Hoe gaat het er uit zien

Op deze pagina gaan we de komende tijd in op hoe onderdelen van de dijk er na de versterking uit gaan zien: de visuele en esthetische kant van de dijkversterking KIJK.

Nu het voorkeursalternatief (VKA) is vastgesteld voor elk dijkvak, is duidelijk met welke principe-oplossing de dijk wordt versterkt. Hoe dat er in werkelijkheid uit gaat zien, is voor iedereen, aanwonenden én bezoekers, heel belangrijk. Daarom hebben we al eerder, in de verkenningsfase, ‘dijktafels ruimtelijke kwaliteit’ georganiseerd met belanghebbenden. Met de input uit die dijktafels is een visie op ruimtelijke kwaliteit en een plan voor ruimtelijke inpassing opgesteld. Daarmee is voor het KIJK-project een kwaliteitsniveau voor de ruimtelijke inpassing van het voorkeursalternatief geformuleerd, dat zal worden gehanteerd in het vervolg van de ontwerpopgave in de planuitwerkingsfase en realisatiefase.

Om te borgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, wordt nu gewerkt aan het opstellen van een Esthetisch Programma van Eisen Ruimtelijke Kwaliteit (EPvE). Eisen, wensen en ambities met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit worden daarin vastgelegd, met als doel een herkenbaar dijkbeeld en het versterken van de landschappelijke kwaliteit. Bij een complex project zoals KIJK, is het een opgave om ervoor te zorgen dat de dijk ook na de versterking als landschappelijk element herkenbaar is. Het gaat daarbij om grote lijnen en landschappelijke elementen zoals overgangen tussen de verschillende dijkvakken, maar ook om details zoals op- en afritten en trappen. Al die elementen moeten over alle dijkvakken op een consequente manier vormgegeven worden om uiteindelijk een consistent dijkbeeld te verkrijgen.

De kern van het EPvE bestaat uit een kwaliteitsmeetlat: een aantal punten waaraan landschappelijke onderdelen uit het ontwerp moeten voldoen.
Bij het opstellen van het EPvE laat het waterschap zich ondersteunen door Karres en Brands landschapsarchitecten. Het EPvE wordt afgestemd met de provincie en de twee gemeenten zodat het ook aansluit op lokaal beleid. Zij zullen ook deelnemen aan het kwaliteitsteam dat in het nieuwe jaar wordt ingesteld, en gaat toezien op de toepassing van het EPvE.

Afbeelding: Een voorbeeld van wat in het EPvE opgenomen kan worden: Om het vloeiende verloop van de dijk te behouden moet ook de type I constructie vloeiend verlopen.