Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden is een belangrijk onderwerp bij KIJK. Daarom is mede op basis van de inbreng van bewoners, bedrijven, hulpdiensten en andere belanghebbenden een bereikbaarheidsstrategie opgesteld. Deze bevat een overzicht van de mogelijkheden om het projectgebied van KIJK tijdens de werkzaamheden verkeersveilig en bereikbaar te houden. De ambitie is om te zorgen voor bereikbare woningen en bedrijven die hun activiteiten kunnen continueren.

De start van de uitvoering staat gepland voor 2022. Tijdens de uitvoering zullen dijktrajecten afgesloten zijn voor alle verkeer. Dit in verband met de benodigde ruimte voor uitvoering van het werk én om onveilige situaties voor weggebruikers te voorkomen. Voor verkeer in het werkgebied of de directe omgeving moet dan dus een oplossing worden gevonden om de overlast door de wegafsluiting zo klein mogelijk te houden.

Omleidingsvarianten

Bereikbaarheid

Om een oplossing te vinden voor het omleiden van verkeer is een aantal omleidingsvarianten verkend, waaronder een brug naar de overkant van de Hollandsche IJssel, het gebruik van de bestaande tiendwegen en fietspaden en de aanleg van een extra weg parallel aan de dijk.

Op basis van diverse criteria zijn de omleidingsvarianten voor verschillende trajecten beoordeeld. Hierbij is naar het effect op lokaal en doorgaand verkeer gekeken en naar de impact van de omleidingsvariant op de omgeving. Dat leverde per traject een voorlopige voorkeursvariant op.

Doorgaand verkeer tussen Ouderkerk aan den IJssel en Gouda kan omrijden via de N210 en N207. Dit leidt nauwelijks tot extra reistijd.
Voor het verkeer tussen Krimpen aan den IJssel en Ouderkerk aan den IJssel en voor de IJsseldijk Noord rond Lageweg geldt dat doorgaand verkeer eenvoudig kan omrijden. Voor bestemmingsverkeer blijven de wegen beschikbaar, waarbij wel rekening gehouden moet worden met verkeersmaatregelen en vertraging.

Voor de volgende trajecten tussen Ouderkerk aan den IJssel en Gouderak is de voorlopige voorkeursvariant een tijdelijke weg evenwijdig aan de dijk:

  • Ouderkerk aan den IJssel tot Heuvelman
  • Heuvelman tot Lageweg
  • Schaapjeszijde tot Gouderak

Deze variant heeft een aantal voordelen: een tijdelijke weg is het kortste alternatief, heeft de minste impact op het gebied en kan ingezet worden voor de ontsluiting van de woningen en bedrijven aan de dijk.

oplossingen Steeds concreter

We blijven de komende jaren met elkaar het gesprek voeren over de bereikbaarheid met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Het hoogheemraadschap wil samen met hen en de nog te selecteren aannemer de omleidingsstrategie steeds concreter maken.
De aannemer wordt in de planuitwerkingsfase gevraagd om, vanuit zijn expertise, tot op detailniveau voorstellen te doen voor slimme alternatieven en oplossingen, bijvoorbeeld in de planning van de werkzaamheden.
De bereikbaarheidsvoorstellen worden vanaf tweede helft 2019 uitgewerkt. De gedetailleerde planning voor dit proces wordt te zijner tijd in samenwerking met de aannemer opgesteld.
Hierover vindt tijdig communicatie plaats, waarbij wordt aangegeven hoe de omgeving betrokken wordt bij de uitwerking en besluitvorming rondom de tijdelijke bereikbaarheid van het gebied.

Meer informatie

Bereikbaarheidsstrategie (pdf, 6.3 MB)

Publiekssamenvatting Variantenstudie omleidingen (pdf, 1.2 MB)
Dit is een uitgebreide samenvatting van het hieronder staande rapport
Omleidingen variantenstudie (pdf, 4.9 MB)
Bijlagen (pdf, 52.5 MB) bij omleidingen variantenstudie

Onderzoeken

Verkeer (pdf, 2.4 MB) Bijlage B bureauonderzoek Verkeer (pdf, 7.9 MB) A3 Verkeer (pdf, 7.0 MB)