Baggeren

In alle wateren in ons gebied ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. Wanneer er veel bagger op de bodem van een sloot of plas ligt, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de doorstroming of de waterkwaliteit.

Baggeren

De waterafvoer wordt te klein waardoor er wateroverlast kan ontstaan in het gebied. Ook heeft een te dikke baggerlaag nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit. Het water kan te ondiep worden, te rijk aan voedingsstoffen worden (waardoor er een kleine variëteit aan planten en dieren ontstaat), zuurstofloos raken en kroos en algen kunnen tot bloei komen.

De aangroei van bagger is een natuurlijk proces. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer een tot vier centimeter per jaar. Om te voorkomen dat onze wateren steeds minder diep worden, moeten we de bagger eens in de zoveel tijd weghalen. Dat noemen we baggeren.

Door te baggeren kunnen we een goede doorstroming van het water garanderen. Dat voorkomt wateroverlast. Maar ook de waterkwaliteit en het waterleven profiteren van het baggeren. Vooral ondiepe vaarten en sloten knappen er vaak flink van op. Hier ontstaat meer ruimte voor de ontwikkeling van een gevarieerd ecosysteem.

Een groot aantal watergangen in ons gebied worden door ons gebaggerd en daarmee op de gewenste diepte gehouden. In de Legger oppervlaktewateren staat voor elk water in ons gebied hoe diep en hoe breed het moet zijn en wie verantwoordelijk is voor het verwijderen van de bagger.

In veel gevallen is Schieland en de Krimpenerwaard niet verantwoordelijk voor de het verwijderen van de bagger in een bepaald water, maar is de verantwoordelijke degene die aan dat water woont of land heeft aan dat water. Woont u aan het water of heeft u land aan het water en wilt u weten wie verantwoordelijk is voor het baggeronderhoud? Neemt u hierover dan contact op met Schieland en de Krimpenerwaard.

Verontreinigde bagger

Als het vermoeden bestaat dat de bagger in de watergang is verontreinigd, moet deze door de onderhoudsplichtige worden bemonsterd. De waterbodems rondom glastuinbouwbedrijven zijn mogelijk verontreinigd (bijvoorbeeld door werkzaamheden die daar worden uitgevoerd) en moeten daarom worden bemonsterd. Per 500 meter watergang moet minimaal 1 waterbodemmengmonster worden genomen.

Deze waterbodembemonsteringen moeten worden uitgevoerd door erkende bedrijven. Kijk voor meer informatie op Bodemplus.

Op basis van deze bemonstering wordt er een analyse uitgevoerd. De bemonstering wordt geanalyseerd op de aanwezige waarden van verschillende stoffen.

Het stoffenpakket voor het waterbodemonderzoek bestaat uit metalen (barium, kobalt, molybdeen, cadmium, koper, kwik, lood, nikkel en zink), som-PAK's (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen), som-PCB's (Polychloorbifenyl) en minerale olie. Verder moet ook het percentage organische stof en lutum worden vastgesteld.

De kosten voor dit onderzoek bedragen rond de 400 tot 600 euro. Het betreft bemonstering, analyse en een toetsing. Uit de toetsing blijkt of de waterbodem wel/niet verspreidbaar of wel/niet verontreinigd is. Een gezamenlijke aanvraag is vaak goedkoper voor meerdere percelen.

Wat te doen als de waterbodem van mijn watergang verontreinigd (niet verspreidbaar) is?

Als er sprake van een zodanige verontreiniging dat de bagger niet op de kant kan worden verspreid, komt u in aanmerking voor onze bijdrageregeling. Hierbij ontvangt u een vergoeding voor de kosten van het baggeren, transporteren en verwerken van de verontreinigde bagger.

Meer weten? Lees dan de factsheet buitengewoon onderhoud (pdf, 1.4 MB) of neem contact op met het hoogheemraadschap via 010 45 37 297 of via schouwbo@hhsk.nl.