Beroepschrift indienen

Soms is er geen bezwaarschriftprocedure. Dan kunt u tegen een beslissing direct beroep instellen bij de rechter.

U kunt beroep instellen bij de rechter als:

  • u het niet eens bent met de beslissing die het hoogheemraadschap op uw bezwaarschrift heeft genomen
  • de beslissing op het bezwaarschrift niet binnen de geldende termijn wordt genomen en u het hoogheemraadschap vervolgens schriftelijk in gebreke heeft gesteld; u stelt dan beroep in tegen het niet op tijd nemen van de beslissing

Soms is er geen bezwaarschriftprocedure. Dan kunt u tegen een beslissing direct beroep instellen bij de rechter. In het besluit of de beslissing op bezwaar moet vermeld staan of u in beroep kunt gaan, waar u dit kunt doen en binnen welke termijn.

Beroepschrift indienen

Op basis de Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter is het mogelijk om langs elektronische weg met de bestuursrechter te communiceren. Deze mogelijkheid bestaat vooralsnog alleen bij de rechtbanken en dus nog niet bij de Raad van State, de gerechtshoven en de Hoge Raad.

Kern van de nieuwe wet is dat u online een beroepschrift kunt genereren, invullen, ondertekenen (via DigiD) en naar de bestuursrechter kunt terugsturen. De verdere procedure bij de rechtbank verloopt vooralsnog niet digitaal. Nadere processtukken worden over en weer dus via de gewone post verstuurd en ook de beslissing van de rechter wordt per gewone post verstuurd. Wanneer u niet over een elektronische handtekening beschikt, kunt u het digitaal gegenereerde beroepschrift handmatig invullen en ondertekenen en vervolgens per gewone post opsturen. Uiteraard blijft het mogelijk een beroepschrift geheel op traditionele wijze in te dienen.

Het digitaal instellen van beroep bij de rechtbank kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kunt u ook een verzoekschrift voor een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter indienen en verder aanvullende correspondentie en/of nadere stukken indienen bij een lopende beroepszaak of een voorlopige voorzieningsprocedure.