Leggers oppervlaktewatersystemen

Het hoogheemraadschap heeft als taak om het water zo goed mogelijk op het vastgestelde peil te houden en wateroverlast te voorkomen. Ook is het waterschap verantwoordelijk voor een goede waterkwaliteit. Dat lukt alleen als het watersysteem goed functioneert en is onderhouden.

Onder het watersysteem verstaan we het geheel aan sloten, plassen en vaarten dat met elkaar in verbinding staat inclusief de daarin aanwezige werken zoals pompinstallaties en voorzieningen zoals steigers. In de legger staat beschreven aan welke eisen deze sloten, vaarten en plassen moeten voldoen en worden gegevens over bijvoorbeeld stuwen, gemalen, inlaten en waterbergingen vastgelegd.

In de legger is opgenomen wie de sloot, singel, stuw of inlaat moet onderhouden (de onderhoudsplichtige) en waar dat onderhoud uit bestaat (onderhoudsverplichting).

De legger bestaat uit een toelichting, beschrijvende tabellen en een kaart.

Wat staat er in de leggers

 • In de legger watersystemen zijn sloten, vaarten en plassen, kunstwerken, waterscheidingen, waterbergingen en beschermd boezemgebied opgenomen.
 • Staat uitgewerkt wie welke soort onderhoud op sloten, vaarten en plassen maar ook aan stuwen, inlaten en gemalen uitvoert.
 • Is opgenomen waar beschermingszones langs sloten, vaarten en plassen liggen(een deel grond waar niet gebouwd mag worden).

Alle in de legger opgenomen werken en voorzieningen worden zo onderhouden dat het watersysteem goed blijft functioneren. Daarom zijn er in de leggertabellen afmetingen en kenmerken zoals capaciteit of hoogteligging opgenomen.

Soms is onderscheid gemaakt in dagelijks onderhoud (maaien) en buitengewoon onderhoud (baggeren). Lees meer over het dagelijks en buitengewoon onderhoud aan watergangen.

Sommige sloten, stuwen of inlaten staan niet in de legger omdat ze bijvoorbeeld nieuw zijn en nog in de legger moeten worden opgenomen.

De oude geldende watersysteemleggers zijn niet digitaal beschikbaar. Deze kunt u wel opvragen bij het hoogheemraadschap.

Maaisel en bagger op uw perceel

Het kan voorkomen dat het waterschap verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de sloot langs uw perceel. Op basis van de Waterwet bent u dan verplicht maaisel en bagger op uw perceel in ontvangst te nemen voor het door ons of onze aannemers uitgevoerde onderhoud. Op basis van dezelfde wet bent u verplicht om het waterschap of onze aannemers toegang te verlenen voor het uitvoeren van het onderhoud. Natuurlijk gaan wij en onze aannemers met u in gesprek om planning en uitvoering zo goed mogelijk af te stemmen.

Downloaden

Wilt u digitaal de leggers raadplegen? Raadpleeg dan onze digitale kaart of download onderstaande bestanden.

Legger van het opper­vlaktewatersysteem voor Schieland

Legger Rotteboezem en waterberging Eendragtspolder

 1. Legger Rotteboezem - Tekstueel gedeelte (pdf, 1.6 MB)
 2. Kaarten:

3. Tabellen: - Leggertabel 1 t/m 7 Boezemwatergangen (pdf, 85 kB)

Legger van het oppervlaktewatersysteem in de polder De Wilde Veenen

De legger bestaat uit drie onderdelen:

 1. Legger van het oppervlaktewatersysteem in polder De Wilde Veenen (pdf, 312 kB)
 2. Leggerkaart (pdf, 911 kB)
 3. Tabellen:

Legger van het oppervlaktewatersysteem in de Krimpenerwaard

De legger bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Legger van het oppervlaktewatersysteem in de Krimpenerwaard (pdf, 405 kB)
 2. Tabellen:

Legger van het oppervlaktewatersysteem in de Tweemanspolder

De legger bestaat uit drie onderdelen:

 1. Legger van het oppervlaktewatersysteem in de Tweemanspolder (pdf, 407 kB)
 2. Leggerkaart (pdf, 3.0 MB)
 3. Tabellen: