Regels en afspraken over beheer: Keur en leggers

De regels voor het gebruik en onderhoud van dijken, sluizen, gemalen, sloten en plassen staan omschreven in de keur. De leggers zijn kaarten waarop is te zien welke gebieden onder de keur vallen en welke regels per gebied gelden. Ook ziet u in de leggers aan welke eisen bijvoorbeeld het onderhoud moet voldoen en wie daar verantwoordelijk is.


De keur: algemene regels over beheer

In de keur staat onder andere wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud aan sloten en dijken en welke regels er gelden. In de keur staat bijvoorbeeld wie verantwoordelijk is voor het maaien van de oevers of het baggeren van sloten. Verder staat er in wat mag en niet mag. Als u bijvoorbeeld een tuinhuisje wilt plaatsen op een oever, hebt u een vergunning nodig.

Uitzonderingen op de keur

De keur bestaat voornamelijk uit verboden, beschrijvingen van activiteiten die niet mogen op en rond het water. Denk daarbij aan het bouwen op dijken en het wegpompen van grote hoeveelheden water uit sloten en plassen. Voor een deel van die activiteiten wordt echter vaak toch toestemming gegeven door middel van een vergunning.

Daarom zijn er algemene en beleidsregels opgesteld

  • De algemene regels geven aan wanneer geen watervergunning nodig is.
  • De beleidsregels beschrijven de eisen die gelden als wel een watervergunning nodig is.

Deze regels vormen dus uitzonderingen op de regels in de Keur. Op de pagina Overzicht van algemene regels en beleidsregels vindt u alle geldende regels en de voorwaarden. 

Wijzigingen naar aanleiding van verandering van inzichten en wetgeving

Ieder waterschap heeft een eigen keur die geldt voor het gebied waarvoor deze verantwoordelijk is. De keur wordt aangepast als daar aanleiding toe is. Dat gebeurt bijvoorbeeld als veranderingen in de wetgeving strengere eisen stellen aan het onderhoud van dijken. Maar ook nieuwe inzichten over het onderhoud van water, dijken en sluizen kunnen aanleiding zijn om de keur aan te passen.

De leggers: overzicht van gebieden en eisen aan onderhoud

De leggers zijn kaarten van onze regio. Hierin staat precies aangegeven welke gebieden onder de keur vallen. De leggers beschrijven de exacte maten van bruggen, sluizen, gemalen, buizen, pompen, oevers en dergelijke. Ook geven ze aan wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. Dat kan het hoogheemraadschap zijn, maar ook een inwoner of bedrijf.

Met behulp van de legger kunt u bepalen voor welke activiteiten u een vergunning moet aanvragen en welke u moet melden. Hoe u dat moet, leest u onder Aanvragen en melden.

Er zijn twee verschillende leggers:

Sommige sloten, stuwen of inlaten staan niet in de legger omdat ze bijvoorbeeld nieuw zijn en nog in de legger moeten worden opgenomen.

Oude leggers

De oude geldende watersysteemleggers zijn niet digitaal beschikbaar. Deze kunt u wel opvragen bij het hoogheemraadschap.