Informatie voor notarissen en makelaars

Wanneer u in het kadaster de aantekening ‘Plicht tot onderhoud of verbodsbepaling krachtens waterschapskeur’ ziet staan, betekent dit dat op het perceel de Keur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard van toepassing is. Deze melding kan u vinden bij percelen waar het hoogheemraadschap eigenaar van is, maar ook bij percelen die eigendom zijn van anderen.

Het betreffende perceel is dan gelegen binnen een beschermd gebied van een waterstaatswerk. Dit betekent dat de Keur van het hoogheemraadschap van toepassing is en er beperkingen gelden voor de bescherming van de dijk of de sloot of dat er een onderhoudsplicht (zoals maaien of baggeren) van toepassing is.  

In de praktijk komt het er op neer dat toestemming van het hoogheemraadschap nodig is voor het uitvoeren van werkzaamheden. De toestemming kan een vergunning of een melding zijn. Hierbij kan het hoogheemraadschap meer voorwaarden opleggen. Dus als de toekomstige bewoner bijvoorbeeld (ver)bouwwerkzaamheden wenst uit te voeren of de tuin wil herinrichten, moet hij/zij eerst contact opnemen met het hoogheemraadschap.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de inhoud van de Keur en de algemene regels.

Ver­gun­nin­gen op an­de­re naam zet­ten

Wanneer een woning wordt verkocht kan de verkoper één of meer vergunningen op zijn naam hebben staan (bijvoorbeeld voor het hebben van een brug, dam of steiger). Deze vergunningen moeten overgeschreven worden‌ op de nieuwe eigenaren.