, zal woningbouw geen goede invulling zijn. Geschikter zal het zijn om het gebied in te richten als recreatiegebied.