Goed onderhoud van sloten

Watergangen, zoals sloten, singels, meren en plassen zijn belangrijk om water aan en af te voeren of te bergen. Daarnaast biedt een gezonde waterkwaliteit kansen voor een evenwichtige natuurontwikkeling en draagt bij aan een plezierige leefomgeving. Om ervoor te zorgen dat ons watersysteem goed blijft functioneren, is onderhoud nodig.

Goed onderhoud helpt bijvoorbeeld wateroverlast na hevige regenval te verminderen, zorgt dat we van schoon water kunnen genieten, de natuur zich beter ontwikkelt, watergangen voldoende diepte hebben en oevers niet verzakken. Het onderhoud van de sloten, singels, meren en plassen doen we met elkaar.

met elkaar

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard beheert 6.000 kilometer aan watergangen. Deze watergangen zijn ingedeeld naar hoofdwatergangen, 1.000 km en overige watergangen, 5.000 km.

Het hoogheemraadschap onderhoudt het grootste deel van de hoofdwatergangen. Dit zijn de belangrijkste watergangen voor aan- en afvoer van water. Ook houden we zicht op de toestand van de overige watergangen. Voor het onderhoud van de overige watergangen zijn naast het hoogheemraadschap ook andere belanghebbenden verantwoordelijk, onder meer particulieren die aan een watergang wonen, bedrijven, gemeenten, natuur- en recreatiebeheerders en agrariërs.

Uw onderhoud aan de sloot

Als u aan het water woont, of uw bedrijf is aan water gevestigd, is de kans groot dat u verantwoordelijk bent voor het onderhoud van de sloot. Deze zogenoemde onderhoudsplicht is in de wet geregeld. In de Keur is vastgelegd wat de onderhoudsplicht voor een watergang inhoudt. In de legger van het waterschap is bepaald wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. Dat kan het hoogheemraadschap zijn, maar ook de gemeente of de eigenaar van de grond die grenst aan het water. Als eigenaar van een perceel aan een sloot kunt u verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en bent u 'onderhoudsplichtig'.

In veel gevallen deelt u de watergang met andere perceeleigenaren. Dat betekent dat u ook de onderhoudsplicht met elkaar deelt. Samen controleert u regelmatig of de sloot aan de eisen voldoet en als het nodig is, voert u gezamenlijk onderhoud uit. Goede afspraken met elkaar kunnen helpen om het onderhoud gemakkelijker te maken. 

een goed onderhouden sloot betekent

  • Het verwijderen van (overtollige) waterplanten, drijfvuil, kroos en bladeren uit het water.
  • Het verwijderen van overhangend groen, dat de sloot belemmert voor onderhoud.
  • Voldoende waterdiepte van de sloot.
  • Het schoonhouden van duikers, stuwen, inlaten en andere kunstwerken in het water.
  • Goede bescherming van de waterkant van uw perceel met een deugdelijke beschoeiing of natuurvriendelijke oever.

Ontvangstplicht

Ook kunt u te maken krijgen met de ontvangstplicht, de ontvangst van maaisel en/of bagger op de kant van uw perceel.

Waterbeheer is maatwerk

Goed waterbeheer is maatwerk, want ieder gebied is anders. In de stad is veel verharding waardoor de sloten een belangrijke rol spelen in de berging en afvoer van water om wateroverlast te voorkomen. In landelijk gebied, zoals natuur- en veenweidegebied, wordt het meeste regenwater opgevangen op het land. Is de sloot voldoende diep, dan is er volop ruimte voor planten in en langs het water. Dit biedt mogelijkheden voor variatie in onderhoud. Niet alle sloten hoeven er hetzelfde uit te zien. De komende jaren streeft het hoogheemraadschap naar een integraal waterbeheer, waarbij de eisen aan een watergang worden bepaald door het gebied waarin de watergang ligt en de functie van de watergang. Bij deze integrale aanpak worden de breedte, diepte en de mate van begroeiing van een watergang in samenhang gewogen. Een werkwijze die wij samen met u en andere belanghebbenden steeds verder vorm willen geven. De eerste stappen zijn al gezet door samen met een aantal gemeenten het maaien en baggeren gezamenlijk uit te voeren.

Meer informatie

Voor meer informatie over onderhoud watergangen, kunt u contact opnemen via telefoonnummer 010 45 37 200.