Onderzoeken

Op deze pagina vindt u de bureaustudies en veldonderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Voor het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard wordt een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. In dit rapport brengt het hoogheemraadschap de milieueffecten van de dijkversterking in beeld.  De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de voorbereiding van de MER, en beschrijft welke verschillende alternatieven we binnen KIJK onderzoeken en op welke wijze we eind 2018 tot een principebesluit komen.

Bekijk hier de NRD-notitie.

Bureaustudies KIJK

De bureaustudies richten zich op de onderstaande thema's. Voor elk thema hebben we in beeld gebracht wat de ontstaansgeschiedenis is en wat de kenmerken en kwaliteiten van de dijk en de omgeving zijn, waar we ons wat betreft wet- en regelgeving aan moeten houden. Maar ook wat de ontwikkelingen, kansen en risico's zijn voor ons verdere ontwerp voor Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard. Via de linkjes in deze tabel, kunt u de bureaustudies en bijbehorende documenten inzien.

Oplegger Volledig onderzoeksrapport Gebiedskaart
Archeologie (pdf, 2.4 MB) Bijlage B bureauonderzoek Archeologie (pdf, 88.6 MB) A3 Archeologie (pdf, 11.2 MB)
Cultuurhistorie (pdf, 2.4 MB) Bijlage B bureauonderzoek Cultuurhistorie (pdf, 126.0 MB) A3 Cultuurhistorie (pdf, 462 kB)
Bodem (pdf, 2.4 MB) Bijlage B bureauonderzoek Bodem (pdf, 84.2 MB) A3 Bodem (pdf, 297 kB)
Kabels en leidingen (pdf, 2.7 MB) Bijlage B bureauonderzoek Kabels en leidingen (pdf, 47.5 MB) A3 Kabels en leidingen (pdf, 1.2 MB)
Landschap (pdf, 2.4 MB) Bijlage B bureauonderzoek Landschap (pdf, 13.4 MB) A3 Landschap (pdf, 55.2 MB)
Natuur (pdf, 2.4 MB) Natuurverkenning KIJK (pdf, 84.6 MB)
Verkeer (pdf, 2.4 MB) Bijlage B bureauonderzoek Verkeer (pdf, 7.9 MB) A3 Verkeer (pdf, 7.0 MB)
Water (pdf, 2.4 MB) Bijlage B bureauonderzoek Water (pdf, 47.6 MB) A3 Water (pdf, 982 kB)
Woon- en leefomgeving (pdf, 2.4 MB) Bijlage B bureauonderzoek Woon- en leefomgeving (pdf, 13.4 MB) A3 Woon- en leefomgeving (pdf, 525 kB)
Niet Gesprongen Explosieven (NGE) (pdf, 2.3 MB) Bijlage B bureauonderzoek NGE (pdf, 51.8 MB)

Bekijk de bureaustudies op een digitale kaart.

Veldonderzoeken

Veldonderzoek Bijlage
Veldonderzoek woon- en leefomgeving (pdf, 14.1 MB)
Veldonderzoek landschap (pdf, 2.8 MB) overzichtskaart (pdf, 4.5 MB)
groeninventarisatie (pdf, 41.7 MB)
aanvullende inventarisatie (pdf, 4.9 MB)
Veldonderzoek verkeer (pdf, 24.8 MB)
Vervolgonderzoek water (pdf, 3.6 MB)

Gecombineerd bureau- en veldonderzoek

Onderzoek Bijlage Gebiedskaart
Natuurverkenning (pdf, 16.3 MB) Waarnemingen (pdf, 18.3 MB) A3 Natuur (pdf, 63.7 MB)
Overige kaarten (pdf, 23.1 MB)
Losse kaarten
Beheertypen (pdf, 3.2 MB)
Vogels, roofvogels, uilen (pdf, 3.0 MB)
Vogels overig (pdf, 3.0 MB)
Zoogdieren (pdf, 3.0 MB)
Amfibieën, vissen, reptielen (pdf, 6.0 MB)
Vaatplanten, libellen (pdf, 3.0 MB)
N2000 afstanden (pdf, 2.2 MB)
Natte dooradering (pdf, 1.4 MB)
NNN weidevogelgebied (pdf, 1.3 MB)
Open grasland (pdf, 1.4 MB)
Vleermuizen (pdf, 2.9 MB)
Vleermuizen overig (pdf, 2.8 MB)
Vleermuizen baltsend (pdf, 2.9 MB)
Vleermuizen foeragerend (pdf, 2.8 MB)
Vleermuizen myoten (pdf, 2.8 MB)
Vogels weide (pdf, 906 kB)

Ruimtelijke visie

Download hier de Ruimtelijke visie KIJK (pdf, 98.8 MB)

onderzoek panden

Rapport (pdf, 7.5 MB) van het eerste pandenonderzoek.