Maaien; dagelijks onderhoud

Als er te veel waterplanten in het water groeien, kan dat de doorstroming van water belemmeren, maar ook een negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit. Vaak is onderhoud nodig. Met het maaien van de sloot, oftewel het dagelijks onderhoud, wordt de overmatige begroeiing in en langs de sloot, zoals waterplanten, verwijderd. Ook drijfvuil wordt weggehaald.

Het hoogheemraadschap onderhoudt het grootste deel van de hoofdwatergangen en houdt zicht op de staat van de overige watergangen. Voor het onderhoud van de overige watergangen zijn naast het hoogheemraadschap ook u en andere belanghebbenden onderhoudsplichtig, onder meer particulieren die aan een watergang wonen, bedrijven en agrariërs. Met betrokken gemeenten en enkele natuur- en recreatiebeheerders werken we samen door middel van onderhoudsplannen voor maaien. Meer informatie over de samenwerking in uw gemeente staat in het menu links. 

Ecokleurenkoers

Als algemene richtlijn voor de toegestane begroeiing in sloten geldt de zogenaamde ecokleurenkoers, het maaibeleid van het hoogheemraadschap. Met de ecokleurenkoers hebben alle watergangen een kleur gekregen, die samenhangt met de gewenste doorstroming van het water. Bij elke kleur hoort een maximaal toegestane hoeveelheid begroeiing en de mate van onderhoud. Blauwe watergangen staan voor intensief onderhoud en groene voor extensief onderhoud met meer ruimte voor de ecologie. Meer ecologie draagt bij een betere waterkwaliteit. 

Door in onderstaande kaart op uw locatie in te zoomen, kunt u zien aan welke kleur sloot u woont.

Legenda Ecokleurenkoers

onderhoud BLAUWE SLOOT

Blauwe sloten zijn gemiddeld smaller dan zes meter en hebben de neiging snel dicht te groeien met waterplanten. Zonder goed onderhoud groeien oeverplanten steeds verder het water in.

Het is belangrijk dat de water- en oeverplanten jaarlijks in het najaar uit de sloot worden verwijderd. Het is beter de begroeiing op en langs de kant niet op te halen. Door enige begroeiing te laten staan, blijven de kanten van de sloot steviger.

onderhoud GROENE SLOOT

Groene sloten zijn gemiddeld breder dan zes meter. Jaarlijks moet in het najaar een strook van 3 meter breed over de hele lengte van de sloot vrij blijven van waterplanten, de overige begroeiing mag blijven staan.

  • Het is voldoende één keer per jaar waterplanten uit een deel van het water te halen. Deelt u een sloot met meerdere bewoners, dan kunt u met elkaar afspreken uit welk deel van de sloot de planten verwijderd worden. U moet ervoor zorgen dat het water door de sloot kan stromen. Een strook van minimaal 3 meter breed is voldoende.
  • De oever hoeft u minder vaak te maaien, eenmaal per 2 tot 4 jaar een deel van de planten maaien is voldoende.
  • Riet kunt u het best tien centimeter boven de waterlijn knippen. Zo verdrinkt het riet niet. Andere oeverplanten kunt u op ongeveer 6 centimeter boven de grond maaien.

Bij het uitvoeren van onderhoud is de Wet Natuurbescherming van toepassing om planten en dieren zo veel mogelijk te beschermen. De meest geschikte periode voor het maaien is in het najaar (september en oktober). De oevers kunnen ook in de wintermaanden worden onderhouden.

Maatwerk (Oranje sloot)

Er is ruimte voor maatwerk bij het onderhouden van uw sloot. Kunt u door faseren in ruimte en tijd niet voldoen aan de eisen, maar wel aan het beeld van een goed functionerende sloot? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden voor een onderhoudsplan op maat te bespreken.

Controle

Onze beheerders houden het watersysteem dagelijks in de gaten. Ook voeren onze medewerkers een jaarlijkse controle uit in het najaar, de schouw dagelijks onderhoud. Om ervoor te zorgen dat ons watersysteem goed blijft functioneren, is onderhoud van de watergangen nodig, zowel maaien als baggeren. Daar hebben we uw medewerking bij nodig.