Baggeren; buitengewoon onderhoud

In alle wateren in ons gebied ligt op de bodem een laag bagger; een mengeling van plantenresten en bezonken slib. Wanneer er veel bagger op de bodem van een sloot of plas ligt, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de doorstroming van het water of de waterkwaliteit. Door regelmatig te baggeren, wordt de sloot in de juiste maten hersteld (breedte en diepte). In onze legger staan de maten van elke watergang beschreven.

Het hoogheemraadschap hanteert een baggerprogramma voor de uitvoering van baggerwerkzaamheden voor de hoofdwatergangen. Voor overige watergangen zijn naast ons ook andere belanghebbenden verantwoordelijk, onder meer particulieren die aan een watergang wonen, bedrijven, gemeenten, natuur- en recreatiebeheerders en agrariërs.

blauwalg in de krimpenerwaard

In een deel van de Krimpenerwaard komt op dit moment eerder dan normaal blauwalg in het oppervlaktewater voor.

Wij monitoren de ontwikkelingen. Op onze website www.hhsk.nl/blauwalg kunt u terecht voor vragen. Hoe lang de blauwalg aanwezig blijft, is afhankelijk van diverse factoren, zoals neerslag en temperatuur.

zelf baggeren

Bent u eigenaar van een perceel waaraan een sloot grenst, dan moet u misschien zelf de sloot baggeren (eventueel samen met uw buren). Is uw sloot te ondiep, dan kan met een kraan of baggerspuit de bagger uit uw sloot worden verwijderd. Hiervoor kunt u veelal terecht bij plaatselijke loonbedrijven. Een smalle sloot kunt u ook met de hand baggeren. Daarvoor gebruikt u bijvoorbeeld een baggerbeugel, een soort visnet in verstevigde uitvoering.

Door goed onderhoud van uw sloot gaat u de vorming van bagger zo veel mogelijk tegen, bijvoorbeeld door regelmatig bladeren uit de sloot te verwijderen. Om planten en dieren zo veel mogelijk te beschermen, is bij het uitvoeren van onderhoud de Wet Natuurbescherming van toepassing.

Vervuilde bagger

Als u denkt dat de bagger in de watergang is verontreinigd, moet u de bagger laten onderzoeken. De waterbodems rondom glastuinbouwbedrijven kunnen verontreinigd zijn, bijvoorbeeld door werkzaamheden die daar worden uitgevoerd, en moeten daarom worden bemonsterd. Per 500 meter watergang moet minimaal 1 waterbodemmengmonster worden genomen. Als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van verontreinigde bagger mag deze niet op de kant worden verspreid. De bagger moet worden afgevoerd naar een erkend verwerker (officiële stortplaats). Verontreiniging van bagger kan ook ontstaan door de aanwezigheid van een asbestbeschoeiing. De asbestbeschoeiing verweert, waardoor er asbestdeeltjes in het slib terecht komen. Deze verontreinigde bagger moet worden afgevoerd en dit leidt tot hoge verwerkingskosten. Wij raden u dan ook aan asbestbeschoeiing te vervangen. 

Baggeragenda

Als u het onderhoud voor meerdere watergangen uitvoert, kunt u gebruik maken van een baggeragenda. De baggeragenda is medio februari 2019 geïntroduceerd op een bijeenkomst over onderhoud van watergangen voor agrariërs in de Krimpenerwaard. Dit  planningsinstrument maakt een betere afstemming mogelijk tussen de bedrijfsvoering en het uitvoeren van baggerwerkzaamheden. De baggeragenda biedt meer flexibiliteit in de uitvoering van het onderhoud aan de sloot. 

Maak een afspraak

De baggeragenda is een digitale kaart waarop is aangegeven welke watergangen u in een bepaalde tijdsperiode wilt onderhouden. U kunt uw baggerwerkzaamheden gefaseerd uitvoeren in een cyclus van vier jaar. Het hoogheemraadschap voert steekproefsgewijs controles uit op de baggeragenda. Wilt u in het voorjaar uw baggerwerkzaamheden uitvoeren, dan moet u (extra) maatregelen treffen om de flora & fauna te beschermen. Het opstellen van de baggeragenda doet u samen met een medewerker van het waterschap. Hiervoor kunt u contact opnemen met Alice Buijs en/of Jan van Cappellen via telefoonnummer: 010 45 37 200.

Controle

Om ervoor te zorgen dat ons watersysteem goed blijft functioneren, is onderhoud van de watergangen nodig, denk hierbij aan maaien en baggeren. Onze beheerders houden dagelijks de staat van de watergangen in de gaten. Ook wordt jaarlijks de schouw voor het buitengewoon onderhoud ofwel de baggerschouw uitgevoerd. We controleren circa 400 km watergangen in een bepaald gebied op de vereiste waterdiepte zoals in de legger vermeld. In het voorjaar gaan de meetploegen het gebied in om sloten in te meten op diepte en breedte. Ook wordt het waterpeil van de sloot gemeten.  

Ontvangstplicht

Als de bagger schoon genoeg is, heeft de eigenaar van het aangrenzende perceel (de ontvangstplichtige) de plicht om de bagger op zijn land te ontvangen en te verspreiden. Langs bebouwde percelen binnen het stedelijk gebied en bij percelen met woon- en bedrijfsgebouwen in het landelijk gebied, is verspreiden op de kant veelal niet mogelijk. Het hoogheemraadschap zoekt in samenwerking met de gemeente naar een andere bestemming voor de vrijgekomen baggerspecie.

Meer informatie

Heeft u een vraag, dan wordt deze wellicht beantwoord bij veelgestelde vragen. Ook kunt u een mail sturen naar schouwbo@hhsk.nl.