Veelgestelde vragen subsidieregeling Klimaat en Ruimte

Veelgestelde vragen subsidieregeling Klimaat en Ruimte

Wat zijn klimaatadaptieve maatregelen?

Klimaatadaptieve maatregelen zijn aanpassingen in de leefruimte om beter om te gaan met het veranderende klimaat. Denk bijvoorbeeld aan meer groen om hitte tegen te gaan en het opvangen van regenwater om droogteperiodes te overbruggen.

Wat bedoelen jullie met vergroenen?

Vergroenen is het vervangen van tegels of asfalt in de tuin of om het huis voor gras, planten en bomen, of het aanleggen van een groen begroeid dak op het huis, de garage of de schuur.

Wat bedoelen jullie met regenwater opvangen?

Regenwater opvangen is het verzamelen van regenwater dat op het dak valt in bijvoorbeeld een regenton of put. Het regenwater kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld het planten water geven, het wassen van de auto of de wc doorspoelen.

Wat bedoelen jullie met regenwater afkoppelen?

Regenwater afkoppelen betekent dat het regenwater niet wordt afgevoerd naar de riolering en de afvalwaterzuivering, maar dat het regenwater wordt vastgehouden waar het valt. Hiervoor past u de regenpijp van uw huis of schuur aan, zodat het regenwater op uw perceel uitkomt.

Voor wie is de subsidieregeling bedoeld?

De subsidieregeling is bedoeld voor eigenaren. Als u geen eigenaar bent van het pand of perceel waar u klimaatadaptieve maatregelen wilt nemen, moet u eerst toestemming hebben van de eigenaar.

U kunt subsidie aanvragen als u klimaatadaptieve maatregelen neemt in, op en rondom een pand of perceel dat binnen het beheersgebied ligt van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Check u of het huis of perceel binnen het beheersgebied ligt.

Er geldt een extra voorwaarde bij een subsidieaanvraag vanaf € 2.000. Deze maatregelen moeten worden uitgevoerd in bebouwd gebied. Op deze kaart ziet u of uw pand of perceel in bebouwd of onbebouwd gebied ligt.

Op welk moment dien ik de subsidieaanvraag in?

< € 2.000

Als u minder dan € 2.000 subsidie aanvraagt, moet u dat uiterlijk drie maanden na uitvoering van de maatregelen doen.

> € 2.000

Als u subsidie vanaf € 2.000 aanvraagt, moet u dat uiterlijk acht weken voor uitvoering van de maatregelen doen.

Uiterlijk drie maanden na uitvoering van de maatregelen stuurt u het vaststellingsformulier op.

Voor welke maatregelen kan ik subsidie aanvragen?

Er zijn drie maatregelen waar u subsidie voor kunt aanvragen:

 1. Vergroenen: € 10 per m² tuin of dak met een minimum van 15 m²
 2. Opvangen van regenwater: € 300 per m³ of € 0,30 per liter met een minimum van 0,5 m³ (= 500 liter)
 3. Regenwater afkoppelen: € 20 per m² dak met een minimum van 10 m²

Per aanvraag zijn meerdere maatregelen te combineren. Wel moet minimaal één van de maatregelen aan het minimum voldoen.

Hoeveel subsidie mag ik aanvragen?

De maximale hoogte van één subsidieaanvraag is € 50.000.

Hoelang duurt het voordat ik weet of ik subsidie ontvang?

Uiterlijk acht weken na de aanvraag hoort u van ons of u subsidie ontvangt, of niet.

Wanneer krijg ik de subsidie uitbetaald?

< € 2.000

Als u minder dan € 2.000 subsidie aanvraagt, duurt het uiterlijk twee weken nadat u de bevestiging heeft gekregen dat u subsidie ontvangt, voordat het subsidiebedrag op uw bankrekening staat.

> € 2.000

Als u subsidie vanaf € 2.000 aanvraagt, stuurt u na uitvoering een vaststellingsformulier op. Uiterlijk acht weken na het toesturen van het vaststellingsformulier ontvangt u van ons een reactie per mail. Bij goedkeuring van de subsidie duurt het uiterlijk twee weken nadat u de bevestiging heeft gekregen dat u subsidie ontvangt, voordat het subsidiebedrag op uw bankrekening staat.

Welke informatie moet ik aanleveren bij mijn subsidieaanvraag?

