Een bijdrage voor uw ideeën en gezamenlijke initiatieven

Het waterschap stelt geld beschikbaar voor ideeën voor een blauw/groene omgeving die bijdragen aan beter waterbeheer en waterbewustzijn in de gezamenlijke omgeving.

We zijn op zoek naar nieuwe ideeën en oplossingen in het waterbeheer voor een betere blauw/groene omgeving. Heeft u een idee om beter met het water om te gaan? Vergroot u daarmee het waterbewustzijn voor uw zelf en uw omgeving? Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stelt dan geld beschikbaar voor initiatieven van bewoners en bedrijven. 

Het hoogheemraadschap zet vooral in op het vergroten van het waterbewustzijn, bij voorkeur kleine of grote initiatieven in uw omgeving met een grotere, bredere uitstraling op de wijk of buurt.

Uw idee komt in aanmerking voor een bijdrage van het hoogheemraadschap als deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. Het idee zorgt ervoor dat we beter met water omgaan. Dat betekent dus dat water schoner wordt of we minder water gebruiken. Of dat we het overtollige regenwater beter afvoeren, zodat sloten en riolen niet overstromen. 
  2. Het idee moet passen binnen de plannen en doelen van het hoogheemraadschap. Deze zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021 (pdf, 6.2 MB) van het hoogheemraadschap.
  3. Het idee moet zich richten op de regio Schieland en Krimpenerwaard. 
  4. In het plan moet staan wat het doel van uw idee is en op welke inwoners het zich richt. Ook moet duidelijk zijn wie het gaat uitvoeren, wat het kost en welke andere partijen geld geven.

VERGOEDING IN GELD OF DIENSTEN

De bijdrage kan een geldbedrag zijn, maar ook bijvoorbeeld een opdracht aan een bedrijf om iets te maken. Het is ook mogelijk dat het hoogheemraadschap een deel van het geld dat nodig is schenkt. Bijvoorbeeld als er meerdere partijen zijn die een bijdrage geven. De verstrekte bijdrage is altijd eenmalig.

INITIATIEVEN DIE NIET MEER IN AANMERKING KOMEN VOOR EEN BIJDRAGE VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP 

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard geeft voor een aantal initiatieven geen bijdrage meer. Het gaat daarbij om initiatieven die in het verleden wel geld kregen en succesvol zijn uitgevoerd, maar nu niet meer vernieuwend zijn. Het gaat daarbij om ideeën op het gebied van:

  • Groene daken
  • Schoolpleinen

AANVRAGEN VAN EEN BIJDRAGE

U kunt een bijdrage aanvragen door het invullen van het formulier onder aan deze pagina. De bijdrage kan het gehele jaar worden aangevraagd. Het hoogheemraadschap keert jaarlijks maximaal 100.000 euro uit voor deze initiatieven. Als het geld op is, zal dat op deze pagina van de website worden vermeld. U kunt uw aanvraag nog indienen tot en met 1 juli 2021 om nog gebruik te kunnen maken van de huidige regeling.

BEOORDELING VAN UW BIJDRAGE VOOR INITIATIEVEN OP HET GEBIED VAN WATER

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden beslist of we een bijdrage geven aan uw idee. Zij beoordelen of ze het idee uitvoerbaar vinden en of het past binnen het werk en de doelstellingen van het hoogheemraadschap.

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIE VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP

Aanvraagformulier bijdrageregeling omgevingsinitiatieven duurzaam waterbeheer

DOWNLOAD

Bijdrageregeling omgevingsinitiatieven duurzaam waterbeheer