Onderhoud en kwaliteit van het water

Het waterschap zorgt voor water in sloten, vaarten, rivieren en plassen, niet voor drinkwater.

Het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard zorgt voor schoon water. Het gaat daarbij om het water in sloten, vaarten, rivieren en plassen, niet om drinkwater. We reinigen het afvalwater voordat het op de rivieren wordt geloosd. En we zorgen dat sloten, vaarten singels en rivieren plassen schoon blijven. 

Schoon water in de natuur

Wij werken aan een goede waterkwaliteit. Het gaat dan om het gebruiken van het oppervlaktewater (als bijvoorbeeld zwemwater, bron voor drinkwater, om vee te laten drinken, om te beregenen) en voor planten en dieren om in te leven. In het rapport Achtergrondinformatie Waterkwaliteitsbeleid‌ (pdf, 1,2 MB) staat uitgebreide informatie over het waterkwaliteitsbeleid van het hoogheemraadschap. 

Botulisme en blauwalg

Soms kan er botulisme of blauwalg in het water voorkomen. Door botulisme sterven vooral watervogels, maar ook vissen. Water, dat is opgewarmd, bevordert de groei van de bacteriën, waarbij er gif (botuline) vrijkomt. Blauwalgen zijn bacteriën die in het water leven. Een combinatie van factoren veroorzaakt soms een massale groei van blauwalgen in het water. Het gaat dan om te veel voedingsstoffen (vooral stikstof en fosfaat) in water zonder sterke stroming en gunstige (weers-) omstandigheden. Ziet u blauwalg? Meld dit dan bij Schieland en de Krimpenerwaard.

In heel de Krimpenerwaard kan blauwalg in het oppervlaktewater voorkomen. Meer informatie hierover leest u op de pagina Blauwalg in de Krimpenerwaard.

Schoon afvalwater

Om vervuiling te voorkomen, maakt het hoogheemraadschap het afvalwater schoon. Het gaat daarbij om het water uit douche, keuken en toilet dat in het riool terecht komt. Negen installaties maken dit water schoon voordat het in onze rivieren terecht komt. Deze negen waterzuiveringsinstallaties maken het rioolwater schoon van zo’n 600.000 inwoners, dagelijks zo’n 147 miljoen liter water. 

Reststoffen worden steeds vaker gebruikt als grondstof voor het opwekken van energie. Meer informatie over het opwekken van energie vindt u lezen op de pagina Energie uit afvalwater.

Onderhoud van sloten, singels en plassen

Het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard beheert 6000 kilometer aan sloten, singels en plassen. Wij onderhouden het netwerk van sloten die het belangrijkste zijn voor het aan- en afvoeren van water. Grote sloten en plassen zijn vaak bergend (er kan extra water in opgeslagen worden) en in onderhoud bij bijvoorbeeld gemeentes of recreatieschappen.

Naast gemeentes zijn ook andere overheden actief zoals Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Provincie. Het gaat om eigenaren van de grond die grenst aan het water. Dat kan dus iedereen zijn. In de Keur en leggers kunt u zien wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van sloten en aan welke eisen dat onderhoud moet voldoen.

Het hoogheemraadschap controleert of het onderhoud van die sloten volgens de regels gebeurt. Meer informatie hierover is te vinden onder Toezicht en handhaving.

Verantwoordelijkheid van bewoners en bedrijven

Woont of werkt u langs een sloot in het gebied Schieland en Krimpenerwaard? Dan kan het zijn dat u onderhoud moet uitvoeren aan die sloot. Op de pagina Wonen en werken aan het water vindt u meer informatie over het baggeren en maaien. 

Baggeren voor de doorstroming van het water en voor betere waterkwaliteit

Wanneer er veel bagger op de bodem van een sloot of plas ligt, kan dit de doorstroming van het water verminderen. Daarnaast is het voor gezond water van belang dat er zo min mogelijk bagger in de sloot ligt. Door regelmatig te baggeren, wordt de sloot in de juiste maten hersteld (breedte en diepte). In de Legger Oppervlaktewatersystemen staan de maten van elke watergang beschreven.

Het hoogheemraadschap baggert de belangrijkste sloten in onze regio. Voor het baggeren van andere sloten en plassen zijn vaak de eigenaren van de grond langs de sloot verantwoordelijk. Op de pagina Baggeren vindt u meer informatie over het baggeren door particulieren en bedrijven.

Samenwerken met gemeenten

Het hoogheemraadschap werkt zo veel mogelijk samen met gemeenten aan het onderhoud van sloten en oevers. Via uw gemeente hieronder kunt u hierover meer lezen.

