Onderhoud van sloten en oevers bij uw woning of bedrijfspand

Hoe moet u sloten en oevers onderhouden als u daar verantwoordelijk voor bent.

Onderhoud

Het onderhoud van sloten en oevers is in veel gevallen de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de grond langs de sloot. Als eigenaar moet u er voor zorgen dat het water en de oevers worden onderhouden. Het hoogheemraadschap geeft u daarbij graag advies. 

Sloten en plassen in onze regio zijn belangrijke schakels in de berging (vasthouden van water), afvoer en kwaliteit van het water. Of u als eigenaar van grond langs een sloot of plas verantwoordelijk bent voor dat onderhoud, staat omschreven in de legger oppervlaktewatersystemen. Als u verantwoordelijk bent, staan de eisen aan het onderhoud in de Legger.

Baggeren

Wanneer u verantwoordelijk bent voor het onderhoud van een sloot of plas, moet u ervoor zorgen dat deze voldoende diep blijft voor een goede doorstroming en gezond water. Daarvoor is baggeren noodzakelijk. 

Maaien: Onderhoud van oevers langs sloten en plassen

Water en oevers zijn belangrijk voor dieren die in en om het water leven. Op goed onderhouden oevers groeien verschillende soorten planten. Planten in het water zijn aantrekkelijk voor vissen, watervogels, kikkers en insecten als libellen. In voedselrijk water groeien minder verschillende soorten. Deze soorten groeien vaak erg snel waardoor het water niet kan goed door kan stromen. Het is goed deze planten te verwijderen. Vaak is het voldoende om een deel van de planten te verwijderen en een deel te laten staan.   

Hoe vaak en hoe grondig dat onderhoud moet zijn, is afhankelijk van de breedte van de sloot. Daarvoor hebben we alle sloten in onze regio onderverdeeld in kleuren. De kleur bepaalt welk onderhoud noodzakelijk is. Welke sloot welke kleur heeft, kunt u zien via onderstaande kaart.

Ga naar de ecokleurenkaart

Voor eigenaren van de grond bij sloten en plassen, zijn twee kleuren van belang. Het gaat daarbij om de sloten met de kleuren lichtblauw en lichtgroen. Samen met andere overheden en gebiedspartijen onderhouden wij de sloten met de andere kleuren.

Beeldenboek sloten en oevers

In het beeldenboek staat waar sloten op het moment van de jaarlijkse controle aan moeten voldoen.

Onderhoud blauwe sloot

Blauwe sloten zijn gemiddeld smaller dan zes meter en groeien snel dicht. Zonder goed onderhoud groeien oeverplanten steeds verder het water in. Het is belangrijk de water- en oeverplanten jaarlijks uit de sloot te verwijderen. Dat kan het beste in het najaar.

Het is beter de begroeiing op en langs de kant af te maaien en niet de begroeiing van de kant af te schrapen. Door enige begroeiing te laten staan, blijven de kanten van de sloot steviger.

Onderhoud groene sloot

Groene sloten zijn gemiddeld breder dan zes meter. Jaarlijks moet in het najaar in de sloot een strook van drie meter breed over de hele lengte van de sloot vrij worden gemaakt van waterplanten. Zo ontstaat er een baan waar het water door kan stromen. Water- en oeverplanten langs deze zogenoemde stroombaan mogen blijven staan. Het is wel goed elk jaar een deel van de oever te maaien zodat jonge planten weer kans krijgen.

  • Het is voldoende één keer per jaar waterplanten uit een deel van het water te halen.
  • De oever hoeft u minder vaak te maaien, eenmaal per twee tot vier jaar een deel van de planten maaien is voldoende.
  • Riet kunt u het best tien centimeter boven de waterlijn knippen. Zo verdrinkt het riet niet.
  • Andere oeverplanten kunt u op ongeveer zes centimeter boven de grond maaien.

Onderhoud duikers en bruggen 

In het beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard liggen vele duikers, kokervormige constructies van bijvoorbeeld beton of metaal. Deze 'buizen' verbinden sloten met elkaar. Een perceeleigenaar die verantwoordelijk is voor het onderhoud van een sloot, zorgt ook dat de aanwezige duikers en bruggen schoon zijn en in goede staat blijven. Verwijder bagger, takken en ander vuil uit de duiker en houd de opening vrij van (water)planten.

Geef ruimte voor werkzaamheden

Als u aan een sloot of plas woont die door het hoogheemraadschap wordt onderhouden, krijgt u te maken met onderhoudswerkzaamheden. Dat doen we natuurlijk met zoveel mogelijk respect voor uw eigendommen en grond. Bewoners en bedrijven moeten er echter wel voor zorgen dat we dit werk kunnen uitvoeren. Snoei overhangende takken en verwijder drijfvuil uit de sloot of plas.

Planten en dieren die we beschermen

Bij het uitvoeren van onderhoud is de Wet Natuurbescherming van toepassing om planten, dieren en hun leefomgeving te beschermen. Iedereen moet zich aan de Wet Natuurbescherming houden.

Onderstaande diersoorten zijn beschermde diersoorten:

Vragen over het onderhoud van sloten

Voor meer informatie over onderhoud van sloten, kunt u contact opnemen via telefoonnummer 010 45 37 200.