Waterakkoorden

Een waterakkoord regelt de aan- en afvoer van water tussen verschillende waterbeheerders (tussen waterschappen onderling of tussen waterschappen en het Rijk).

In zo'n akkoord zijn afspraken voor de normale situatie en voor extreme omstandigheden vastgelegd. Ook de waterkwaliteit en procedurele afspraken (bijvoorbeeld over naleving, evaluatie of wijziging) kunnen in een waterakkoord aan de orde komen.

Waterakkoorden Schieland en de Krimpenerwaard

Schieland en de Krimpenerwaard is betrokken bij de volgende waterakkoorden:

Waterakkoord Schieland en de Krimpenerwaard - Delfland (2016)

Dit waterakkoord regelt de reguliere afwatering van Schielands gebied op Delflands boezem via de gemalen Achterdijk, Taludweg, Vroesenpark en Essenburgsingel. Jaarlijks vergoedt HHSK de gemaakte beheer- en onderhoudskosten die Delfland voor deze afwatering maakt. Het waterakkoord bevat bovendien de mogelijkheid om tijdens overlast- en tekortsituaties water uit te wisselen tussen Delfland en Schieland via de Bergsluis.

Waterakkoord voor de Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen Midden-Holland (2017)

Dit waterakkoord regelt de aanvoer van water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal naar de beheersgebieden van de hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard in droge perioden. Bij het waterakkoord hoort een toelichting en een draaiboek dat de uitvoering van maatregelen en de wijze van communicatie beschrijft.

Waterakkoord voor de Hollandsche IJssel en Lek (2005)

Dit Waterakkoord regelt de aanvoer en afvoer van water uit de Hollandsche IJssel en Lek ten behoeve van de hoogheemraadschappen Rijnland, De Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard. Het waterakkoord geldt bij reguliere omstandigheden en tijdens calamiteiten. Bij het waterakkoord hoort het “draaiboek waterbeheer Hollandsche IJssel en Lek” dat de operationele afspraken beschrijft die uit het waterakkoord voortvloeien. In situaties waarin de Hollandsche IJssel verzilt, treedt bovendien het “draaiboek metingen extra aanvoer via Waaiersluis” in werking, waarin afspraken zijn gemaakt over de monitoring van de zoutverspreiding.