Het hoogheemraadschap beheert het water, de dijken de wegen in onze regio

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard beheert dijken, sluizen en gemalen in het gebied tussen Rotterdam, Zoetermeer, Gouda en Schoonhoven.

We beschermen het land tegen het water. Ook zorgen we ervoor dat het water in onze rivieren, meren en sloten schoon is en niet te hoog of laag staat. In de Krimpenerwaard beheren en onderhouden wij een deel van de wegen.

Zorg voor dijken die ons beschermen tegen water

Het gebied van Schieland en de Krimpenerwaard ligt voor een groot deel onder zeeniveau. Dijken beschermen ons daarbij tegen overstromingen. Met sluizen en gemalen zorgen we ervoor dat het water niet te hoog en niet te laag staat.

Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en inspecties van die dijken, sluizen en gemalen.

  • We zorgen dat de kans op een doorbraak van dijken zo klein mogelijk is.
  • We zorgen ervoor dat dijken ons beschermen tegen het water.
  • We controleren of dijken en sluizen voldoen aan de wettelijke eisen en verbeteren ze als dat nodig is.
  • We onderhouden dijken en sluizen en werken daarbij zo goed mogelijk. Bij dit onderhoud beperken we de overlast voor inwoners en bedrijven zo veel mogelijk
  • We bedienen onze gemalen en sluizen om de waterstanden op het gewenste niveau te houden.
  • Bij storingen, lekkages en andere overlast zorgen we ervoor dat de gevolgen op de omgeving en inwoners beperkt blijven.

Meer informatie:

Voldoende water in Schieland en de Krimpenerwaard

Als hoogheemraadschap zijn we ervoor verantwoordelijk dat het water niet te hoog of laag staat (het waterpeil). Sloten mogen niet overstromen en landbouwers hebben voldoende water nodig om hun gewassen te besproeien.

Het hoogheemraadschap zorgt ervoor dat de belangen van alle inwoners en bedrijven afgewogen worden. Belangrijk daarbij zijn de bestemmingsplannen, waarin is vastgelegd waarvoor grond in de regio gebruikt mag worden. Met sluizen, gemalen en stuwen zorgen we ervoor dat het water op het juiste niveau staat.

Het gebruik van rivierwater in Schieland en de Krimpenerwaard

Schieland en de Krimpenerwaard is in het voorjaar en de zomer afhankelijk van zoet rivierwater in de Nieuwe Maas, de Hollandsche IJssel en de Lek. Het regent minder en de verdamping is hoog door meer zonneschijn en door de groei van bomen, planten en landbouwgewassen. Hierdoor verdwijnt zoet water uit het watersysteem (het netwerk van sloten, singels en plassen) in ons beheersgebied. Het hoogheemraadschap laat daarom via meerdere inlaatpunten rivierwater in om het water in de sloten en plassen aan te vullen. Zo blijft het water op het juiste peil. De waterkwaliteit van het rivierwater is ook belangrijk, omdat het gebruikt wordt voor beregening en het water door natuurgebieden en plassen stroomt. Het rivierwater moet onder meer voldoende zoet zijn en mag niet te warm zijn. We meten daarom het zoutgehalte in het rivierwater, omdat de rivieren onder invloed staan van het zoute zeewater.

Als het in Europa lang erg lang droog is, komt er minder zoet rivierwater het land in. Er is dan minder tegendruk van de rivieren naar de zee. Hierdoor kan het water in de Nieuwe Maas, de Hollandsche IJssel en de Lek te zout worden om in te laten. Zoet water moet dan via een andere route worden aangevoerd, bijvoorbeeld via de Bergsluis vanuit het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland of vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal (via de ‘Klimaatbestendige Wateraanvoer’). Als aanvoer via een andere route niet mogelijk is, ontstaat een watertekort en moeten keuzes worden gemaakt hoe het beschikbare zoete rivierwater wordt verdeeld.

Door klimaatverandering en zeespiegelstijging kan een (dreigend) watertekort vaker gaan voorkomen. Schieland en de Krimpenerwaard neemt daarom samen met watergebruikers en andere waterschappen maatregelen om het gebied te beschermen tegen watertekort. In de Visie Watervoorziening “Altijd voldoende?” (zie downloads aan de rechter kant) staat beschreven hoe wij dit willen bereiken.

Peilbesluiten: hoe hoog staat het water

Het hoogheemraadschap zorgt ervoor dat het water in sloten en plassen hoog genoeg staat. Hoe hoog het water moet staan is vastgesteld in het zogenoemde peilbesluit. Een peilbesluit is een officieel besluit van het hoogheemraadschap waarin de gewenste waterstanden (het waterpeil) voor een bepaald gebied worden vastgelegd.

U vindt deze besluiten en uitleg op de pagina Peilbesluiten voor Schieland en de Krimpenerwaard.

Schoon water in de rivieren, sloten en plassen

Het hoogheemraadschap zorgt voor schoon en voldoende water in ons gebied. Het gaat daarbij om het water in sloten, singels, vijvers, vaarten en plassen. Niet om het drinkwater uit uw kraan. Dat drinkwater is de verantwoordelijkheid van het drinkwaterbedrijf.

We zuiveren het afvalwater van huishoudens en bedrijven. Dat gebruikte water maken we schoon, waarna we het naar rivieren en sloten leiden. Om de waterkwaliteit goed te hebben en te houden, zorgen we voor een goede inrichting en juist beheer en onderhoud van de wateren. Daarbij maken we de sloten vrij van schadelijke planten en dieren en werken we aan zo min mogelijk hindernissen voor vissen, zodat zij hun paaigebied kunnen bereiken. Doorlopend meten we de kwaliteit van (zwem)water en werken we aan behoud en verbetering ervan.

Jaarlijks rapporteren we over de toestand van de waterkwaliteit. Daarbij vergelijken we het water in onze regio met Europese en Landelijke stofnormen en met ecologische normen die specifiek zijn voor een gebied.

Onderhoud van wegen

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard onderhoudt een deel van de wegen in onze regio. Het gaat daarbij om wegen die buiten de bebouwde kom liggen met uitzondering van de provinciale wegen.

Welke wegen het hoogheemraadschap beheert kunt u zien op de kaart.

Vergunningen voor het gebruik van water, dijk en weg en de grond rond het water, dijk of weg

Voor het gebruik van het water en de grond rond het water gelden regels. Deze regels moeten voorkomen dat bijvoorbeeld oevers aangetast worden en gaan afbrokkelen. Bedrijven mogen niet te veel water uit de grond halen, omdat er dan op andere plekken een watertekort kan ontstaan. En op dijken kan alleen gebouwd worden als dat de stevigheid van een dijk daardoor niet in gevaar komt.

Inwoners en bedrijven moeten daarom toestemming vragen aan het hoogheemraadschap als ze op of rond het water, de dijk of een weg willen bouwen, werken of recreëren. Soms is het voldoende om dit te melden.

Hoe en wanneer u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen, staat onder op de pagina Aanvragen en melden.

Toezicht op naleving van de regels

Inwoners, bedrijven en organisaties spelen een belangrijke rol in het beheer van het water in onze regio. Inwoners zijn bijvoorbeeld verplicht om toestemming te vragen van het hoogheemraadschap als ze een tuinhuisje langs het water willen bouwen. Bedrijven zijn verplicht om te melden hoeveel afvalwater ze afvoeren naar het riool.

Het hoogheemraadschap controleert of inwoners en bedrijven zich aan de regels houden. Op de pagina Toezicht en handhaven vindt u meer informatie over hoe we dat controleren en welke wetten daarop van toepassing zijn.

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren