Voorkeursalternatief najaar 2018

Op 9 oktober 2018 is door het dagelijks bestuur van het waterschap het voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld: de manier waarop per dijkvak de dijk versterkt gaat worden.

Aan die vaststelling ging een consultatie vooraf: aan bewoners, bedrijven, mede-overheden en de commissie m.e.r. is gevraagd te reageren op het concept VKA uit april. Met de vaststelling van het VKA is de verkenningsfase afgerond en gaan we, met alle betrokkenen, van start met de planuitwerkingsfase van KIJK.

alle informatie over het VKA

U vindt hier alle informatie rondom het Voorkeursalternatief (VKA).
(Klik op de titels om de stukken te downloaden.)

Procedureel
De vaststelling van het VKA is niet vatbaar voor beroep of bezwaar. De officiële zienswijzeperiode start als het ontwerp projectplan Waterwet ter inzage wordt gelegd. (Zie ook de planning.)

Nota van Antwoord (pdf, 2.2 MB)
Aan de vaststelling van het VKA ging een consultatieperiode vooraf. Van 1 juni tot en met 13 juli kon gereageerd worden op het concept-VKA. Het Concept VKA is voorgelegd aan de bewoners en bedrijven langs de dijk, aan de bestuurlijke partners (gemeente Krimpen aan den IJssel en gemeente Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat) en aan de commissie m.e.r.
De reacties die zijn ontvangen, zijn door het waterschap voorzien van antwoord in een zogenaamde Nota van Antwoord. Uit de ontvangen reacties valt op te maken dat er voor het merendeel van het concept VKA draagvlak is bij bewoners en bedrijven. Naast reacties op het VKA gingen veel reacties vooral over de inrichting van de dijk na de dijkversterking en over de bereikbaarheid en de omleidingsvarianten tijdens de werkzaamheden.
De Nota van Antwoord, beneden downloadbaar, beschrijft behalve de reacties zelf ook tot welke aanpassingen ze hebben geleid.Ook de doorwerking op het vka is beschreven.
BIJLAGE ingediende reacties en antwoorden (pdf, 601 kB)

Aanpassingen
Op basis van de in de consultatieperiode ontvangen reacties zijn aanpassingen doorgevoerd in het Eindrapport Verkenningsfase en in het voorkeursalternatief. De aangepaste stukken zijn vervolgens voorgelegd aan het waterschapsbestuur en het bestuur heeft de stukken vastgesteld. Deze stukken vormen nu de basis voor de komende planuitwerkingsfase: Het VKA is een principe-oplossing die in de planuitwerkingsfase wordt uitgewerkt en geoptimaliseerd.

Multi Criteria Analyse (MCA) (pdf, 148.1 MB) 
De MCA geeft per dijkvak de beoordeling van de kansrijke alternatieven en de afweging die gemaakt is om te komen tot het vastgestelde voorkeursalternatief. 

Factsheets per dijkvak
Per dijkvak een beknopte weergave van de MCA met het voorkeursalternatief voor het betreffende dijkvak.
(Dijkvakindeling en huisnummers (pdf, 42 kB))

A (pdf, 777 kB) B (pdf, 958 kB) C (pdf, 921 kB)
D (pdf, 990 kB) E (pdf, 852 kB) F (pdf, 873 kB)
G (pdf, 1.2 MB) H (pdf, 799 kB) I1 (pdf, 901 kB)
I2 (pdf, 772 kB) J (pdf, 936 kB) K1 (pdf, 793 kB)
K2 (pdf, 762 kB) L (pdf, 739 kB) M1 (pdf, 821 kB)
M2 (pdf, 926 kB) M3 (pdf, 886 kB) N (pdf, 808 kB)
O1 (pdf, 772 kB) O2 (pdf, 810 kB) P (pdf, 789 kB)
Q (pdf, 496 kB) R (pdf, 484 kB) S (pdf, 863 kB)
T (pdf, 719 kB) U1 (pdf, 757 kB) U2 (pdf, 722 kB)
V (pdf, 795 kB) W1 (pdf, 470 kB) W2 (pdf, 446 kB)
Let op: De kaartjes waarin de alternatieven ingetekend staan, komen uit de nota Multi Criteria Analyse (MCA). In de legenda bij die kaartjes worden 'saneringswoningen' genoemd. Hiermee wordt bedoeld: geluidsaneringswoningen, zoals in de MCA zelf ook duidelijk wordt aangegeven.

Korte omschrijving van de alternatieven
Grondoplossing - De dijk versterken met grond.
Asverschuiving - Een nieuwe dijk die tegen de huidige dijk wordt aangelegd.
Type I-constructie - Een zelfstandig kerende constructie die de functie van de huidige dijk overneemt, zoals een dam- of diepwand.
Type II-constructie - Een damwand als hulpconstructie om de grond in het talud vast te houden.

Eindrapport verkenningsfase KIJK (pdf, 3.9 MB)
De belangrijkste uitkomsten van de verkenning KIJK en de onderbouwing van het voorkeursalternatief (VKA).

MER eerste fase (pdf, 25.4 MB)
De eerste fase milieueffectrapportage (MER) bevat alle relevante informatie met betrekking tot de gevolgen voor (effecten op) de ruimtelijke omgeving van de dijkversterking(alternatieven).
Het advies van de Commissie m.e.r. is beschikbaar via de website van de Commissie m.e.r.


Kabels en Leidingen (pdf, 4.0 MB)
Beschrijft het proces ten aanzien van kabels en leidingen tot nu toe. De aanwezige kabels en leidingen langs het tracé Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel zijn in kaart gebracht en de aanwezige vergunningen zijn geïnventariseerd en geanalyseerd. Het effect van de dijkverbeteringsmogelijkheden op de aanwezige kabels en leidingen is onderzocht en uitgewerkt, inclusief de kosten die de diverse oplossingsrichtingen met zich meebrengen. Kansen  en risico's voor de planuitwerkingsfase zijn in kaart gebracht. Op basis van deze gegevens kan een optimale verleggingsstrategie worden uitgewerkt die wordt meegenomen naar de planvormingsfase.

Ruimtelijke inpassing kansrijke alternatieven (pdf, 32.1 MB)
Beschrijft de ruimtelijke kwaliteit van maatregelen die nodig zijn voor de dijkversterking. Hier wordt bekeken welk alternatief het beste past per dijkvak, zonder het beeld over het geheel en de overgangen tussen dijkvakken te verliezen.

Meer info

Mist u nog info?

Vindt u bepaalde informatie niet terug op de website, neem dan contact op met het omgevingsteam-KIJK, per email via  
of telefonisch: Guido Verweij (06 317 765 66) of Manon Otterloo (06 500 34 964).

informatiebijeenkomsten

In oktober en november 2018 organiseerden we enkele inloop-koffie-bijeenkomsten en deze zijn goed bezocht.
In 2019 zullen we ook van tijd tot tijd op of aan de dijk aanwezig zijn. Data en locaties komen op de website. Daarnaast blijft het altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een keukentafelgesprek, ook dat kan via het mailadres .