Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een besluit van het waterschap, kunt u daar, als u belanghebbende bent, bezwaar tegen maken.

Bezwaar

Een besluit is bijvoorbeeld een vergunning of een handhavingmaatregel. In het besluit zelf staat aangegeven of en hoe u bezwaar kunt maken.

Beroep

U kunt beroep instellen bij de rechter als:

  • u het niet eens bent met de beslissing die het hoogheemraadschap op uw bezwaarschrift heeft genomen
  • de beslissing op het bezwaarschrift niet binnen de geldende termijn wordt genomen en u het hoogheemraadschap vervolgens schriftelijk in gebreke heeft gesteld; u stelt dan beroep in tegen het niet op tijd nemen van de beslissing

Zienswijze

Als de inspraakprocedure wordt gevolgd, kunnen ingezetenen van Schieland en de Krimpenerwaard en belanghebbenden gedurende de terinzagetermijn hun zienswijzen over het ontwerp van een besluit indienen. Een zienswijze kan zowel schriftelijk als mondeling ingediend worden.