Veel gestelde vragen

Hier vindt u een overzicht van veel gestelde vragen. Staat uw vraag hier niet bij, neem dan contact met ons op.

Vragen over de nut en noodzaak van deze dijkversteviging.

Vragen over het proces en de planning.

Vragen over woningen en eigendommen aan de IJsseldijk.

Vragen over bereikbaarheid en verkeer op de dijk.

 

IJsseldijk

 

 

Vragen over de nut en noodzaak van deze dijkversteviging

  

Project KIJK
Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma, onderdeel van het nationale Deltaprogramma, kijken we hoe we Nederland tegen hoogwater kunnen beschermen. Onze dijken moeten hoge waterstanden kunnen keren om de kans op wateroverlast of overstromingen te verkleinen. Uitdagingen hierbij zijn klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. Daarom toetsen we onze dijken regelmatig om te beoordelen of zij hoog en stevig genoeg zijn voor nu en voor in de toekomst. De Hollandsche IJsseldijk aan de zijde van de Krimpenerwaard voldoet niet aan de wettelijke norm. Het hoogheemraadschap moet en wil daarom de komende periode het meest urgente deel, ongeveer tien kilometer dijk tussen Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, verbeteren om de kans op wateroverlast zo klein mogelijk te maken en te zorgen voor waterveiligheid. Zo kunnen de ruim 200.000 mensen in het achter de dijk liggende gebied hier ook in de toekomst veilig wonen, werken en recreëren.

Waarom is de IJsseldijk afgekeurd?
Uit de landelijke toetsronde bleek dat de stabiliteit van de dijken langs de Hollandsche IJssel niet voldoen aan veiligheidsnorm. Anders gezegd, de dijken kunnen de waterveiligheid voor de toekomst niet waarborgen. Niet acuut, maar het is wel urgent om deze dijken te versterken. Macrostabiliteit binnenwaarts vormt het probleem. Hierbij bestaat de kans dat de grond aan de binnenzijde van de dijk wegschuift. Op die manier kan er een bres ontstaan. Voor een totale lengte van ongeveer 10 kilometer dijk tussen Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel is het belangrijk maatregelen te treffen zodat de toekomstige veiligheid van de dijk gewaarborgd is. 

Daarnaast constateren we uit eigen onderzoeken dat we op het KIJK-traject ook te maken hebben met de faalkans overloop en overslag. De kruinhoogte van de IJsseldijken zou over een lengte van 7,3 km hoger moeten zijn dan nu het geval is, als we kijken naar de veiligheidsanalyse voor 2035. Hierbij gelden wel strenge uitgangspunten.

Waarom moeten de IJsseldijken in 2035 hoger zijn dan ze nu en waarom is hier niet eerder over gesproken?
Drie belangrijke factoren zijn van invloed: autonome bodemdaling, toekomstige klimaatverandering en de normering 2017 waarbij de veiligheid van dijken volgens een nieuwe rekensystematiek wordt berekend.

Waarom zijn de IJsseldijken pas in 2011 getoetst en niet eerder?
De Hollandsche IJssel heeft pas in de toetsronde van 2011 hydraulische voorwaarden 'gekregen' waarmee gerekend moet worden om een veiligheidstoets voor de dijk uit te voeren. Dit betekent de waarde voor maatgevend hoogwater waartegen de dijk bestand moet zijn. Hiervoor waren voor dit soort waterkeringen deze waarden nog niet beschikbaar. Pas in 2006 zijn we begonnen met het keuren van de dijken, toen zijn eerst de regionale keringen gekeurd.

Is de afkeuring van de dijk zeker?
De verwachting is dat het probleem macrostabiliteit in de toekomst zal verergeren. Ten eerste zal Nederland steeds vaker met extreme weersomstandigheden te maken krijgen door mondiale klimaatverandering. Een zwaardere belasting voor de dijken is het gevolg. Ten tweede is er sprake van autonome bodemdaling in de Krimpenerwaard. Het veengebied oxideert, droogt uit en de klei en slappe lagen ondergrond klinken in. Dit geldt zowel voor de dijk als de polder, waarbij het poldergebied vaak sneller daalt. 

