Waterschapsbelasting en heffingen

Waarom u belasting betaalt aan het waterschap.

Inwoners, bedrijven en organisaties betalen mee aan de taken van het waterschap door de waterschapsbelastingen. De Regionale Belasting Groep (RBG) heft en int deze belastingen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

U vindt alle informatie over belastingen op www.derbg.nl. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over kwijtschelding, uw aanslag of het doorgeven van een verhuizing.

Uitleg verhoging waterschapsbelasting

De waterschapsbelasting van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaat in 2023 omhoog. Dit komt met name door de hoge energiekosten die het waterschap moet betalen om alle afvalwaterzuiveringsinstallaties en gemalen draaiende te houden. De waterschapsbelasting voor een gemiddeld huishouden stijgt in 2023 met gemiddeld 5 euro per maand.

Lees het nieuwsbericht

Tarieven waterschapsbelasting 2023

Hoeveel u moet betalen, verschilt per huishouden. Het is onder andere afhankelijk van:

 • Of u met één of meerdere personen in een woning woont.
 • Of u huurder of huiseigenaar bent.
 • De WOZ-waarde van het huis, die door de gemeente wordt vastgesteld.
 • Of u in Schieland of Krimpenerwaard woont. Het hoogheemraadschap zorgt namelijk ook voor een goed berijdbaar en veilig verkeersnetwerk in het landelijk gebied van de Krimpenerwaard. Voor deze wegentaak wordt alleen in de Krimpenerwaard belasting geheven.
 • Het aantal hectare grond dat u bezit.
 • Bedrijven betalen daarnaast voor de vervuiling die ze lozen op de riolering. Meer informatie daarover vindt u hieronder.

Voor de berekening van het voor huishoudens, worden de volgende bedragen en percentages gerekend. 

Kosten voor beheer van het water, dijken, sluizen, enzovoort  (Watersysteemheffing) voor het hele werkgebied van het hoogheemraadschap

 • Ingezetene per woonruimte: € 121,80
 • Gebouwd per WOZ-waarde: 0,0194%
 • Verharde openbare wegen per hectare: € 216,96
 • Overig ongebouwd per hectare: € 108,48
 • Natuurterrein per hectare: € 3,94

Zuiveringsheffing voor het gehele werkgebied van het hoogheemraadschap

 • Tarief per vervuilingseenheid: € 66,62

Wegenheffing alleen voor bewoners en bedrijven van het gebied van de Krimpenerwaard

 • Ingezetene per woonruimte: € 50,73
 • Gebouwd per WOZ-waarde: 0,0207%
 • Ongebouwd per hectare: € 40,53
 • Natuurterrein per hectare: € 40,53  

Rekenvoorbeelden van de belasting vindt u op de pagina rekenvoorbeelden.

Waterschapsbelasting voor bedrijven op basis van vervuiling

Bedrijven betalen voor de vervuiling die ze lozen in het riool. Ze moeten daarvoor aangifte doen van de hoeveelheid verontreiniging. Bedrijven met een grote of wisselende hoeveelheid vuil, moeten de vervuiling meten. Die bedrijven krijgen hiervan bericht van het hoogheemraadschap. Wanneer het hoogheemraadschap u niet heeft verzocht te meten voor de heffing, hoeft u geen actie te ondernemen.

Beperkt meten van vervuiling voor bedrijven

Bedrijven die de vervuiling moeten meten kunnen een aanvraag doen om dit slechts een beperkt aantal dagen per jaar te doen. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij het hoogheemraadschap. Dat kan met het formulier Beperkt meten en bemonsteren van afvalwater‌ (pdf, 205,0 KB).

Hier betaalt u voor in 2023

In onderstaande begroting in één oogopslag leest u waarvoor u betaalt in 2023. Onder de begroting in één oogopslag vindt u de uitgeschreven tekst van de PDF.

Het weer wordt extremer: het regent vaker en harder, dat leidt tot wateroverlast en schade. Maar in het voorjaar en de zomer is het juist vaak langer droog. Wij werken in het gebied tussen Rotterdam, Schoonhoven en Zoetermeer, met steden vol gebouwen en tegels. Hier moet meer ruimte komen voor water en groen.

Hier betaalt u voor in 2023:

Voldoende en schoon water

Ruimte maken voor genoeg schoon water en nieuwe natuur kost het hoogheemraadschap volgend jaar 34 miljoen euro.

Denkt u bijvoorbeeld aan:

 1. De Eendragtspolder in de gemeente Zuidplas, hier kunnen we ruim 4 miljoen m3 water bergen in tijden van heftige neerslag.
 2. In de Zuidplaspolder beheren wij het laagste punt van Nederland: ruim 7 meter onder de zeespiegel.
 3. Maaien, snoeien en baggeren zorgen voor schoon water en een goede doorstroom.
 4. Met zo’n 100 gemalen regelen we het waterpeil.
 5. We werken mee aan groenere wijken met meer ruimte voor water.
 6. We werken aan meer waterberging in de stad.

Zo gaan we wateroverlast tegen en bestrijden we de droogte.

Veilige wegen

We zijn verantwoordelijk voor het beheer van 170 kilometer wegen, 35 kilometer fietspaden en 180 wegbruggen in de Krimpenerwaard. In 2023 besteden we hier 5 miljoen euro aan.

Veilige dijken

 • Hier besteedt het hoogheemraadschap in 2023 16 miljoen euro aan
 • We controleren en onderhouden dijken en kades
 • Lans de Hollandsche IJssel versterken we ruim 10 km dijk

Afvalwater zuiveren

In 9 installaties zuiveren we ruim 147 miljoen liter afvalwater per dag, dit kost in 2023 44 miljoen euro.

Met dit geld doen we naast beheer en onderhoud van onze installaties nog meer:

 1. We werken samen met bedrijven en partners aan slimmer hergebruik van tuinbouwwater.
 2. Met een windmolen, zonnepanelen en een waterkrachtcentrale wekken we onze eigen energie op.
 3. Uit afvalwater halen we biogas voor warmte en energie.

Omgeving en organisatie

 • In 2023 hebben we 16 miljoen euro begroot voor het bedienen van onze omgeving en voor het draaiende houden van onze organisatie
 • Ons werkgebied telt ruim 600.000 inwoners en zo’n 17.500 bedrijven
 • Ons hoofdkantoor ligt aan de Maasboulevard in Rotterdam, daarnaast hebben we meerdere steunpunten