Het indienen van een zienswijze

Als de inspraakprocedure wordt gevolgd, kunnen ingezetenen van Schieland en de Krimpenerwaard en belanghebbenden gedurende de terinzagetermijn hun zienswijzen over het ontwerp van een besluit indienen.

Het indienen van een zienswijze

Een zienswijze kan zowel schriftelijk als mondeling ingediend worden. De zienswijze wordt vervolgens meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming.

Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan:

College van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard Postbus 4059 3006 AB Rotterdam

Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u het beste een afspraak maken met het hoogheemraadschap via 010 45 37 200.

Vergunningen en ontheffingen

Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen over het ontwerp van een vergunning of ontheffing ingevolge de Waterwet en de keur van Schieland en de Krimpenerwaard die met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht opgesteld is. Hiervoor wordt de ontwerpvergunning gedurende 6 weken ter inzage gelegd.

Een zienswijze over een ontwerpvergunning kan zowel schriftelijk als mondeling ingediend worden. De zienswijze wordt vervolgens meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming.

Schriftelijke reacties kunnen worden ingediend bij:

College van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard Postbus 4059 3006 AB Rotterdam

Voor inlichtingen of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u zich wenden tot de afdeling Publiekszaken op telefoonnummer 010 45 37 300. De afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.