Keur

Het hoogheemraadschap zorgt voor droge voeten en schoon water. De opgestelde regels zijn bedoeld om dit samen met ú te bereiken. U vindt deze regels in de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard.

Het hoogheemraadschap zorgt voor de bescherming tegen overstromingen, een passend waterpeil, ecologisch gezond oppervlaktewater, de zuivering van afvalwater, de wegen in eigen beheer en het vaarwegbeheer op een aantal wateren. Om op een goede manier met elkaar te kunnen zorgen voor droge voeten en schoon water heeft het hoogheemraadschap een Keur.

Om administratieve lasten van zowel het hoogheemraadschap al de burgers/bedrijven te verminderen zijn algemene regels opgesteld. Hierin is geregeld dat voor zover wordt voldaan aan de in de algemene regels gestelde voorwaarden, bepaalde activiteiten zijn vrijgesteld van de watervergunningplicht op grond van de keur. Dit betekent dat iemand die een activiteit wil verrichten en aan de voorwaarden voldoet zoals opgenomen in de algemene regel, geen watervergunning meer nodig heeft.

Wel kan sprake zijn van een meldingsplicht. In een aantal algemene regels van het hoogheemraadschap is dit geregeld. Indien bij een melding blijkt dat wordt afgeweken van de in de algemene regels gestelde voorwaarden, kan dat betekenen dat alsnog een watervergunning moet worden aangevraagd.

Raadpleeg de Keur