Het watertoetsproces

De watertoets omvat het afstemmingproces tussen de planontwikkelaar en de waterbeheerder. Het doel van deze afstemming is het element water een volwaardige plek te geven bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Dit is nodig om eventuele negatieve effecten op de waterhuishouding te voorkomen en kansen voor een betere waterhuishouding te benutten.

De term watertoets kan als misleidend worden opgevat omdat dit suggereert dat het om een toets gaat in plaats van een afstemmingsproces. Daarom wordt ook vaak de term planadvies gebruikt.

De meest belangrijke onderdelen van de watertoets zijn: een advies van de waterbeheerder bij ruimtelijke ontwikkelingen en een waterparagraaf. Het hoogheemraadschap geeft invulling aan het afstemmingsproces door te informeren, ontwerpen en adviseren.

Informeren

De ontwikkelaar van een ruimtelijk plan brengt de waterbeheerder op de hoogte van ruimtelijke ontwikkelingen. De waterbeheerder levert gegevens aan over de waterhuishouding, zoals het waterpeil, de ligging van watergangen, kunstwerken (zoals een sluis of brug) en waterkeringen.

Om de planontwikkelaar en waterbeheerder in een vroeg stadium van het planproces met elkaar in contact te brengen (en houden) is goede communicatie nodig. HHSK heeft dan ook periodiek een overleg met de verschillende gemeenten in zijn verzorgingsgebied. Tijdens deze overleggen worden ruimtelijke ontwikkelingen onder de loep genomen.

Ontwerpen

De waterbeheerde trekt op verzoek op met de planontwikkelaar om mee te denken en mee te werken aan een plan.

Adviseren

De waterbeheerder toetst het plan aan de hand van opgestelde criteria en geeft vervolgens een advies. Door het afstemmingsproces van de watertoets is dit in de meeste gevallen een positief advies waarin de gevolgen voor de waterhuishouding van een plan beschreven worden.