Veel gestelde vragen

Waterpeil te hoog of te laag

Drijfvuil

Wonen aan een dijk

Veel plantengroei in de sloot

Kroos

WATERPEIL TE HOOG OF TE LAAG

WAT KAN IK DOEN BIJ EEN TE HOOG OF TE LAAG WATERPEIL?

U kunt dit bij ons melden. U kunt daarvoor bellen met ons via het telefoonnummer 010 45 37 200 of het meldingsformulier invullen op onze website.

WAT IS PEILBEHEER?

Een waterschap regelt de waterstand. Dat doen wij in meren, plassen, vaarten en sloten. In droge perioden laten we het water zo min mogelijk wegstromen of we laten extra water toestromen. En in natte perioden pompen we het water zo snel mogelijk naar de rivieren als dat nodig is. Dat heet peilbeheer.

WAAROM IS PEILBEHEER NODIG?

Zonder peilbeheer zou de natuur het waterpeil bepalen. De polders in het gebied van Schieland en de Krimpenerwaard zouden dan onder water staan. Deze liggen namelijk lager dan de zeespiegel.

WAT IS EEN PEILGEBIED?

Een peilgebied is een gebied waarin in alle meren, plassen, vaarten en sloten het waterpeil gelijk is.

WAT IS EEN WATERPEIL?

Het waterpeil is de waterstand die het waterschap voor een gebied bepaalt. Deze waterstand willen we zo veel mogelijk hetzelfde houden.

HOE BEPALEN JULLIE EEN WATERPEIL?

Wij houden zoveel mogelijk rekening met de eigenschappen van het gebied en met de verschillende wensen van alle groepen.

Voorbeelden van verschillende wensen zijn:

  • Bewoners willen een waterpeil dat goed is voor huis en tuin.
  • Recreanten willen een waterpeil dat goed is voor waterrecreatie.
  • Natuurbeheerders willen een waterpeil dat goed is voor natuurontwikkeling.
  • Boeren willen een waterpeil dat goed is voor hun dieren en voor het groeien van gras, planten en groenten.

WAT IS EEN PEILBESLUIT?

Het waterschap zet de gewenste waterstand in een peilbesluit. Dat besluit nemen we pas als we alle wensen goed tegen elkaar hebben afgewogen. Een peilbesluit blijft geldig totdat het waterschap dit heeft herzien.

WAAROM IS EEN PEILBESLUIT NODIG?

Dankzij een peilbesluit weet iedereen wat het peilbeheer in een bepaald gebied is. Ze kunnen daar dan rekening mee houden. Een peilbesluit zorgt dus voor duidelijkheid en zekerheid.

IS HET WATERPEIL DAN ALTIJD PRECIES ZOALS IS VASTGESTELD?

We doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om te zorgen dat we ons houden aan de peilen in een peilbesluit. Het kan wel eens zo zijn, dat dit niet lukt. Dit kan bijvoorbeeld komen door harde wind, heel veel regen in een korte tijd of droogte voor lange tijd. Wij meten op veel plaatsen in ons gebied de waterstanden. Deze staan op de kaart Actuele Metingen. Wilt u zien welke peilbesluiten wij allemaal hebben vastgesteld, kijk dan op de digitale kaart. Onder het tabblad Water vindt u alle peilbesluiten in onze regio.  

DRIJFVUIL

WAAR KAN IK EEN MELDING DOEN VAN AFVAL IN DE SLOOT?

U kunt daarvoor bellen met ons via het telefoonnummer 010 45 37 200 of het meldingsformulier invullen op onze website.

WAT DOET HET HOOGHEEMRAADSCHAP?

Het hoogheemraadschap onderhoudt het grootste deel van de belangrijkste sloten. We zorgen dat het water goed kan doorstromen. Dat doen we door sloten te baggeren en door waterplanten te verwijderen, die de doorstroming tegen houden. We verwijderen drijfvuil als dat nodig is. Ook controleren we een keer per jaar of alle andere sloten schoon genoeg zijn van waterplanten. Dat noemen we de schouw. Voor deze sloten zijn naast het hoogheemraadschap ook anderen verantwoordelijk, bijvoorbeeld mensen die aan een sloot wonen, bedrijven, gemeenten, natuur- en recreatiebeheerders en boeren.

