Onderhoud van wegen en bruggen

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard onderhoudt een deel van de wegen in zijn regio.

Het gaat daarbij om wegen die buiten de bebouwde kom liggen met uitzondering van de provinciale wegen.

Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor 170 kilometer wegen, 35 kilometer fietspaden en 180 wegbruggen buiten de bebouwde kom. Deze liggen allemaal in het gebied van de Krimpenerwaard. 

On­der­houd en re­pa­ra­tie van wegen

Daarbij maken we onderscheid tussen dagelijks onderhoud, levensduur verlengend onderhoud en opnieuw inrichten. 

  • Dagelijks onderhoud. Het oplossen van kleine gebreken en schades, zoals scheuren en gaten in de weg.
  • Levensduur verlengende maatregelen zorgen ervoor dat de wegen veilig te gebruiken zijn, zonder bijvoorbeeld asfalt te vervangen of opnieuw aan te leggen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de riolering onder een weg binnen een paar jaar wordt vervangen. De weg wordt dan pas na die werkzaamheden opnieuw aangelegd.
  • Bij het opnieuw inrichten wordt de weg helemaal vervangen. De rijbaan wordt volledig hersteld. De fundering wordt versterkt en de weg wordt opnieuw ingericht. De rijbaan, belijning, drempels en wisselplaatsen worden daarbij opnieuw ingedeeld.  

Welke werkzaamheden aan bruggen en wegen plaatsvinden, leest u op de pagina Actueel.

Voor­ko­men van glad­de wegen in de Krim­pe­ner­waard

Het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard bestrijdt ook gladheid op de wegen waarvoor hij verantwoordelijk is. Daarvoor zijn langs de weg meetstations aangebracht. De sensoren van deze stations meten de temperatuur van het wegdek, de hoeveelheid zout op het wegdek en de temperatuur van de ondergrond. Het systeem combineert de gegevens en geeft aan of het nodig is te strooien.

Het hoogheemraadschap zorgt voor de wegen in de Krimpenerwaard buiten de bebouwde kom met uitzondering van de provinciale wegen. De gemeente Krimpenerwaard zorgt voor de wegen binnen de bebouwde kom. Sinds 2015 werken het waterschap en de gemeente samen om gladde wegen in de Krimpenerwaard te voorkomen. Door samen te werken, kunnen de wegen binnen en buiten de bebouwde kom in dezelfde route worden gestrooid en wordt ook geld bespaard.

We strooien ook de belangrijkste fietspaden in de regio. Dit zijn de fietspaden waar veel gebruik van wordt gemaakt door scholieren en het woon- werkverkeer.

Strooi­rou­tes Krim­pe­ner­waard

Download de kaart met strooiroutes

On­der­houd van brug­gen

Het hoogheemraadschap onderhoudt daarnaast 180 bruggen in het gebied van de Krimpenerwaard.

Deze bruggen worden elke vijf jaar gecontroleerd. Daarbij wordt vastgesteld welk onderhoud noodzakelijk is en hoe lang een brug nog veilig gebruikt kan worden.

Bruggen met een verwachte levensduur van minder dan drie jaar worden vervangen. Deze bruggen zijn bijvoorbeeld aangetast door roest of betonrot. Ook kunnen de fundamenten waarop de brug rust, verzwakt zijn. Soms wordt besloten om een brug te vervangen door een weg, waar het water onderdoor kan stromen, een zogenaamde duiker.

On­der­houd van dui­kers 

In het beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard liggen vele duikers. Dit zijn buizen, van bijvoorbeeld beton of metaal, die onder een weg door sloten met elkaar verbinden. De eigenaar van de grond waar zo’n duiker ligt is verantwoordelijk de duikers.

In­for­ma­tie en in­spraak bij in­grij­pen­de werk­zaam­he­den

Omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden worden vroegtijdig betrokken bij het werk aan onze wegen. U wordt op de hoogte gehouden van de werkzaamheden, de planning en verkeersmaatregelen. Dat gebeurt onder andere via informatiebrieven, berichtgeving in de krant, onze website, Facebook en via Twitter.

In­spraak bij in­grij­pen­de weg­werk­zaam­he­den

Daarnaast betrekken we bewoners en bedrijven bij grotere projecten. Tijdens informatieavonden horen wij graag wat we voor u kunnen betekenen. Door vroegtijdig informatie uit te wisselen kunnen we rekening houden met uw wensen en suggesties. Het is niet altijd mogelijk met alle wensen rekening te houden. We zullen u daar dan over informeren.

Bomen langs wegen

Voor bomen langs wegen gelden speciale regels. Deze regels zijn vastgelegd in de Wegenverordening van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Hierin staat waar de onderhoudsplichtige van de beplanting zorg voor moet dragen.