Wie zitten er in het dagelijks bestuur

Op de foto van links naar rechts: Jos Verdoold, Wim van Heemst, Toon van der Klugt, Josien van Cappelle, Cor Habben Jansen en Martin Vink.

Toon van der Klugt
A.J.B. (Toon) van der Klugt - dijkgraaf

Bestuurlijke en personele zaken, juridische zaken, communicatie, crisisbeheersing, toezicht en handhaving, internationale samenwerking.

Contactgegevens

t.vander.klugt@hhsk.nl

Josien van Capelle
M.J. (Josien) van Cappelle – hoogheemraad

Integraal waterbeheer (loco-dijkgraaf) en fractievoorzitter Water Natuurlijk.

Toelichting: Watersysteembeheer kwantiteit (inclusief peilbeheer en -besluiten en grondwater en onderhoud kunstwerken); Watersysteembeheer kwaliteit incl. Kaderrichtlijn Water (KRW),; Zoetwatervoorziening, waaronder Deltaplan Zoetwater; Biodiversiteit; Bodemdaling (vanuit watersysteem); Vaarwegen

Contactgegevens

j.van.cappelle@hhsk.nl

Cor Habben Jansen
C. (Cor) Habben Jansen, hoogheemraad

Waterveiligheid, wegen, klimaatadaptatie & ruimte (3e loco-dijkgraaf) en fractievoorzitter VVD.

Toelichting: Waterkeringenbeheer (met zorgplicht) en landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en Deltaplan Waterveiligheid; Wegenbeheer, Muskusrattenbeheer, inclusief beverratten; dijkversterkingen Krimpen aan den IJssel-Gouderak (KIJK) en Capelle-Zuidplas; Klimaatadaptatie mede in relatie tot de ruimtelijke ontwikkelingen (behalve die binnen de gemeente Zuidplas), inclusief de klimaatadaptatie in de regionale samenwerking Rotterdam-Capelle (Alliantie Waterkracht) en het landelijk Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).

Contactgegevens

c.habbenjansen@hhsk.nl

Wim van Heemst
W.R. (Wim) van Heemst, hoogheemraad

Afvalwaterketen, emissies en regionale energiestrategie (4e loco-dijkgraaf) en fractievoorzitter PvdA

Toelichting: Zuivering afvalwater, incl. slibverwerking; Afvalwaterakkoorden; Grensoverschrijdend afvalwater (GOA); Energie, broeikasgasemissies en circulariteit; Regionale Energiestrategie (RES).

Contactgegevens

w.van.heemst@hhsk.nl

Jos Verdoold
J. (Jos) Verdoold, hoogheemraad

Financiën, Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) en Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) (2e loco-dijkgraaf) en zit in het college namens Natuurterreinen (Ongebouwd).

Toelichting: Financiën en financieel beleid, Heffing en invordering, ICT en digitale transformatie, cyberveiligheid en privacy, innovatie (Stichting Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) en Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water (VPDelta+), Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (Z-H PLG), Duurzaam inkopen en aanbesteden.

Contactgegevens

j.verdoold@hhsk.nl

Martin Vink
Martin Vink, tijdelijk secretaris-directeur

De secretaris-directeur staat het college bij en is tevens eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Hij is aanwezig in de vergadering van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur en ondertekent naast de voorzitter alle stukken die van het bestuur uitgaan.

Contactgegevens

m.vink@hhsk.nl