Waterkeringen

Het beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard ligt voor een groot deel beneden de zeespiegel. Zonder waterkeringen zou dit gebied dus onder water staan. Schieland en de Krimpenerwaard zorgt ervoor dat de waterkeringen in het beheersgebied op hoogte zijn en stabiel blijven.

Er zijn verschillende soorten waterkeringen:

  • primaire waterkeringen: dijken langs rivieren
  • secundaire waterkeringen: dijken die als tweede (nood)waterkering dienen
  • boezemwaterkering: kades of dijken langs boezemwater
  • overige waterkeringen: kades of dijken langs andere watergangen

Om te voorkomen dat waterkeringen instabiel worden, heeft Schieland en de Krimpenerwaard regels in de Keur opgenomen. In de legger is beschreven waar het beleid van toepassing is.

Het beleid en het beheer van de waterkeringen wordt toegelicht in de nota waterveiligheid (pdf, 15.9 MB). Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard inspecteert en beoordeelt systematisch en periodiek de waterkeringen. Is de kade of dijk nog hoog genoeg? Is de stabiliteit van de waterkering goed? In geval van problemen werkt het hoogheemraadschap aan een oplossing, bijvoorbeeld ophoging of versterking.

Ook kunnen initiatiefnemers of onderhoudsplichtigen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. In tijden van calamiteiten komt de dijkbewaking in actie. Een bijzondere bedreiging voor de waterkering zijn muskusratten die in de dijken graven. Dit wordt tegengegaan door muskusrattenbeheer.