We hebben toch de Stormvloedkering Hollandsche IJssel, waarom moeten de IJsseldijken dan ook nog aangepakt worden?
Ook als de stormvloedkering gesloten is, moeten de achterliggende dijken hoog water kunnen keren. De dijken zijn getoetst met extreem hoog water als de stormvloedkering is gesloten. En zelfs met een gesloten stormvloedkering zijn de dijken afgekeurd. Als de stormvloedkering gesloten is (bij +2,5 meter boven NAP), dan kan het water in de Hollandsche IJssel nog een meter stijgen. Door de hevige regenval en doordat de diepe polders worden uitgemalen op de Hollandsche IJssel. Daarbij moeten we ook voorbereid zijn op extreme situaties waarbij de Stormvloedkering bijvoorbeeld weigert te sluiten (faalkans).

Welke waterstanden zijn gebruikt bij de toetsing?
Bij de toetsing van de IJsseldijken in 2011 is uitgegaan van een waterpeil van +3,4 meter boven NAP bij Gouda tot +2,6 meter boven NAP bij de Stormvloedkering. 

Hoe hoog kan het water in de Hollandsche IJssel worden?
De Stormvloedkering sluit bij een verwacht peil van +2,25 meter boven NAP. Dit gebeurt circa 5 keer per jaar. De waterstand in de Hollandsche IJssel is dan circa +2,25 meter boven NAP. Bij het bereiken van een peil van +2,6 meter boven NAP bij Gouda is er een maalstop. Door opstuwing kan het water op de Hollandsche IJssel namelijk oplopen tot +2,6 meter boven NAP bij Krimpen tot +3,4 meter boven NAP bij Gouda. Dit is een onwaarschijnlijke combinatie van hoog water en extreme neerslag, die volgens onze rekenmodellen eens in de 2000 jaar kan voorkomen. 

Uit welke gebieden krijgt de Hollandsche IJssel water aangevoerd?
De Hollandsche IJssel wordt gevuld vanuit de Gouwe, een gekanaliseerde rivier die van noord naar zuid een traject van de Oude Rijn en de Hollandsche IJssel aflegt. De Gouwe fungeert tevens als boezemwater voor het Rijnland. Ook de gekanaliseerde Hollandsche IJssel (32 km), die stroomt van Nieuwegein naar Gouda, gaat bij de Waaiersluis in Gouda over in de Hollandsche IJssel. Zelf loost het hoogheemraadschap overtollig water vanuit de polder Krimpenerwaard en de Zuidplaspolder op de Hollandsche IJssel. Als de Algerakering gesloten is mag er maar beperkt water geloosd worden op de Hollandsche IJssel om de dijkveiligheid te garanderen.

 

Vragen over het proces en de planning

  

Wat houdt de huidige verkenningsfase in?
Tijdens de verkenningsfase gaat het hoogheemraadschap op zoek naar de best passende oplossing voor de dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard. Kennis delen en informatie uitwisselen staan de komende drie jaar centraal.
We willen een gedetailleerd beeld krijgen van de situatie en van de mogelijke oplossingsrichtingen. Hiervoor gaan we in gesprek met een groot aantal belanghebbenden en verrichten diverse onderzoeken om uiteindelijk tot maatwerkoplossingen te komen.

Wat gebeurt er in de consultatieperiode mei – juni 2018 en het vervolg?
In de verkenningsfase wordt gewerkt aan het voorkeursalternatief (VKA) voor de dijkversterking. In het VKA worden voorgestelde versterkingsmaatregelen per dijkvak omschreven. We leggen in mei 2018 de laatste hand aan het concept-VKA. Dat concept-VKA wordt voorgelegd voor consultatie: betrokkenen kunnen op het concept reageren. De consultatieperiode is het laatste deel van de verkenningsfase.
Op woensdag 16 mei 2018 start de consultatie over het concept-VKA. Het concept VKA staat dan op de website hhsk.nl/kijk en er is een webformulier waarmee reacties kunnen worden ingediend. Uiteraard is het omgevingsteam ook in deze periode bereikbaar, bijvoorbeeld voor wie het reageren via het webformulier niet mogelijk is. In de consultatieperiode kan er ook gereageerd worden op de haalbaarheidsstudie naar de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.
De consultatieperiode loopt tot en met woensdag 27 juni. De ontvangen reacties worden verwerkt en meegenomen in de zogenaamde Nota van Antwoord. Deze Nota maakt deel uit van het gehele informatiepakket op basis waarvan het dagelijks bestuur van het waterschap in het najaar het definitieve voorkeursalternatief vast stelt.
Met het definitieve voorkeursalternatief kan dan de planuitwerkingsfase starten. Het resultaat van die planuitwerking is een Ontwerp Projectplan Waterwet. Daarover wordt een besluit genomen en vervolgens kunnen de dijkversterkings-werkzaamheden starten.

