De waterparagraaf bij ruimtelijke ontwikkelingen

Elke ruimtelijke ontwikkeling in het verzorgingsgebied van het hoogheemraadschap dient ter beoordeling en advies naar het RO-loket gestuurd te worden.

Elke ruimtelijke ontwikkeling moet voorzien zijn van een ruimtelijke onderbouwing. In deze ruimtelijke onderbouwing worden de waterstaatkundige aspecten beschreven in de waterparagraaf. Hieronder is inzichtelijk gemaakt welke informatie een waterparagraaf moet bevatten.

  1. Een beleidskader Hier noemt u de voor het plan belangrijkste relevante beleidsstukken. De beleidsstukken dienen inclusief een beknopte samenvatting in het plan opgenomen te worden. Denk hierbij aan beleid van zowel het Rijk, de Provincie, de gemeente en het waterschap. Voor een samenvatting van het waterschapsbeleid: het Waterbeheerplan 2010-2015.

  2. Beschrijving van het (huidige) watersysteem Bij het omschrijving van het watersysteem ter plaatse van de planlocatie dient u in te gaan op de volgende thema's: - Waterkeringen en zoneringen (waterveiligheid) - Waterkwantiteit - Waterkwaliteit - Onderhoud en riolering 

  3. Wateropgave Als het plan consoliderend van aard is, is dit hoofdstuk niet aan de orde. In het geval van een ruimtelijke ontwikkeling kunnen voor dit hoofdstuk dezelfde thema's worden aangehouden als hierboven vermeld. In dit hoofdstuk moet per waterthema aangegeven worden wat de effecten van een ontwikkeling zijn op de waterhuishouding in het gebied. Daarnaast moet aangegeven worden hoe deze effecten worden beperkt.

  4. Advies van de waterbeheerder De waterbeheerder (het hoogheemraadschap) geeft over de ruimtelijke ontwikkelingen in haar verzorgingsgebied een formeel wateradvies. Dit wateradvies moet in de waterparagraaf opgenomen te worden.