Wet natuurbescherming

Als waterschap hebben we bij het beheer en onderhoud van water, oevers, bermen en keringen te maken met mogelijke verstoring van dieren en planten die daar leven. Daarom werken we volgens de gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen. De Flora- en faunawet is samen met de Boswet en de Wet Natuurbeschermingswet sinds 1 januari 2017 opgenomen in de Wet natuurbescherming.

De Wet natuurbescherming beschermt in het wild levende dier- en plantensoorten. De beschermde soorten vallen onder drie groepen:

  • Vogels (op grond van de Vogelrichtlijn)
  • Internationaal beschermde planten en dieren (met name op grond van de Habitatrichtlijn)
  • Nationaal beschermde soorten (bijlage bij de wet natuurbescherming)

Verschillende verbodsbepalingen beschermen deze dieren en planten. Zo mag je dieren niet opzettelijk doden of vangen of beschermde planten plukken. Rust- en voortplantingsplaatsen mag je niet opzettelijk beschadigen of vernielen. Voor soorten die niet tot een van deze drie groepen behoren heeft het waterschap een algemene zorgplicht.

Gedragscode

Bij het uitvoeren van onderhoud is het verstoren van planten en dieren niet te voorkomen. Toch is het erg belangrijk dat het onderhoud wordt uitgevoerd. Niet alleen voor droge voeten, schoon water en veilige wegen, maar ook om het leefgebied voor planten en dieren in stand te houden. De wet biedt de mogelijkheid voor een ontheffing van de genoemde verboden als er gewerkt wordt met een goedgekeurde gedragscode. In deze gedragscode staan alle maatregelen die het waterschap neemt om dieren en planten zo goed mogelijk te beschermen tijdens het uitvoeren van de beheer en onderhoudswerkzaamheden.

Sinds 2005 werken de waterschappen met een goedgekeurde gedragscode flora- en fauna. In februari 2019 is de gedragscode Wet natuurbescherming vastgesteld.

Schieland en de Krimpenerwaard heeft aanvullend aan de gedragscode ecologische werkprotocollen opgesteld met specifieke maatregelen voor de beschermde soorten die in ons gebied leven. Hierin staat ook de invulling van de algemene zorgplicht.

Beschermde soorten binnen Schieland en de Krimpenerwaard

In het gebied van Schieland en de Krimpenerwaard leven verschillende beschermde soorten. Een aantal komen algemeen in ons gebied voor, andere soorten komen alleen lokaal voor in specifieke leefgebieden. Voor een goede bescherming is het belangrijk bij te houden welke beschermde soorten in ons gebied voorkomen. Daarvoor maakt het waterschap onder andere gebruik van de nationale database Flora en fauna (NDFF).

U kunt ons helpen soorten te beschermen door uw waarnemingen door te geven. Dat kan bijvoorbeeld door uw waarnemingen in te voeren via www.telmee.nl of www.waarneming.nl. Uw waarnemingen komen dan bij het NDFF terecht.

Ringslang

(Natrix natrix)


Rugstreeppad  (Epidalea calamita)

Heikikker

(Rana arvalis)


Platte schijfhoren (Anisus vorticulus)

Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis)

Waterspitsmuis (Neomys fodiens)

Verschillende soorten vleermuizen en libellen