Waterkwaliteitsrapportages

Het hoogheemraadschap doet onderzoek naar de waterkwaliteit door middel van metingen. In de loop van de jaren levert dit een grote hoeveelheid gegevens op. Om te begrijpen hoe de waterkwaliteit zich ontwikkelt, is het nodig om deze gegevens op een rij te zetten. Deze analyse levert inzicht op in de waterkwaliteit en helpt ons bij het maken van keuzes om de waterkwaliteit effectief te beschermen of te verbeteren.

Jaarlijkse Waterkwaliteitsrapportage

Deze rapportage geeft een globaal beeld van een paar belangrijke waterkwaliteitsaspecten in ons beheersgebied. Er wordt in deze rapportage alleen gekeken naar de toestand van een aantal aspecten en hoe deze veranderen. Deze rapportage is niet bedoeld om de onderliggende oorzaken te analyseren. In de rapportage is er voor gekozen om de toestand en ontwikkelingen zoveel mogelijk in figuren en tabellen weer te geven en deze voor zichzelf te laten spreken. Deze rapportage krijgt jaarlijks een update.

Download

Waterkwaliteitsrapportage 2019
Waterkwaliteitsrapportage 2018

Waterkwaliteitsrapportage 2017

rapportage gewasbeschermingsmiddelen

In deze rapportage is een overzicht te zien van de gemeten gewasbeschermingsmiddelen van het huidige jaar tot nu toe. Hierin wordt per locatie wordt weergegeven welke stoffen zijn aangetroffen en welke boven de normwaarde uitkomen. Deze rapportage wordt periodiek bijgewerkt.

Het oppervlaktewater in Nederland voldoet op dit moment niet altijd aan de normen voor de chemische samenstelling van het water. Een belangrijke groep van probleemstoffen zijn de gewasbeschermingsmiddelen. Deze stoffen komen in het water door emissies uit de land- en tuinbouw. Samen met de glastuinbouw werken we aan oplossingen om de uitstoot van deze stoffen te verminderen.

download

Gewasbeschermingsmiddelen

Achtergrondinformatie waterkwaliteitsbeleid

Het hoogheemraadschap is beheerder van de waterkwaliteit. Dat betekent dat we niet alleen onderzoek naar de waterkwaliteit doen, maar ook een taak hebben om de waterkwaliteit te beschermen, in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Het waterkwaliteitsbeleid is een breed onderwerp met veel facetten, waaronder keuze van de waterkwaliteitsdoelen, bepalen van de toestand en ontwikkeling, bepalen en uitvoeren van zinvolle maatregelen, doorvertaling naar beleid van het waterschap en andere partijen, enzovoorts. In het rapport Achtergrondinformatie Waterkwaliteitsbeleid wordt informatie gegeven over het waterkwaliteitsbeleid van het hoogheemraadschap. Het gaat achtereenvolgens om:

  • De hoofdlijn van het waterkwaliteitsbeleid (H2)
  • De keuze van doelen (H3)
  • Het waterkwaliteitsmeetnet (H4)
  • De toestand en ontwikkeling van de waterkwaliteit binnen het beheersgebied (H5)
  • De werkwijze die wordt gehanteerd bij het bepalen van de oorzaken van waterkwaliteitsknelpunten en de oplossingen daarvoor (H6)
  • De aanpak van emissies (H7)
  • De aanpak van de waterkwaliteit per deelgebied (H8)
  • De landelijke agenda voor de komende jaren voor de waterkwaliteit: de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater (H9)

Download

Achtergrondinformatie waterkwaliteitsbeleid.pdf