Om een sloot goed te laten doorstromen en voor een goede kwaliteit van het slootwater, is het belangrijk dat

  • (te veel) waterplanten, drijfvuil, kroos en bladeren uit het water worden verwijderd.
  • overhangend groen, dat het moeilijk maakt om de sloot schoon te maken en voor weinig zonlicht zorgt, wordt verwijderd
  • de sloot diep genoeg is
  • duikers, stuwen en inlaten in de sloot in goede staat zijn en worden schoongehouden.

WONEN AAN EEN DIJK

WANNEER WORDT BIJ MIJ DE DIJK GEMAAID?

Dit kunt u zien in het maaischema (pdf, 1.6 MB).

WAAROM MAAIEN WE DIJKEN?

Een sterke grasmat is belangrijk voor onze dijken (en waterveiligheid). Hij voorkomt dat de dijk afspoelt. Daarom is het belangrijk om de grasmat op een dijk goed te onderhouden.

We maaien de dijken in principe twee rondes per jaar, een in het voorjaar en een in het najaar. De eerste ronde maaien we in twee fases. Eerst de bovenkant van de dijk en een paar weken later de onderkant. Daardoor krijgen de planten, vogels, vlinders, bijen, etc. meer kans om zich te ontwikkelen. Er ontstaan bloemrijkere dijken en insecten kunnen zich verplaatsen naar het hogere gras. We voldoen hiermee aan natuurwetgeving en komen tegemoet aan de wensen uit de omgeving.

WAAROM BETAALT HET WATERSCHAP NIET VOOR MIJN TRAP, OP- EN AFRIT, FIETSENREK, ENZ. LANGS DE DIJK WAAR IK AAN WOON?  

Deze zijn niet van ons, maar van uzelf. Het is persoonlijk eigendom en hier bent u zelf verantwoordelijk voor. Als u de dijk of het gebied naast de dijk hiervoor wil gebruiken, is daar in veel gevallen een vergunning voor nodig. Kijk voor meer informatie op Wonen aan een dijk.

VEEL PLANTENGROEI IN DE SLOOT

WAAR KAN IK EEN MELDING DOEN VAN VEEL PLANTENGROEI?

U kunt dit doen via het meldingsformulier.

HOE KOMT HET DAT ER SNEL VEEL PLANTEN IN DE SLOOT BIJ KUNNEN KOMEN?

Als het water helder genoeg is, kunnen waterplanten groeien. Hoeveel waterplanten er in de sloot zijn, hangt af van hoeveel fosfaat en stikstof in het water en de waterbodem zit. Voor waterplanten zijn deze stoffen belangrijke voeding. Wanneer de hoeveelheid van deze stoffen in het water hoog is, dan kunnen er bij helder water veel waterplanten groeien.

WAT KAN IK DOEN OM VEEL PLANTENGROEI IN DE SLOOT TEGEN TE GAAN? 

Lees deze tips voor een schone sloot aan uw tuin.

KAN IK ZWEMMEN IN EEN SLOOT MET VEEL PLANTEN?

Zwemmen in een sloot met veel planten is, net als zwemmen in alle sloten, op eigen risico. Zwemmen in natuurwater kan veiliger op officiële zwemwaterplaatsen. De waterschappen controleren de kwaliteit van het water op deze door de provincie aangewezen plekken. Kijk op www.zwemwater.nl waar het water schoon en veilig is om in te zwemmen of download de Zwemwater App voor Android of iOS/Apple. Daarnaast staat informatie over de kwaliteit van het zwemwater op informatieborden bij deze zwemwaterplaatsen.

WAT DOET HET HOOGHEEMRAADSCHAP OM VEEL PLANTENGROEI IN DE SLOOT TE VOORKOMEN?

De beste maatregel is zorgen dat er minder voedingsstoffen, zoals fosfaat en stikstof, in het water terechtkomen. Dat doen wij bijvoorbeeld door in overleg te gaan met de landbouwsector. Die neemt maatregelen, die het wegstromen van mest - waar veel fosfaat en stikstof in zit – vanaf landbouwgrond naar de sloot verminderen. In steden werken we samen met gemeenten aan het verminderen van overstorten van het riool. Bij hevige of langdurige regen past de hoeveelheid afval- en regenwater niet meer in het riool en stroomt het via een overstort naar een sloot of singel. Door bijvoorbeeld het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel komt er minder van dit water in sloten en singels terecht. Daarnaast kunnen wij het water in singels en sloten zo goed mogelijk door laten stromen, door water in te laten en ergens anders weer door te pompen.

