Onderhoud wegen

Op veel plaatsen in de Krimpenerwaard staan bomen langs de weg. Om de veiligheid te vergroten en onderhoud van bermen en watergangen goed uit te kunnen voeren, gelden er regels voor bomen langs wegen.

Onderhoud wegen

Deze regels zijn vastgelegd in de Keur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (hoofdstuk 5 Wegen, artikel 3, punt 3). Hierin staat dat de onderhoudsplichtige van de beplanting er zorg moet dragen dat er:

  1. geen takken over de rijbanen uitsteken op een hoogte lager dan vier meter
  2. geen takken over de bermen en paden uitsteken op hoogte dan drie meter
  3. hagen en struiken op bermen of grenzen van wegen steeds zodanig zijn gesnoeid dat zij geen gevaar of hinder voor de weggebruikers kunnen veroorzaken en het vrije uitzicht in bochten en bij kruisingen met andere wegen niet belemmeren, een en ander onverminderd het bij enig wettelijk voorschrift te dezen ten aanzien bepaald.

Kort gezegd komt het erop neer dat bomen en struiken geen takken mogen hebben die zo over wegen, fietspaden of bermen uitsteken dat verkeer of andere (weg)gebruikers er last van kunnen hebben. Dus lager dan vier meter langs wegen en lager dan drie meter over bermen en paden is niet toegestaan. Ook mogen ze niet het zicht in bochten of bij kruisingen belemmeren, omdat dat voor gevaarlijke situaties kan zorgen.