Planning

KIJK werkt op dit moment in de verkenningsfase, die loopt tot eind 2018. Na de verkenningsfase volgen de planvormingsfase en de realisatiefase.

planning KIJK

Klik voor grote afbeelding planning (png, 17 kB).

In de verkenningsfase wordt de Hollandsche IJsseldijk nader onderzocht om een gedetailleerd beeld van de situatie te krijgen en alle mogelijke oplossingsrichtingen die er zijn, in kaart te brengen.
We voeren gesprekken met mensen uit de omgeving, zoals dijkbewoners, bedrijfseigenaren en historische verenigingen (zie verslagen dijktafelsessies 2017 en 2018) en voeren verschillende onderzoeken uit, onder meer naar bereikbaarheid, natuurwaarden, technische (on)mogelijkheden (ontwerpend onderzoek) en de mer (Milieu Effect Rapportage).
Op basis van al deze informatie zoeken we de beste oplossing voor Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard. Dit noemen we het voorkeursalternatief. In de zogenaamde consultatiefase konden bewoners en bedrijven van begin juni tot half juli 2018 reageren op het concept voorkeursalternatief via een reactieformulier op deze website.
De reacties die we via het reactieformulier ontvingen worden geïnventariseerd, zodat het dagelijks bestuur deze in het najaar van 2018 kan meenemen in de beslissing voor het definitieve voorkeursalternatief.

Met die beslissing wordt dan de verkenningsfase afgesloten. Daarna gaan we de planvormingsfase in, die ongeveer drie jaar duurt. Tijdens de planvorming stelt het projectteam het projectplan Waterwet voor KIJK op en alle bijbehorende vergunningen. Daarop kunnen belanghebbenden ook officieel reageren middels zienswijze en beroep.
Pas nadat we deze procedures zorgvuldig hebben doorlopen, starten de uitvoering. De start van de uitvoering staat gepland voor 2022.