Overgangstermijnen activiteitenbesluit

Per 1 januari 2013 is het gewijzigde Activiteitenbesluit van kracht. Hierin zijn de voorschriften voor activiteiten in de glastuinbouwsector opgenomen. Het Besluit glastuinbouw is komen te vervallen.

Overgangstermijnen activiteitenbesluit

Per 1 januari 2013 is het gewijzigde Activiteitenbesluit van kracht. Hierin zijn de voorschriften voor activiteiten in de glastuinbouwsector opgenomen. Het Besluit glastuinbouw is komen te vervallen.

Veel glastuinbouwbedrijven hebben door de wijziging van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2013 geen milieuvergunning meer nodig. Dit komt bijvoorbeeld doordat de afstandseisen ten aanzien van woningen zijn komen te vervallen. De vergunning vervalt dan van rechtswege. Deze bedrijven hoeven zich niet opnieuw te melden bij het bevoegd gezag.

Bij bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen, vervalt de vergunning niet van rechtswege. Op basis van het overgangsrecht kunnen sommige vergunningsvoorschriften nog drie jaar als maatwerkvoorschrift blijven gelden. Voorwaarde is dan wel dat het Activiteitenbesluit aan het bevoegd gezag de mogelijkheid biedt om maatwerk te stellen.

Bij de overgang van het Besluit Glastuinbouw naar Activiteitenbesluit zijn vier situaties te onderscheiden:

  1. Het bevoegd gezag mag op grond van het Activiteitenbesluit wel maatwerkvoorschriften opleggen. In deze situatie blijven de voorschriften uit de huidige vergunning nog drie jaar bestaan. Het is hierbij niet van belang of het voorschrift uit de vergunning strenger of soepeler is dan het Activiteitenbesluit.
  2. Het bevoegd gezag mag op grond van het Activiteitenbesluit geen maatwerkvoorschriften opleggen: - Wanneer de voorschriften uit de vergunning iets reguleren waar onder het Activiteitenbesluit geen maatwerk voor mogelijk is en het Activiteitenbesluit een strenger voorschrift stelt, dan is het vergunningvoorschrift nog zes maanden geldig als maatwerkvoorschrift. Hierna zijn de bepalingen van het Activiteitenbesluit onverkort van toepassing. - Wanneer de voorschriften uit de vergunning iets reguleren waar onder het Activiteitenbesluit geen maatwerk voor mogelijk is en het Activiteitenbesluit een soepeler voorschrift stelt, dan mag de ondernemer met onmiddellijke ingang voldoen aan de bepalingen uit het Activiteitenbesluit.
  3. Het bevoegd gezag mag op grond van het Activiteitenbesluit geen maatwerkvoorschriften opleggen. Wanneer de voorschriften uit de vergunning iets reguleren waar onder het Activiteitenbesluit geen maatwerk voor mogelijk is en het Activiteitenbesluit een soepeler voorschrift stelt, dan mag de ondernemer met onmiddellijke ingang voldoen aan de bepalingen uit het Activiteitenbesluit.
  4. In de laatste situatie is het mogelijk dat een milieuvergunning is afgegeven voor de gehele inrichting, maar dat in deze vergunning niets is opgenomen over een bepaald onderwerp. Na het vervallen van de vergunning (met het inwerkingtreden van het gewijzigde Activiteitenbesluit, dus per 1 januari 2013), dan geldt de algemene overgangstermijn van het Besluit van zes maanden.

Wanneer het u niet duidelijk is of uw vergunning vervalt en of u nog aan de voorschriften moet voldoen, neem dan altijd contact op met uw gemeente of waterschap. De volledige tekst van het Activiteitenbesluit vindt u op: http://www.wetten.overheid.nl/.