< € 2.000

Bij een subsidieaanvraag minder dan € 2.000 vragen wij van u:

 • een beschrijving van de maatregelen waaruit blijkt waar en wanneer deze zijn uitgevoerd;
 • een specificatie van:
  • het toegevoegde groenoppervlak in m²;
  • het toegevoegde afgekoppelde oppervlak in m², en/of
  • de toegevoegde waterberging in m³;
 • een berekening waaruit blijkt hoeveel subsidie u wilt ontvangen;
 • een betalingsbewijs waaruit blijkt dat de maatregelen zijn uitgevoerd en betaald;
 • ten minste twee foto’s van de situatie voordat de maatregelen zijn uitgevoerd en
 • ten minste twee foto’s van de nieuwe situatie, waaruit de maatregelen zijn af te leiden;
 • een uittreksel van het kadaster of een kopie van de koopakte als u eigenaar bent van het perceel waar de klimaatadaptieve maatregelen genomen worden, of een schriftelijke goedkeuring van de eigenaar (dit mag ook een mailwisseling zijn) als u een huurder bent.

> € 2.000

Bij een subsidieaanvraag vanaf € 2.000 vragen wij van u:

 • een beschrijving van de maatregelen waaruit blijkt waar en wanneer deze zijn uitgevoerd;
 • een specificatie van:
  • het toegevoegde groenoppervlak in m²;
  • het toegevoegde afgekoppelde oppervlak in m², en/of
  • de toegevoegde waterberging in m³;
 • eventueel een schets of technische tekening van het ontwerp;
 • een begroting van de kosten van de maatregelen;
 • een berekening waaruit blijkt hoeveel subsidie u wilt ontvangen;
 • een uittreksel van het kadaster of een kopie van de koopakte als u eigenaar bent van de perceel waar de klimaatadaptieve maatregelen genomen worden, of een schriftelijke goedkeuring van de eigenaar (dit mag ook een mailwisseling zijn) als u een huurder bent.

Waarom moet ik ‘voor en na’-foto’s meesturen?

Op basis van deze foto’s, van voor en na de klimaatadaptieve maatregelen, beoordelen wij of de aanvraag voldoet aan de criteria die voor deze subsidieregeling zijn opgesteld.

Waarom is mijn subsidie geweigerd?

Het waterschap kan de subsidie weigeren om de volgende redenen:

 • u moet de maatregelen al nemen vanwege een bestaande wettelijke verplichting;
 • De maatregel maakt onderdeel uit van bedrijfsmatige doeleinden. Bijvoorbeeld dat u regenwater opvangt en gebruikt in uw bedrijfsproces, als koelwater of als ingrediënt in uw producten.;
 • de maatregel(en) die u hebt genomen zijn onderdeel van nieuwbouwprojecten of zijn uitgevoerd op braakliggende terreinen;
 • bij een subsidie minder dan € 2.000: u heeft voor dezelfde maatregelen een financiële bijdragen bij anderen aangevraagd en/of gekregen;
 • bij een subsidie vanaf € 2.000: de maatregelen bevinden zich buiten de bebouwde kom. Of een pand binnen of buiten bebouwd gebied ligt, is te zien op deze <kaart>;
 • u heeft voor dezelfde maatregelen al subsidie ontvangen;
 • de maatregelen passen beter bij een andere subsidieregeling van het waterschap;
 • geen van de maatregelen voldoet aan de minimale gestelde afmetingen.

Geldt de subsidie alleen voor materialen of ook voor arbeidsloon?

De subsidie wordt verstrekt op basis van het aantal vierkante meters (m2) vergroening of afkoppeling en/of het aantal kubieke meter (m3) waterberging. We vragen u een bewijs van betaling aan te leveren zodat het duidelijk is dat er geld is uitgegeven om de maatregelen te nemen.

Welke aanbieders en uitvoerders raadt het hoogheemraadschap aan?

Aangezien dit voor iedereen anders is, doen wij hier geen uitspraak over. Mensen mogen zelf aan de slag of het professioneel laten uitvoeren. Qua materiaal mag het overal vandaan komen, zolang het effect maar bereikt wordt.

Biedt het hoogheemraadschap hulp bij het beoordelen van offertes?

Nee, deze hulp bieden wij niet. Wij kunnen wel per e-mail (subsidieklimaatenruimte@hhsk.nl) of telefoon (010 45 37 200) uw vragen beantwoorden.

Krijg ik ook subsidie als ik een tweedehands regenton aanschaf?

Als er een bewijs van betaling is, dan kan is dat mogelijk.