Het zuiveringsproces

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard verdeelt het zuiveringsproces van afvalwater in drie onderdelen: transporteren van afvalwater, zuiveren van afvalwater en verwerken van zuiveringsslib en andere reststoffen.

Transporteren van afvalwater

Het hoogheemraadschap vervoert afvalwater vanuit de gemeentelijke riolering naar een awzi. Vierentwintig rioolgemalen en vele kilometers persleiding zorgen voor het transport. Rioolgemalen en persleidingen van inliggende gemeenten voeren ook een deel van het water aan.

Zuiveren van afvalwater

In de awzi vindt het zuiveringsproces plaats. Dit is een biologische proces, waarin bacteriën een grote rol spelen. De eerste stap van het proces is het verwijderen van grof vuil (bijv. doekjes, stukken hout etc.) uit het afvalwater. Dan stroomt het water (soms via voorbezinktanks) naar de contacttank. Hier komt het in contact met grote hoeveelheden bacteriën (actief slib) en stroomt het beluchtingscircuit in. Door met enorme schoepen in het water te 'roeren' komt er lucht in het water. Zo zijn de bacteriën in staat de schadelijke stoffen in het afvalwater af te breken. Een mengsel van gezuiverd afvalwater en slib gaat naar grote, ronde nabezinktanks. Daar zakt het slib naar de bodem en stroomt het gezuiverde water over de rand. Klaar voor lozing op het oppervlaktewater.

Verwerken van zuiveringsslib

Na afloop van het proces blijft zuiveringsslib over. Een deel van het slib gaat terug naar de contacttank, waar de bacteriën opnieuw hun werk doen. Ontwaterd slib (het lijkt op zwarte grond) wordt tijdelijk opgeslagen in een silo. Het slib gaat voor verdere verwerking naar DRSH Zuiveringsslib NV.

verwerken van andere reststoffen

Een (relatief) nieuwe ontwikkeling is dat reststoffen van het zuiveringsproces steeds meer gebruikt worden als grondstof of voor energieopwekking. Awzi’s veranderen hiermee in zogenaamde grondstoffen- en/of energiefabrieken. Schieland en de Krimpenerwaard wekt een deel van de energie die hij gebruikt op zijn zuiveringen zelf op, en onderzoekt of hij het grof vuil uit het afvalwater kan gebruiken. Ook willen we fosfaat uit ons afvalwater halen.