Onderhoud van dijken en kades

Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en controleren van dijken en kades.

Het gebied van Schieland en de Krimpenerwaard ligt voor een groot deel onder zeeniveau. Dijken en kades beschermen ons daarbij tegen overstromingen.

  • We zorgen dat de kans op een doorbraak van dijken zo klein mogelijk is.
  • We zorgen ervoor dat dijken ons beschermen tegen het water.
  • We controleren of dijken en sluizen voldoen aan de wettelijke eisen en verbeteren ze als dat nodig is.
  • We onderhouden dijken en sluizen en werken daarbij zo goed mogelijk. Bij dit onderhoud beperken we de overlast voor inwoners en bedrijven zo veel mogelijk
  • We bedienen onze gemalen en sluizen om de waterstanden op het gewenste niveau te houden.
  • Bij storingen, lekkages en andere overlast zorgen we ervoor dat de gevolgen op de omgeving en inwoners beperkt blijven.

Controle van dijken en kades

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard controleert en beoordeelt systematisch en regelmatig dijken en kades. Is de dijk nog hoog genoeg? Is de kade nog stevig genoeg?

Op basis van die controles plant het hoogheemraadschap onderhoud, reparatie en eventuele vervanging. Ook kan het zijn dat het hoogheemraadschap een inwoner, bedrijf of organisatie vraagt voor het onderhoud te zorgen. Dit gebeurt wanneer deze volgens de keur verantwoordelijk zijn. Wie verantwoordelijk is voor het onderhoud staat beschreven in de legger waterkeringen.

Over­zicht van on­der­houd en con­tro­les van dij­ken en kades

We controleren regelmatig de dijken en kades:

  • Dijken en kades worden elke twaalf jaar grondig getoetst op veiligheid, een soort APK voor dijken.
  • Daarnaast houden we elke twee jaar een actuele hoogtemeting, waarmee we controleren of de dijken en kades in het gebied nog voldoende hoog zijn.
  • Bovendien voeren we elk voorjaar en elk najaar een visuele controle uit.

De provincie bepaalt voor elke kade hoe hoog en sterk hij moet zijn. Deze normen zijn vastgelegd in de legger. Op basis van de meetresultaten maken we een plan voor het versterken en verhogen van dijken en kades. Hierin staat precies wanneer welke kade aan de beurt is voor ophoging.

Be­strij­ding van scha­de­lij­ke die­ren en plan­ten

Om de dijken en oevers te beschermen, bestrijden we bepaalde diersoorten. Denk daarbij aan de muskusrat en de Amerikaanse rivierkreeft. Deze dieren beschadigen dijken door er in te graven.

Uitgebreide informatie over de bestrijding van schadelijke dieren en planten vindt u op de pagina Planten en dieren die niet in onze natuur horen.

Dijk­be­wa­king

Het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard is verantwoordelijk voor de bewaking van de dijken in onze regio. Dat doen we in samenwerking met een groot aantal vrijwilligers. Wilt u ook vrijwillige dijkwacht worden? U kunt u aanmelden op de pagina Gezocht: dijkwachten.