Het aantekenen van bezwaar

Besluiten van of namens het bestuur van het waterschap worden zo zorgvuldig mogelijk voorbereid. Daarbij worden alle betrokken belangen afgewogen. Ondanks deze zorgvuldige voorbereiding kan het zijn dat u het niet eens bent met een besluit van het waterschap. U kunt daar dan, als u belanghebbende bent, bezwaar tegen maken.

Wat is een besluit

Een besluit is bijvoorbeeld een vergunning, een handhavingsbesluit of een besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. In het besluit zelf staat aangegeven of en hoe u bezwaar kunt maken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de schriftelijke weigering van het waterschap om een besluit te nemen of tegen het niet op tijd beslissen op een aanvraag voor een besluit. De hoofdregel is dat eerst bezwaar moet worden gemaakt voordat beroep kan worden ingesteld bij een gerechtelijke instantie. Het indienen van een bezwaarschrift is in principe niet mogelijk tegen het vaststellen van verordeningen en beleidsregels.

Wanneer kunt u bezwaar maken

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. De bekendmaking van een besluit gebeurt meestal door het sturen van een brief aan de geadresseerde(n). Het is belangrijk dat u uw bezwaarschrift indient voor afloop van de bezwaartermijn. Als uw bezwaarschrift te laat binnen komt, kan het niet-ontvankelijk verklaard worden. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet in behandeling wordt genomen. Ook als u nog niet alle gegevens hebt, moet u toch uw bezwaarschrift op tijd indienen. U krijgt in dat geval de gelegenheid de ontbrekende gegevens binnen een bepaalde termijn aan te vullen. 

Zodra wij uw bezwaar hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt met u besproken wat er precies speelt en wat de beste behandeling is van het bezwaarschrift. Soms is één telefoongesprek al voldoende om een probleem op te lossen. In andere gevallen kan een oplossing worden gevonden in een (informeel) overleg met de (betrokken) vakambtenaren. Uiteindelijk kan het bezwaar altijd worden voorgelegd aan de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van Schieland en de Krimpenerwaard. Deze commissie hoort partijen en brengt advies uit aan het bestuur van Schieland en de Krimpenerwaard. Op basis van dit advies neemt het bestuur een nieuw besluit, de beslissing op bezwaar. Na de bezwaarprocedure bestaat de mogelijkheid tegen de beslissing op bezwaar een beroepsprocedure te starten.

Het bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht en de gronden van het bezwaar. 

Hoe kunt u bezwaar maken

U kunt het schriftelijk indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam. Wij verzoeken u op de envelop of in de onderwerpregel het woord ‘bezwaarschrift’ te vermelden.

U kunt ook uw bezwaar indienen via een digitaal formulier:

Bezwaar indienen voor particulieren (inloggen met DigiD)

Bezwaar indienen voor bedrijven (inloggen met eHerkenning)

DigiD

Steeds meer zaken met of via de overheid, regelt u digitaal via internet. U heeft daarvoor DigiD nodig (Digitale Identiteit). Met deze unieke inlogcode voorkomt u dat andere mensen onder uw naam een aanvraag doen.

DigiD aanvragen

Kosten

De aanvraag voor een DigiD is gratis.

Afhandeling

Binnen 5 dagen na het aanvragen van een DigiD ontvangt u een code waarmee u uw DigiD activeert.

Meer informatie

Website DigiD

Spoedeisend belang

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Indien de indiener van een bezwaarschrift van oordeel is een spoedeisend belang te hebben bij gehele of gedeeltelijke schorsing van het besluit kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de president van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een afschrift van het bezwaarschrift moet met het verzoek om voorlopige voorziening worden meegezonden.

Let op!

Voor het melden van incidenten, het verzoek om schadevergoeding of het indienen van een klacht gelden andere procedures. Gebruik hiervoor niet het digitale bezwaarformulier.

Als er sprake is van overlast, schade of gevaar dan kunt u 24 uur per dag direct een telefonische melding doorgeven via telefoonnummer 010 45 37 356. Is de melding niet spoedeisend dan kan deze ook via onze website doorgeven.

Als er schade is ontstaan door Schieland en de Krimpenerwaard, kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen.

Als u onheus bent bejegend door een medewerker, een dienst of bestuurder van ons waterschap en/of als u het gevoel hebt van het kastje naar de muur te worden gestuurd, kunt u een klacht indienen. U kunt een brief sturen naar de klachtencoördinator of gebruik maken van het digitale klachtenformulier.