Brief vernieuwing erfpachtvoorwaarden december 2021

Geachte heer/mevrouw,

U krijgt deze brief omdat u een erfpachtcontract heeft met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Door dit contract kunt u grond gebruiken waar het hoogheemraadschap eigenaar van is. In de meeste gevallen staat er een woning op de erfpachtgrond. De algemene voorwaarden die gelden bij erfpachtcontracten gaan we vernieuwen. Dat is nodig, omdat de laatste voorwaarden bijna 30 jaar oud zijn. Ook loopt de duur van veel erfpachtcontracten binnen een aantal jaar af.

Wat de vernieuwing van de voorwaarden gaat betekenen, kunt u in deze brief lezen. Wij raden u aan om de nieuwe erfpachtvoorwaarden goed door te lezen, zodat u weet wat er in staat. De bestaande algemene erfpachtvoorwaarden kunt u vinden op onze website: www.hhsk.nl/erfpacht.

Belangrijke wijzigingen in de erfpachtvoorwaarden

Hieronder zetten wij enkele belangrijke wijzigingen op een rij.

  1. Contracten worden gesloten voor een periode van 50 jaren.
  2. Het canonrentepercentage is gebaseerd op rente voor woninghypotheken met een minimum van 1,75.
  3. De vergoeding die u moet betalen wordt jaarlijks geïndexeerd en kan iedere 10 jaar worden aangepast. In dat geval passen wij de grondwaarde en de canonrente aan.
  4. Er is een ingroeiregeling als de vergoeding met meer dan 30% stijgt.

Ad 1) In de nieuwe erfpachtvoorwaarden staat dat contracten alleen worden gesloten voor een periode van 50 jaar. Deze (langere) looptijd biedt de erfpachter meer zekerheid.

Ad 2) Bij het erfpachtcontract hoort het betalen van een vergoeding. Deze vergoeding, canon, moet ieder jaar worden betaald aan de eigenaar van de grond. Bij het sluiten van een nieuw contract wordt de canon voor het eerste jaar berekend. De formule voor de berekening van de vergoeding is als volgt: 75% van de actuele getaxeerde grondwaarde maal het canonrentepercentage. Deze formule is gelijk aan de formule onder de Algemene Erfpachtvoorwaarden van Schieland 1993. De betalingsverplichting kan niet worden afgekocht.

Het canonrentepercentage wordt op een andere manier berekend. De gemiddelde rente op woninghypotheken (zuiver nieuwe leningen, met een looptijd langer dan 5 tot en met 10 jaar) zoals door De Nederlandsche Bank gepubliceerd in de maand juli vormt de basis van de canonrente. Er geldt een opslag van 0,25% en een minimum canonrentepercentage (inclusief opslag) van 1,75%.

Ad 3) Om er voor te zorgen dat de vergoeding blijft passen bij de geldende marktprijzen wordt de canon ieder jaar verhoogd met het prijsindexcijfer van het CBS. Ook kan de canon iedere 10 jaar worden aangepast. Bij een aanpassing veranderen het canonrentepercentage én de grondwaarde.

Ad 4) Als de vergoeding bij het sluiten van een nieuw contract of bij aanpassing van de canon meer dan 30% hoger is dan de laatst betaalde vergoeding dan geldt er een ingroeiregeling.

Wat betekent dit voor mijn situatie?

Op het moment dat uw contract eindigt, krijgt u met de nieuwe erfpachtvoorwaarden te maken. Deze nieuwe algemene erfpachtvoorwaarden gaan de bestaande algemene voorwaarden vervangen en gaan gelden bij het afsluiten van nieuwe contracten.

Wij kunnen nog niet uitrekenen wat de vergoeding per erfpachtcontract is. Dat komt omdat de vergoeding afhangt van de taxatie van de grond en de stand van de hypotheekrente op het moment dat we een nieuw contract met u afsluiten. Een schatting kunnen wij ook niet doen, omdat wij geen onjuiste informatie willen geven. Wij verwachten dat de vergoeding bij het afsluiten van een nieuw contract op de korte termijn in veel gevallen duidelijk hoger is dan de huidige vergoeding. Dit komt doordat de waarde van de grond is gestegen.

Wij doen ons uiterste best om uiterlijk één jaar voordat uw contract eindigt, een nieuw contract aan te bieden. Alleen in bijzondere situaties is het mogelijk om eerder een aanbod te krijgen om een nieuw contract af te sluiten.

Wilt u reageren op de vernieuwde voorwaarden? Dat kan.

Het liefst ontvangen wij uw reactie schriftelijk, per e-mail of via het formulier op onze website. Brieven kunt u sturen naar het postadres van het hoogheemraadschap onder vermelding van ontwerp-AEV2021. Uw e-mailbericht kunt u sturen naar vastgoed@hhsk.nl. Deze brief, de erfpachtvoorwaarden en het formulier kunt u vinden op onze website: www.hhsk.nl/erfpacht. U kunt tot 22 januari 2022 reageren.

Wij verzamelen alle reacties en lezen ze. Als u reageert, dan laten wij u weten wat we met uw reactie doen. Dit kunnen wij alleen doen als u bij uw reactie contactgegevens zet.

Op basis van de huidige planning worden de erfpachtvoorwaarden in het eerste kwartaal van 2022 definitief vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden en daarna bekendgemaakt.

Wij sturen één brief per erfpachtcontract. Als u samen met anderen (bijvoorbeeld een partner of familieleden) erfpachter bent, dan vragen wij u om de inhoud van deze brief met hen te delen.

Hoogachtend,
dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard
namens dezen,

Jasper Schaap

Afdelingshoofd Bestuur, Informatie en Juridisch Advies