Concept Voorkeursalternatief (concept VKA)

Op 24 april is het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voor het project KIJK tot een concept voorkeursalternatief (concept VKA) gekomen. Dat betekent dat er nu voor de verschillende dijkvakken op het KIJK-traject een concept voorkeursoplossing ligt voor de manier waarop de dijk ter plekke versterkt kan worden.

alle informatie over het Concept VKA

U vindt hier alle informatie rondom het concept Voorkeursalternatief (VKA).
Nadrukkelijk geven we aan dat het gaat om een concept. De beslissing voor het definitieve voorkeursalternatief wordt door het dagelijks bestuur in het najaar genomen. Voordat die beslissing wordt genomen, leggen we nu het concept VKA ter consultatie aan u voor: het waterschap hoort graag wat u van het concept VKA vindt. Wilt u dus nog uw stem laten horen over de KIJK-dijkversterking, dan is dit hét moment: de reacties die we in deze consultatieperiode ontvangen worden door het projectteam verwerkt, zodat het dagelijks bestuur deze in het najaar kan meenemen in de beslissing voor het definitieve voorkeursalternatief. (Die beslissing is niet vatbaar voor beroep of bezwaar. De officiële zienswijzeperiode start in 2021 als het ontwerp projectplan Waterwet ter inzage wordt gelegd.) Met die beslissing komt de verkenningsfase van het KIJK-project ten einde en op basis van het definitieve VKA volgt dan de planuitwerkingsfase. Aan het eind daarvan volgt besluitvorming over het definitieve Ontwerpplan. (Zie ook de planning.)

Concept Multi Criteria Analyse (MCA) (pdf, 124.7 MB) 
De concept MCA geeft per dijkvak de beoordeling van de kansrijke alternatieven en de afweging die gemaakt is om te komen tot het concept voorkeursalternatief. 

Factsheets per dijkvak
Per dijkvak een beknopte weergave van de MCA met het concept voorkeursalternatief voor het betreffende dijkvak.
(Dijkvakindeling en huisnummers (pdf, 42 kB))

A (pdf, 480 kB) B (pdf, 485 kB) C (pdf, 505 kB)
D (pdf, 296 kB) E (pdf, 429 kB) F (volgt)
G (pdf, 323 kB) H (pdf, 415 kB) I1 (pdf, 363 kB)
I2 (pdf, 328 kB) J (pdf, 349 kB) K1 (pdf, 385 kB)
K2 (pdf, 376 kB) L (pdf, 316 kB) M1 (pdf, 328 kB)
M2 (pdf, 312 kB) M3 (pdf, 315 kB) N (pdf, 304 kB)
O1 (pdf, 337 kB) O2 (pdf, 297 kB) P (pdf, 364 kB)
Q (pdf, 374 kB) R (pdf, 374 kB) S (pdf, 317 kB)
T (pdf, 237 kB) U1 (pdf, 347 kB) U2 (pdf, 319 kB)
V (pdf, 351 kB) W1 (pdf, 397 kB) W2 (pdf, 367 kB)

Korte omschrijving van de alternatieven
Grondoplossing - De dijk versterken met grond.
Asverschuiving - Een nieuwe dijk die tegen de huidige dijk wordt aangelegd.
Type I-constructie - Een zelfstandig kerende constructie die de functie van de huidige dijk overneemt, zoals een dam- of diepwand.
Type II-constructie - Een damwand als hulpconstructie om de grond in het talud vast te houden.

Eindrapport verkenning KIJK voor consultatie (pdf, 3.6 MB)

De belangrijkste uitkomsten van de verkenning KIJK en de onderbouwing van het concept voorkeursalternatief.

MER eerste fase (pdf, 25.4 MB)
De eerste fase milieueffectrapportage (MER) bevat alle relevante informatie met betrekking tot de gevolgen voor (effecten op) de ruimtelijke omgeving van de dijkversterking(alternatieven).

Kabels en Leidingen (pdf, 4.0 MB)
Beschrijft het proces ten aanzien van kabels en leidingen tot nu toe. De aanwezige kabels en leidingen langs het tracé Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel zijn in kaart gebracht en de aanwezige vergunningen zijn geïnventariseerd en geanalyseerd. Het effect van de dijkverbeteringsmogelijkheden op de aanwezige kabels en leidingen is onderzocht en uitgewerkt, inclusief de kosten die de diverse oplossingsrichtingen met zich meebrengen. Kansen  en risico's voor de planuitwerkingsfase zijn in kaart gebracht. Op basis van deze gegevens kan een optimale verleggingsstrategie worden uitgewerkt die wordt meegenomen naar de planvormingsfase.

Ruimtelijke inpassing kansrijke alternatieven (pdf, 32.1 MB)
Beschrijft de ruimtelijke kwaliteit van maatregelen die nodig zijn voor de dijkversterking. Hier wordt bekeken welk alternatief het beste past per dijkvak, zonder het beeld over het geheel en de overgangen tussen dijkvakken te verliezen.

Reactieformulier
Maak gebruik van dit formulier om op het concept VKA te reageren.

Is het gebruik van het webformulier voor u niet mogelijk en wilt u toch reageren? Neem dan contact op met het omgevingsteam-KIJK: per email:  of telefonisch: Guido Verweij (06 317 765 66) of Manon Otterloo (06 500 34 964).
NB: U kunt met het webformulier ook reageren op de voorlopige voorkeursvarianten voor de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. De informatie over die varianten vindt u onder de eerstvolgende link hieronder:

Meer info

Mist u nog info?

Vindt u bepaalde informatie niet terug op de website, neem dan contact op met het omgevingsteam-KIJK, per email via  
of telefonisch: Guido Verweij (06 317 765 66) of Manon Otterloo (06 500 34 964).

INformatie-avonden in juni

Voor alle avonden geldt het volgende programma:

19.00 uur: Inloop
19.15 uur: Start programma
21.00 uur: Einde

Datum

Locatie

Dijkvak

14 juni

De Tuyter, Krimpen aan den IJssel

A   t/m E

19 juni

De Drie Maenen, Ouderkerk aan den IJssel

E   t/m L

21 juni

Dorpshuis, Gouderak

Q   t/m W

27 juni

De Kaasboerderij, Lageweg (Ouderkerk aan den IJssel)

M   t/m Q

Bent u verhinderd op de datum voor uw dijkvak, dan bent u natuurlijk van harte welkom op een van de andere avonden.