Planning

Na de verkenningsfase werkt KIJK nu in de planuitwerkingsfase. Daarna volgt de realisatiefase en uiteindelijk een nazorgfase.

Klik voor grote afbeelding: planning (JPG, 99 kB).

Verkenningsfase
In de verkenningsfase werd de Hollandsche IJsseldijk nader onderzocht om een gedetailleerd beeld van de situatie te krijgen en alle mogelijke oplossingsrichtingen in kaart te brengen.
We voerden gesprekken met dijkbewoners, bedrijfseigenaren en historische verenigingen en voerde tal van onderzoeken uit, onder meer naar bereikbaarheid, natuurwaarden, technische (on)mogelijkheden (ontwerpend onderzoek) en de mer (Milieu Effect Rapportage).
Op basis van al deze informatie is per dijkvak gezocht naar de beste oplossing voor Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard. Dit noemen we het voorkeursalternatief, VKA. In de zogenaamde consultatiefase konden bewoners en bedrijven reageren op het concept van dat voorkeursalternatief, onder meer via een reactieformulier op deze website.
De reacties zijn geïnventariseerd, zodat het dagelijks bestuur deze in het najaar van 2018 kon meenemen in de beslissing voor het definitieve voorkeursalternatief. Met de vaststelling van het definitieve VKA op 9 oktober 2018 is de verkenningsfase afgesloten.

Planuitwerkingsfase
De planuitwerkingsfase duurt ongeveer drie jaar. Tijdens de planvorming stelt het projectteam het projectplan Waterwet voor KIJK op en ook alle bijbehorende vergunningen. Daarop kunnen belanghebbenden ook officieel reageren middels zienswijze en beroep.
Pas nadat deze procedures zorgvuldig zijn doorlopen, start de uitvoering. 

Realisatiefase
De start van de uitvoering staat gepland voor 2023. De oplevering staat gepland in 2028.