Kandidaatstelling

Een kandidatenlijst moet worden ingeleverd op de dag van kandidaatstelling, 2 februari 2015 van 09.00 tot 17.00 uur. Het indienen van de lijst gebeurt op het waterschapskantoor. Het centraal stembureau neemt de lijst in ontvangst en geeft een ontvangstbewijs af.

Kandidaatstelling

Een kandidatenlijst moet worden ingeleverd op de dag van kandidaatstelling, 2 februari 2015 van 09.00 tot 17.00 uur. Het indienen van de lijst gebeurt op het waterschapskantoor. Het centraal stembureau neemt de lijst in ontvangst en geeft een ontvangstbewijs af.

De inlevering van de kandidatenlijst gebeurt door een kiezer, bevoegd tot deelneming aan de verkiezingen. De indiener moet zich kunnen identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Kandidaten mogen daar uiteraard bij aanwezig zijn. Bij deze kandidatenlijst moeten de volgende documenten worden overgelegd:

  1. Dertig verklaringen van ondersteuning;
  2. Verklaringen van instemming (pdf, 47 kB) van iedere kandidaat op de kandidatenlijst;
  3. Bewijs van betaling waarborgsom € 225,-- voor kandidaatstelling;
  4. Indien van toepassing: verklaring van vestiging van kandidaten die niet in het waterschapsgebied wonen;
  5. Verklaring van de (plv) gemachtigde waarin deze de  indiener machtigt om de naam van de partij boven de kandidatenlijst te plaatsen;
  6. Indien van toepassing: verklaring van gemachtigden waaruit de bevoegdheid van de inleveraar blijkt voor het plaatsen van een aanduiding gevormd door samenvoeging van geregistreerde aanduidingen;
  7. Indien van toepassing: aanwijzen (plaatsvervangend) gemachtigden voor het aangaan van een lijstverbinding op de kandidatenlijst;
  8. Vermelding op de kandidatenlijst van de personen, die bij verhindering van de inleveraar bevoegd zijn tot het herstel van verzuimen;
  9. Van kandidaten die nog geen zitting hebben in het algemeen bestuur moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden ingeleverd.

Meer over de kandidaatstelling, de benodigde ondersteunings verklaringen  vindt u op de website van de Kiesraad waarbij u links in het menu kunt navigeren tussen de verschillende onderdelen.

De kandidaatstellingsformulieren zijn beschikbaar bij de gemeenten. U kunt ze ook vinden op de website van de Kiesraad.

Politieke partijen kunnen voor het aanmaken van een aantal van de formulieren en voor de kandidatenlijst gebruikmaken van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Deze software kunnen partijen krijgen bij het centraal stembureau van het waterschap. Bij de kandidaatstelling ontvangt het centraal stembureau dan graag een usb-stick of cd-rom met de OSV-bestanden. Ook kunnen partijen deze formulieren handmatig invullen.

Wie mag kandidaat zijn?

De kandidaat moet op de dag van aantreden in het bestuur minimaal 18 jaar zijn en mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Het is toegestaan om op de lijst kandidaten te plaatsen die tijdens de zittingsperiode van het algemeen bestuur 18 jaar worden. De kandidaat moet in het waterschapsgebied wonen of een verklaring overleggen dat hij/zij van plan is om bij benoeming (in maart 2015) in het waterschapsgebied te gaan wonen. Verder zijn er bepaalde nevenfuncties die niet gecombineerd kunnen worden met het bestuurslidmaatschap van het waterschap. Deze zijn genoemd in artikel 31, tweede lid van de Waterschapswet.

Het hebben van de Nederlandse nationaliteit is geen voorwaarde voor de kandidaatstelling voor de waterschapsverkiezing. Elke kandidaat mag per kieskring maar één keer op een lijst staan en moet schriftelijk verklaren dat hij/zij instemt met zijn kandidaatstelling. Een overgelegde verklaring van instemming kan niet worden ingetrokken.

Zie de website van de Kiesraad voor meer informatie over de kandidaatstelling: https://www.kiesraad.nl/artikel/ws-kandidaten.

Waarborgsom kandidaatstelling

De waarborgsom van € 225,-- voor de kandidaatstelling moet minstens twee weken voor de kandidaatstelling ontvangen zijn, dus uiterlijk op 19 januari 2015. De waarborgsom dient te worden overgemaakt op rekening NL27 NWAB 0636 7573 90 bij de Nederlandse Waterschapsbank N.V. Na ontvangst van de waarborgsom wordt een bewijs van betaling verstrekt. Dit bewijs heeft u nodig bij de kandidaatstelling op 2 februari 2015.

Om u het betalingsbewijs te doen toekomen, wordt u verzocht het storten van de waarborgsom met uw contactgegevens door te geven via verkiezingen@hhsk.nl.

Niet alle politieke groeperingen hoeven een waarborgsom voor kandidaatstelling te betalen. Politieke partijen die reeds zitting hebben in het algemeen bestuur, samenvoegingen van aanduidingen waarbij aan ten minste één van de partijen bij de vorige verkiezing een zetel is toegekend en fusies van partijen waarbij alle afzonderlijke partijen een zetel is toegekend bij de vorige verkiezing hoeven geen waarborgsom te betalen.

Als u na betaling geen kandidatenlijst indient, ontvangt u het bedrag terug.

Als u wel een lijst indient, ontvangt u de waarborgsom terug nadat de verkiezingsuitslag is vastgesteld, tenzij het stemcijfer (het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen op een kandidatenlijst) van de lijst lager is dan 75% van de kiesdeler (de som van de stemcijfers gedeeld door het aantal zetels) en aan de lijst geen zetel is toegewezen.

Meer imformatie over de waarborgsom voor de kandidaatstelling vindt op de website van de Kiesraad.

Geldigheid kandidaatstelling

Op 3 februari 2015 houdt het stembureau een zitting en beoordeelt het de geldigheid van de kandidaatstellingen. Als blijkt dat er vormverzuimen zijn, is er gedurende drie werkdagen de mogelijkheid om die verzuimen te corrigeren. Vervolgens is op 6 februari 2015 een zitting waarin de definitieve beslissing valt over de geldigheid van de kandidaatstellingen. Ook vindt dan de nummering van de kandidatenlijsten plaats.

Tegen de beslissingen over de geldigheid van de kandidatenlijsten kan een partij beroep instellen Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing van het centraal stembureau over de nummering van de kandidatenlijsten of over de geldigheid van de lijstencombinaties

Kandidaten voeren hun eigen campagne. Schieland en de Krimpenerwaard stelt hiervoor geen geld beschikbaar.

Vragen

Uitgebreide informatie over de waterschapsverkiezingen kunt u ook vinden op de website van de Kiesraad. Als u vragen heeft over de waterschapsverkiezingen dan kunt u contact opnemen met het projectteam dat de verkiezingen organiseert. U kunt daarvoor een mail sturen aan verkiezingen@hhsk.nl.

Voor vragen over het stemmen bij volmacht, kiezerspassen, de locaties van de stembureaus verwijzen we u naar uw gemeente.