Grondonderzoeken

Onze dijken moeten hoge waterstanden kunnen keren om het achterliggende land te beschermen tegen wateroverlast of overstromingen. Het is van belang dat ze stabiel en hoog genoeg zijn zodat we veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

We beoordelen regelmatig of onze dijken nog voldoende veiligheid bieden. Dat is nodig omdat de bodem daalt en de zeespiegel stijgt. Voor alle dijken in Nederland geldt dat ze ten minste iedere twaalf jaar beoordeeld worden. Naar aanleiding van de beoordelingsresultaten weten we of een dijk nog stevig en hoog genoeg is of dat deze versterkt moet worden. In de praktijk gebeurt het beoordelen van dijken in ons beheergebied doorlopend; we willen continu op de hoogte zijn van de staat van onze dijken.

Op 1 januari 2017 zijn nieuwe waterveiligheidsnormen vastgesteld door de Rijksoverheid. Dat betekent dat de dijken aan nieuwe en veelal strengere eisen moeten voldoen die beter passen bij de ervaring en ook ontwikkelde kennis over overstromingsrisico’s. Daarom worden de dijken in ons gebied langs de Hollandsche IJssel, Lek en Nieuwe Maas (70 kilometer) de komende zes jaar opnieuw beoordeeld. In 2022 moet de beoordeling klaar zijn. Dat lijkt een lange periode, maar het toetsen van een dijkstrekking (20 kilometer) duurt al gauw twee jaar. We verzamelen gegevens en met behulp van rekenmodellen beoordelen we de staat van de dijk, onder meer de stabiliteit en hoogte.

Grondonderzoek 

Om een goed beeld van de dijken te krijgen, voeren we grondonderzoek uit. Hiermee krijgen we inzicht in de opbouw van een dijk en de ondergrond die bepalend zijn voor de stabiliteit van de dijk. Door veranderingen in de loop van de rivier en overstromingen in de afgelopen duizenden jaren kan de ondergrond al binnen 500 meter sterk variëren. In eerdere beoordelingsrondes en voor dijkversterkingen is al veel informatie verzameld. Voor de huidige beoordelingsronde is het nodig daarbij extra gegevens over de ondergrond in te winnen om een goed beeld van de gesteldheid van de totale dijk te krijgen. Het is daarom nodig aanvullend grondonderzoek uit te voeren.

Waar doen we grondonderzoek?

Het grondonderzoek wordt uitgevoerd langs de Lek en Nieuwe Maas tussen Krimpen aan den IJssel en Schoonhoven.

We doen grondonderzoek op verschillende delen van de dijk:

  • Bovenop de dijk (kruin)
  • Aan de buitenzijde (rivierkant) van de dijk (buitentalud)
  • Onderaan de dijk in de polder (binnenteen)

Zo krijgen we een goed beeld van de opbouw van het dijklichaam en de grond onder de dijk.

Bewoners bij wie we op het perceel komen, worden voor de start van het onderzoek persoonlijk benaderd. Met hen wordt ook de gedetailleerde planning besproken.

Werkzaamheden

Het grondonderzoek wordt uitgevoerd door de aannemerscombinatie RPS advies- en ingenieursbureau bv en Lankelma Geotechniek Zuid bv.

Het bestaat uit:

  1. het uitvoeren van sonderingen op ca. 60 locaties. Hiermee wordt de weerstand van de ondergrond gemeten door een klein metalen meetinstrument de dijk in te duwen. De weerstand geeft informatie over het type grond (zand, klei, veen) en de eigenschappen van deze grond;
  2. het uitvoeren van 12 mechanische grondboringen. Boringen geven extra inzicht in de opbouw van de grond. Ook worden uit diverse boringen grondmonsters gestoken. Hiermee wordt vervolgens in het laboratorium de sterkte van de grondlagen gemeten;
  3. het monitoren van grondwater in de dijk met behulp van peilbuizen en waterspanningsmeters. Deze worden op drie locaties langs het traject geplaatst. De instrumenten meten voor langere periode (minimaal een half jaar) de waterstand in de dijk. Hiermee kan het gedrag van het grondwater in verschillende seizoenen worden bepaald.

De onderzoeken worden met kleine vrachtwagens en rupsvoertuigen uitgevoerd. Onderstaande foto’s geven een indruk van het materieel dat gebruikt wordt.

Grondonderzoek

Nadere specificaties van het materieel (gewicht, afmetingen) vindt u op de website van Lankelma Zuid bv: http://www.lankelma-zuid.nl/materieel.html

Planning

Het onderzoek wordt in twee fasen uitgevoerd. In fase 1 worden sonderingen uitgevoerd. In fase 2 worden op enkele van de sondeerlocaties ook boringen uitgevoerd en/of peilbuizen geplaatst. De globale planning is als volgt:

  • Fase 1: eind mei t/m juli 2018
  • Fase 2: november/december 2018

Verkeersmaatregelen

Een deel van de sonderingen wordt op de kruin van de dijk in de weg, of direct naast de weg in de berm uitgevoerd.

De verkeershinder wordt tot een minimum beperkt, maar mogelijk wordt tijdens de uitvoering van werkzaamheden op de kruin van de dijk plaatselijk een weghelft afgezet. Eventuele beperkingen worden afgestemd met de gemeente en via nieuwsberichten op de website gecommuniceerd.

Contact

Vragen over de uitvoering en planning?

Voor vragen over de uitvoering en planning kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Mark van Rijen (Lankelma-Zuid bv.):

06 109 85 646 of e-mail naar m.vanrijen@lankelma-zuid.nl

Met vragen over de achtergrond van het grondonderzoek en de beoordeling van de waterkeringen kunt u terecht bij Jaap Stoop (beleidsadviseur Waterkeringen en Wegen, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard):

010 45 37 812 of e-mail naar j.stoop@hhsk.nl