KROOS

WAAR KAN IK EEN MELDING DOEN VAN VEEL KROOS?

U kunt kroos bij ons melden. Wij halen het kroos alleen weg op plekken waar een te grote hoeveelheid kan leiden tot problemen. Een te grote hoeveelheid is wanneer een sloot of singel over de hele breedte en over een lengte van meer dan 200 meter is bedekt. Het verwijderen van kroosvarens is een lastig en kostbaar karwei, zeker omdat het plantje erg snel terug groeit. 
U kunt een melding doen door het meldingsformulier in te vullen op onze website of ons te bellen via telefoonnummer 010 45 37 200.

WAT KAN IK DOEN OM VEEL KROOS IN DE SLOOT TEGEN TE GAAN?

U kunt eventueel zelf kroos bij elkaar harken en gebruiken als prima mest voor de tuin, of te drogen leggen en in de gft-bak gooien Om de kans op kroos te verkleinen, kunt u zorgen dat uw hond niet in de buurt van sloten of singels poept en dat u eenden of vissen niet voert. Poep, vis- en vogelvoer en gft-afval bevatten voedingsstoffen waardoor kroos kan groeien. Tenslotte kunt u regenwater vasthouden in uw tuin of op uw platte dak waardoor het rioolstelsel minder overstort in de sloten en singels. Lees ook deze tips voor een schone sloot aan uw tuin.

KAN IK (OF MIJN HUISDIER) ZWEMMEN IN EEN SLOOT MET VEEL KROOS?

Zwemmen in een sloot met kroos is, net als zwemmen in alle sloten, op eigen risico. Zelf zwemmen in natuurwater kan veiliger op officiële zwemwaterplaatsen. Voor honden is het verboden om op officiële zwemwaterplaatsen te zwemmen. Soms mag dit wel buiten het zwemseizoen. Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober.

De waterschappen controleren de kwaliteit van het water op deze door de provincie aangewezen plekken. Kijk op www.zwemwater.nl waar het water schoon en veilig is om in te zwemmen of download de Zwemwater App voor Android of iOS/Apple. Daarnaast staat informatie over de kwaliteit van het zwemwater op informatieborden bij deze zwemwaterplaatsen.

HOE ONTSTAAT VEEL KROOS IN DE SLOOT?

Kroos groeit als er veel voedingsstoffen in het water zitten. Door warmte komen veel voedingsstoffen vrij uit de bodem van een sloot, singel, vijver of plas, omdat bodemmateriaal sneller afsterft. Hierdoor groeit kroos vooral in de zomer. Kroos is een waterplant met heel kleine groene blaadjes.  Als er veel kroos is, dan vormt het een laag op het water. Deze laag dekt het water als het ware af, waardoor er geen licht meer komt in het water eronder. De planten en dieren die dan onder deze laag kroos leven, krijgen langzaam last van een tekort aan zuurstof. Vissen kunnen doodgaan en in de waterbodem ontstaan stoffen, die stank kunnen veroorzaken. Deze stank lijkt op die van rotte eieren.

WAT DOET HET HOOGHEEMRAADSCHAP OM KROOS TEGEN TE GAAN?

De beste maatregel is zorgen dat er minder voedingsstoffen, zoals fosfaat en stikstof, in het water terechtkomen. Dat doen wij bijvoorbeeld door in overleg te gaan met de landbouwsector. Die neemt maatregelen, die het wegstromen van mest - waar veel fosfaat en stikstof in zit – vanaf landbouwgrond naar de sloot vermindert. In steden werken we samen met gemeenten aan het verminderen van overstorten van het riool. Bij hevige of langdurige regen past de hoeveelheid afval- en regenwater niet meer in het riool en stroomt het via een overstort naar een sloot of singel. Door bijvoorbeeld het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel komt er minder van dit water in sloten en singels terecht. Daarnaast kunnen wij het water in singels en sloten zo goed mogelijk door laten stromen, door water in te laten en ergens anders weer door te pompen. Als kroos leidt tot stankoverlast of water moeilijker kan wegstromen, verwijderen we het.

IN WELKE MAANDEN IS DE KANS OP VEEL KROOS HET GROOTST?

De kans op kroos is het grootst in de zomer als het warm weer is en wanneer het water in sloten en singels langere tijd stilstaat. Omdat we in droge tijden minder zoetwater beschikbaar hebben om door te laten stromen, kan het zijn dat u, als het lang droog is, meer kroos ziet dan anders.