De start van de uitvoering staat gepland voor 2021. De werkzaamheden zullen naar verwachting 3-5 jaar duren.

Waarom kost de voorbereiding veel tijd?
Er is veel uitzoekwerk te doen voordat we daadwerkelijk aan de slag kunnen. We willen voldoende tijd nemen om samen met de bewoners en bedrijven aan de IJsseldijk, maar ook samen met alle andere partners (zoals gemeenten, kennisinstituten en belangenorganisaties) de huidige situatie rond deze dijk en de omgeving zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Hoe beter we alles in beeld krijgen in de verkenningsfase, des te beter we een passende oplossing vinden voor de toekomstige waterveiligheid in de Krimpenerwaard. 

Het duurt lang voordat er een schop de grond ingaat. Hoe kan het nu dan urgent zijn?
De IJsseldijken voldoen niet aan de veiligheidsnorm van 1/2.000. Dat wil zeggen dat de kans 1 x per 2000 jaar is dat er maatgevend hoogwater kan plaatsvinden. Wanneer dat is, is afhankelijk van weersomstandigheden en kunnen we dus niet zeggen. Onze focus ligt op het meest urgente traject tussen Krimpen aan den IJssel en Gouderak, daar liggen de zwakste dijkdelen. We willen de best passende oplossing voor dit traject. Dit maatwerk vraagt om grondig onderzoek in de verkenningsfase die zeker drie jaar duurt. Die zorgvuldigheid geldt ook voor de drie jaar daaropvolgend, de planvormingsfase, waarin de best passende oplossing in samenspraak met de omgeving verder wordt uitgewerkt.
We gaan zorgvuldig te werk om de veiligheidsopgave in kaart te brengen en versterken dijkvakken alleen als het echt noodzakelijk is. 

De hele dijk is afgekeurd. Waarom pakt het hoogheemraadschap dit traject dan eerst aan?
De dijkvakken die we in dit project tussen Gouderak en Krimpen a/d IJssel aanpakken zijn het meest urgent, omdat het veiligheidstekort op die punten het hoogst is. De overige trajecten pakken we in een later stadium op. Deze staan ook lager op de prioriteitenlijst van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit zijn de ‘witte’ stukken tussen de rode lijnen op de kaart van het KIJK-traject.

Hoelang krijgen de bewoners in dit gebied met dijkversterkingen te maken?
Daar kunnen we helaas geen exact antwoord op geven. De smalle delen van de dijk en de doorgaande route zijn grote uitdagingen. De wijze van uitvoering, maar ook welke stukken we wanneer aanpakken zijn van groot belang om woningen en bedrijven enigszins toegankelijk te houden. De tussenstukken zijn ook afgekeurd en zullen daarna ook een keer aangepakt worden, maar het is niet haalbaar alles in één keer te doen. Vooral vanwege de bereikbaarheid van de betrokken woningen en bedrijven. Daarom starten we nu eerst met de meest urgente stukken, daarna pakken we de andere zwakke dijkdelen aan met alle ervaringen die we nu op de IJsseldijk opdoen.

Waarom zijn er vanaf november 2015 grondonderzoeken uitgevoerd?
Het hoogheemraadschap heeft grondonderzoeken uitgevoerd om een nauwkeurig en gedetailleerder beeld van de gesteldheid van de IJsseldijk te krijgen. Met deze informatie zijn we beter in staat om de best passende oplossingen uit te werken.

Welke onderzoeken gaat het hoogheemraadschap nog uitvoeren?
Onder meer een bereikbaarheidsstrategie voor de IJsseldijk en in samenwerking met de landschapsarchitect een Ontwerpend Onderzoek – waarbij we zoeken naar slimme verbindingen tussen dit project en ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Daarnaast is het hoogheemraadschap betrokken bij een aantal landelijke onderzoeken, waarvan we de uitkomsten in dit dijkproject kunnen meenemen. Zoals het onderzoek naar het gebruik van de voorlanden voor dijkversteviging. We houden de bewoners en bedrijven aan de dijk op de hoogte van de relevante onderzoeksresultaten voor KIJK.

