Schouw buitengewoon onderhoud

Het buitengewoon onderhoud bestaat uit het op de juiste ligging, vorm, afmeting en constructie houden van het oppervlaktewaterlichaam.

Dit gebeurt onder andere door de watergang te baggeren en in de juiste maten te herstellen (lengte, breedte, diepte). In de legger staan de juiste maten van elke watergang in het beheersgebied beschreven. De werkzaamheden worden uitgevoerd om de toestand van het watersysteem te bewaken en de effectiviteit van de schouwwijze te bepalen.

Het waterschap verzorgt dit in de hoofdwatergangen in het beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard. Als overheid zijn we verplicht om dit te doen conform de geldende wet- en regelgeving. Zo laat het waterschap waterbodemonderzoek uitvoeren en worden asbestinventarisaties gedaan. Na de inventarisatie van de kwaliteit en kwantiteit van de bagger zorgt het waterschap voor de bestekken waarmee de aannemers aan de slag kunnen. Hierbij wordt rekening gehouden met de verwerking van de baggerspecie en de mogelijkheden binnen het gebied

Het merendeel van de bagger die we verwijderen is schoon genoeg om er iets nuttig mee te kunnen doen. Deze bagger wordt in de meeste gevallen verspreid op de aan de watergang grenzende percelen of bijvoorbeeld gebruikt voor kadeverbetering of bij de bouw van wegen, spoorwegen of geluidswallen. Hiervoor kan ook uw perceel worden ingezet. Als u een ontvangstplicht heeft is het waterschap gerechtigd om schone "verspreidbare" baggerspecie op uw perceel aan te brengen. In sommige gevallen treffen we vervuilde bagger aan. Deze wordt afgevoerd naar een speciale verwerkingslocatie. Bovendien wordt in dat geval alle aanwezige bagger weggehaald, ook als het water daarmee dieper wordt dan nodig. Zo dragen we bij aan een beter milieu.

Wat moet u doen?

Voor het buitengewoon onderhoud dient u de watergang op de juiste diepte en breedte te houden. Dit gebeurt onder andere door de watergang te baggeren en in de juiste maten te herstellen (lengte, breedte, diepte). In de legger staan de juiste maten van elke watergang beschreven.

In het voorjaar gaan onze meetploegen het veld in voor de schouw "buitengewoon onderhoud", ook wel de baggerschouw genoemd. Tijdens deze schouwronde controleren de meetploegen of de overige watergangen in een bepaald gebied, die van belang zijn voor het goed functioneren van het watersysteem, op orde zijn.

Veelgestelde vragen buitengewoon onderhoud (pdf, 18 kB)