Baggeren

Bij het baggeren wordt de laag slib op de bodem van sloten verwijderd. Daardoor blijven de sloten op de juiste diepte.

Waarom baggert het hoogheemraadschap

Het baggeren van sloten en plassen zorgt ervoor dat het water in onze regio goed kan doorstromen. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard baggert daarom vaak samen met de gemeenten regelmatig de grotere sloten en plassen. Voor kleinere sloten en plassen zijn bewoners en bedrijven vaak verantwoordelijk. Als het om vervuilde bagger gaat, zorgt het hoogheemraadschap voor het verantwoord afvoeren van de bagger.

Verantwoordelijkheid voor het baggeren

Of u verantwoordelijk bent voor het baggeren van sloten en plassen bij uw woning of bedrijfspand, kunt u zien in de leggers. In de legger oppervlaktewatersystemen staat aangegeven wie verantwoordelijk is voor het baggeren. De legger geeft ook aan hoe diep een sloot of plas moet zijn. Greppels hoeft u niet te baggeren. Deze moeten alleen geregeld uitgegraven worden, zodat ze niet dicht groeien of verdwijnen.

Als u verantwoordelijk bent voor het onderhoud van de sloot en oevers, moet u regelmatig uw sloot (laten) baggeren. In de praktijk komt dit neer op gemiddeld eens in de vier jaar. Belangrijk is dat u ervoor zorgt dat de sloot altijd aan de minimaal vereiste waterdiepte voldoet. De beste periode om te baggeren is vanaf 15 juli tot 1 november. Het is mogelijk om het buiten deze periode te doen, maar u moet dan wel extra aandacht hebben voor de aanwezigheid van  planten en dieren. Zorg dat de natuur (planten en dieren) niet nadelig worden beïnvloed (geen schade) door de baggerwerkzaamheden. Dit geldt het hele jaar maar in het broedseizoen moeten mogelijk extra maatregelen worden genomen. Bij het baggeren is de Wet Natuurbescherming van toepassing.

Aanpak van het baggeren door aangrenzend perceeleigenaren

Voordat u een sloot of plas baggert, moet u twee dingen doen:

  • Om te bepalen hoeveel bagger er in de sloot zit, meet u eerst de diepte van het water. Dit is vanaf het wateroppervlak tot de bovenkant van de baggerlaag. U meet dit zoveel mogelijk in het midden van de sloot. Als het niet lukt de waterdiepte te meten, heeft het hoogheemraadschap gratis meetstokken beschikbaar. 
  • Als u denkt dat de bagger in de sloot is verontreinigd, moet u de bagger laten onderzoeken. Als uit onderzoek blijkt dat sprake is van verontreinigde bagger mag deze niet op de kant worden verspreid. De bagger moet worden afgevoerd naar een erkende verwerker (officiële stortplaats). 

U kunt ervoor kiezen om de sloot zelf te baggeren of dit te laten doen door een gespecialiseerd bedrijf.

Meetstok

Meetstok

Controle van waterdiepte door hoogheemraadschap

Ieder jaar controleert het hoogheemraadschap of sloten en plassen goed worden onderhouden. Tijdens deze baggerschouw controleren we ongeveer 350 km sloten. We controleren dan of sloten en plassen de vereiste waterdiepte hebben, zoals in de legger staat vermeld. In 2023 controleren we in delen van de Krimpenerwaard. 

overzichtskaartje-meetomgeving-BO-2023

Delen in de Krimpenerwaard waar we meten in 2023

Baggerplan

Als u het onderhoud voor meerdere sloten uitvoert, kunt u gebruik maken van een baggerplan. Dit planningsinstrument maakt een betere afstemming mogelijk tussen de bedrijfsvoering en het uitvoeren van baggerwerkzaamheden. U kunt uw baggerwerkzaamheden in delen uitvoeren in een periode van vier jaar. Het baggerplan dient u in bij het hoogheemraadschap, de sloten uit het baggerplan worden niet in de baggerschouw opgenomen. Het hoogheemraadschap voert wel steekproefsgewijze controles uit of u zich aan de baggerplanning houdt. Als uw percelen met aangrenzende sloten in de Krimpenerwaard liggen, raden wij u aan u aan te sluiten bij het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard (ACK). Een vereiste is dat u verantwoord baggert met aandacht voor de ecologie. Dit houdt bijvoorbeeld in dat een agrariër de sloten gespreid baggert, in plaats van alle sloten in één keer. De agrariërs krijgen een vergoeding voor de eventuele extra kosten die ecologisch baggeren met zich meebrengt. Meer informatie: www.collectiefkrimpenerwaard.nl/

Wat vragen we van u als het hoogheemraadschap baggert

Ook als het hoogheemraadschap verantwoordelijk is voor het baggeren, spelen bewoners en bedrijven een belangrijke rol.

  • Ook kunt u te maken krijgen met de ontvangstplicht, de ontvangst van maaisel en/of bagger op de kant van uw perceel. Uiteraard geldt de ontvangstplicht voor de door u te onderhouden sloot maar ook als het hoogheemraadschap de sloot onderhoudt moet u als aangrenzend perceeleigenaar de bagger of het maaisel in principe ook ontvangen. Hier moet wel ruimte voor zijn, zo niet dan wordt de bagger en/of maaisel alsnog afgevoerd. Als zich dit voordoet, neemt het hoogheemraadschap of de aannemer contact met u op. 
  • Daarnaast moet u ervoor zorgen dat wij het baggeronderhoud zonder problemen kunnen uitvoeren. Dit betekent bijvoorbeeld dat u obstakels zoals bootjes en overhangende takken in of vlakbij de sloot moet verwijderen zodat het hoogheemraadschap het onderhoud aan de sloot goed kan uitvoeren.
  • U moet het hoogheemraadschap toegang geven voor het baggeren en maaien van oevers. In de meeste gevallen is hiervoor ook een onderhoudsstrook beschikbaar langs de sloot.

Onderzoek naar toestand van sloten

Het hoogheemraadschap controleert ieder jaar of sloten diep genoeg zijn. Dit noemen we de baggerschouw. Als blijkt dat het water niet diep genoeg is, krijgt de persoon die verantwoordelijk is, een verzoek om de sloot op orde te brengen. Dit kan een inwoner of een bedrijf zijn. Wie verantwoordelijk is, staat in de leggers.

De baggerschouwmetingen vinden plaats in de periode maart en april. Welke gebieden we onderzoeken, maken we bekend in de maanden voor de aanvang van de controles.