Vragen over baggeren

Voor meer informatie over de baggerwerkzaamheden kunt u contact opnemen met de klanteninformatie van het hoogheemraadschap. Wij zijn te bereiken tijdens kantooruren via telefoonnummer 010 45 37 200 of via de e-mail: info@hhsk.nl.

Maaien van water en oevers

Planten in het water en op de oever zorgen voor helder water met een goede kwaliteit. Toch is het nodig planten in en langs het water te maaien. Groeien er teveel waterplanten dan kan dat niet alleen het doorstromen van water belemmeren, maar ook vervelend zijn voor vissen en andere waterdiertjes. Waterplanten gebruiken ‘s nachts zuurstof. In een zonnige zomerperiode, als het water warm is en er heel veel waterplanten groeien, dan kan in de ochtend zo weinig zuurstof beschikbaar zijn dat vissen naar lucht gaan happen. Ook is het bijvoorbeeld lastig voor grotere vissen om te zwemmen door een sloot die van kant tot kant volstaat met oeverplanten. Het hoogheemraadschap maait sloten volgens de Ecokleurenkoers, het natuurvriendelijke maaibeleid. Met de Ecokleurenkoers hebben alle sloten in het gebied een kleur gekregen die samenhangt met de gewenste doorstroming waarbij zoveel mogelijk planten worden gespaard.

Maaien van dijken

Een goede grasmat is belangrijk om als dijk bestand te zijn tegen hoog water. Daarom is het belangrijk om dijken goed te onderhouden. Door een jaarlijks maaischema houden we het gras op dijken sterk en geven we insecten en planten de ruimte om zich te ontwikkelen.

We maaien in twee fasen:

  • We maaien eerst het bovenste deel van de dijken
  • Ongeveer een maand later maaien we het onderste deel

Door gefaseerd te maaien krijgen de planten, vogels, vlinders, bijen, etc. meer kans om zich te ontwikkelen. Er ontstaan bloemrijkere dijken en insecten kunnen zich verplaatsen naar het hogere gras.

In het maaischema‌ (pdf, 986,9 KB) van Schieland en Krimpenerwaard‌ kunt u zien wanneer we waar maaien.

Bestrijding van soorten planten

In Nederland zijn veel planten voor die van nature niet in Nederland voorkomen. Ook in en langs het water. De meeste soorten leveren geen enkel probleem op. Een aantal soorten is schadelijk. Deze worden bestreden. Voorbeelden die in ons gebied voorkomen zijn de grote waternavel, waterteunisbloem en Japanse duizendknoop.

Meer informatie vindt u op de pagina Planten en dieren die niet in onze natuur thuis horen. Op die pagina staat ook beschreven wat bedrijven en bewoners kunnen doen om ons te helpen.

Kwaliteit van het viswater

Kaart met routes van vissen Vismigratie

Op de kaart vismigratie ziet u welke routes vissen zwemmen. U kunt eenvoudig zien waar de belangrijkste verbindingen liggen tussen de rivieren en de binnenwateren. Ook geven we een actueel overzicht van de knelpunten voor vismigratie die we hebben opgelost en van de knelpunten die nog niet opgelost zijn. Hoe verder u op de kaart inzoomt, hoe meer informatie er verschijnt.

Kwaliteit van het zwemwater

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft, in opdracht van de provincie, bewaakt de kwaliteit van het zwemwater. Schieland en de Krimpenerwaard helpt door in het zwemseizoen, van 1 mei tot 1 oktober, tweewekelijks de bacteriologische kwaliteit van het zwemwater te meten.

De ODMH verbindt conclusies aan de meetresultaten. Als het nodig is geeft de ODMH een negatief zwemadvies of een zwemverbod af.

Actuele informatie over zwemwater vindt u tijdens het zwemwaterseizoen op www.zwemwater.nl of op de website van de ODMH.

Met vragen kunt u tijdens het zwemseizoen bellen met de zwemwatertelefoon (0800 90 36) of u kunt een e-mail sturen naar zwemwater@odmh.nl.

Zwemwaterlocaties in Schieland en de Krimpenerwaard

  • Bleiswijkse zoom (Bleiswijk)
  • Kralingse Plas (Rotterdam)
  • Krimpenerhout (Krimpen aan den Lek)
  • Zevenhuizerplas noordwestelijk strand (Zevenhuizen)
  • Zevenhuizerplas Nesselande (Rotterdam)
  • Kralingse Esch (Rotterdam)
  • Zwarte Plasje (Rotterdam)

Metingen van de (Zwem)waterkwaliteit

Het hoogheemraadschap onderzoekt de waterkwaliteit door middel van metingen. Dit onderzoek geeft informatie over de kwaliteit van het water. Zo weten we wat we moeten doen om de waterkwaliteit te beschermen of te verbeteren.

De resultaten van deze metingen vindt u onder op de pagina Metingen van de waterkwaliteit.