Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden is een belangrijk onderwerp bij KIJK. Daarom is in de verkenningsfase al een bereikbaarheidsstrategie opgesteld met inbreng van bewoners, bedrijven, hulpdiensten en andere belanghebbenden. Deze bevat een doorkijk naar mogelijkheden om het projectgebied van KIJK tijdens de uitvoering verkeersveilig en bereikbaar te houden. De ambitie is om te zorgen dat woningen bereikbaar blijven en bedrijven hun activiteiten kunnen continueren.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen dijktrajecten afgesloten zijn voor verkeer. Dit vanwege de benodigde ruimte voor uitvoering van het werk én om onveilige situaties voor weggebruikers te voorkomen. Voor verkeer in het werkgebied of de directe omgeving moet dan dus een oplossing worden gevonden om de overlast door de wegafsluiting zo klein mogelijk te houden.

Omleidingsvarianten

Bereikbaarheid

Om een oplossing te vinden voor het omleiden van verkeer is onderzoek gedaan naar omleidingsvarianten, waaronder een brug naar de overkant van de Hollandsche IJssel, het gebruik van de bestaande tiendwegen en fietspaden en de aanleg van een extra weg parallel aan de dijk.

Op basis van diverse criteria zijn de omleidingsvarianten voor verschillende trajecten beoordeeld. Hierbij is naar het effect op lokaal en doorgaand verkeer gekeken en naar de impact van de omleidingsvariant op de omgeving. Dat leverde per traject een voorlopige voorkeursvariant op.

Doorgaand verkeer tussen Ouderkerk aan den IJssel en Gouda kan omrijden via de N210 en N207. Dit leidt nauwelijks tot extra reistijd.
Voor het verkeer tussen Krimpen aan den IJssel en Ouderkerk aan den IJssel en voor de IJsseldijk Noord rond Lageweg geldt dat doorgaand verkeer eenvoudig kan omrijden. Voor bestemmingsverkeer blijven de wegen beschikbaar, waarbij wel rekening gehouden moet worden met verkeersmaatregelen en vertraging.

Voor de volgende trajecten tussen Ouderkerk aan den IJssel en Gouderak, biedt geen van de omleidingsvarianten voor alle bereikbaarheidsproblemen een optimale oplossing. Voor deze trajecten is de voorlopige voorkeursvariant een tijdelijke weg achterlangs, evenwijdig aan de dijk:

  • Ouderkerk aan den IJssel tot Heuvelman
  • Heuvelman tot Lageweg
  • Schaapjeszijde tot Gouderak

Deze variant heeft een aantal voordelen. Een tijdelijke weg is

  • het kortste alternatief
  • heeft van de varianten de minste impact op het gebied
  • kan ingezet worden voor de ontsluiting van de woningen en bedrijven aan de dijk

oplossingen Steeds concreter

In de consultatiefase is niet alleen gevraagd om te reageren op het voorkeursalternatief (VKA) voor de dijkversterking, maar ook om te reageren op de rapportage over omleidingsvarianten. Alle ingediende reacties die gaan over bereikbaarheid worden meegenomen in het gesprek dat we blijven voeren over de bereikbaarheid met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Het waterschap wil samen met hen en de nog te selecteren aannemer de aanpak steeds concreter maken. De aannemer wordt in de planuitwerkingsfase uitgedaagd om, vanuit zijn expertise, voorstellen te doen voor slimme alternatieven en oplossingen, bijvoorbeeld in de planning van de werkzaamheden.
Over het proces van uitwerken van de bereikbaarheidsvoorstellen vindt tijdig communicatie plaats. Daarbij wordt ook aangegeven hoe de omgeving betrokken wordt bij de uitwerking en besluitvorming rondom de tijdelijke bereikbaarheid van het gebied.

Lees ook: Opbrengsten inloopbijeenkomsten najaar 2019

 

Meer informatie

Bereikbaarheidsstrategie (pdf, 6.3 MB)

Omleidingsvariantenstudie (pdf, 4.9 MB)
Bijlagen (pdf, 52.5 MB) bij omleidingen variantenstudie

Publiekssamenvatting omleidingsvariantenstudie (pdf, 1.2 MB)
Een uitgebreide samenvatting van de Omleidingsvariantenstudie.
Factsheet omleidingsvariantenstudie (pdf, 311 kB)
Een beknopte samenvatting van de Omleidingsvariantenstudie.

Notitie Opbrengsten inloopbijeenkomsten bereikbaarheid najaar 2019 (pdf, 517 kB)

Onderzoeken

Verkeer (pdf, 2.4 MB) Bijlage B bureauonderzoek Verkeer (pdf, 7.9 MB) A3 Verkeer (pdf, 7.0 MB)