Hoe gaat het hoogheemraadschap de IJsseldijken versterken?
Om een duidelijk beeld van de situatie te krijgen nemen we ruim drie jaar de tijd voor de verkenningsfase. We zijn in november 2015 gestart met grondonderzoeken om de dijk nog nauwkeuriger in kaart te brengen en de veiligheidsopgave nader te kunnen bepalen. Hierdoor krijgen we steeds meer inzicht in de mogelijke oplossingsrichtingen. We informeren alle betrokkenen ook tussentijds over het proces en de onderzoeksresultaten.

Wanneer mogen de bewoners en bedrijven aan de IJsseldijk wat van de plannen vinden?
We halen zoveel mogelijk informatie op uit het gebied en wisselen kennis uit. Daarbij is veel mogelijkheid om gedachten en meningen met elkaar te delen. We roepen de bewoners en bedrijven aan de IJsseldijk ook regelmatig hiertoe op.
In de volgende fase, de planvormingsfase, is een officiële (juridische) reactie van bewoners en bedrijven mogelijk. Dit is de zogenaamde zienswijze en beroep. 

Wat wordt er gedaan met de inbreng van alle betrokkenen tijdens de verkenningsfase?
Alle wensen en inbreng van de belanghebbenden en betrokkenen brengen we zorgvuldig in kaart: deze komen in een speciaal hiervoor ingericht systeem (per locatie). Ook innovatieve ideeën en meekoppelkansen zijn van harte welkom. Dit dient allemaal als input voor de oplossingsrichtingen. We beginnen met een breed spectrum aan oplossingen die we terugbrengen naar enkele alternatieven. Uiteindelijk blijft er één voorkeursalternatief over: de best passende oplossing voor Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard. 

Hoeveel betaalt het hoogheemraadschap voor dit dijkproject? Worden de waterschapsbelastingen nu verhoogd?
KIJK is een project vanuit het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit betekent dat we als waterschap naast een 10% eigen bijdrage voor 90% subsidie krijgen van het Rijk. De kosten voor het totale project worden geraamd op ruim 200 miljoen euro. De huidige verkenningsfase kost 16 miljoen euro. 

 

Vragen over woningen en eigendommen aan de IJsseldijk

 

Vinden er werkzaamheden plaats in de tuinen van de dijkbewoners of op de terreinen van bedrijven aan de IJsseldijk?
Wanneer dit nodig blijkt gaan we ruim van tevoren met de desbetreffende eigenaren in gesprek.

Hoe gaat het hoogheemraadschap om met eventuele schade?
Bij de verdere uitwerking van het ontwerp van de dijkversterking in de planuitwerkingsfase zal een nadere schade voorspelling worden uitgevoerd. Het ontwerp en de uitvoering zal worden aangepast zodat de kans op schade zo veel mogelijk beperkt wordt. In de komende jaren zal geleidelijk al worden begonnen met het inmeten van de panden om het huidige zakkingsgedrag vast te kunnen stellen. Dit is van belang bij het verdere ontwerp en tijdens de uitvoering. Enkele maanden voor de daadwerkelijke uitvoering zal een bouwkundige opname van ieder pand worden uitgevoerd door een onafhankelijk en gecertificeerd bedrijf. Zij stellen de huidige staat van het pand vast en maken foto’s van reeds aanwezig schade. Deze bouwkundige opname is voor alle partijen van belang bij het vaststellen van eventuele schade als gevolg van de werkzaamheden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen we ook monitoren (metingen uitvoeren) om te kunnen controleren dat de werkzaamheden niet te veel invloed op het pand uitoefenen. Na afloop van de werkzaamheden zal ook verderop in de tijd nog nagemeten worden en er zal een afsluitende bouwkundige opname worden uitgevoerd en een eindmeting.

Sommige damwanden en keermuren aan de rivierzijde van de IJsseldijk zijn aan reparatie of vernieuwing toe. Pakt het hoogheemraadschap dit ook op binnen dit project?
Of het hoogheemraadschap deze wanden en keermuren oppakt binnen KIJK is afhankelijk van wie de eigenaar van het betreffende object is, en of dit object noodzakelijk is voor de waterveiligheid. Dit kunnen we per object nagaan en meenemen in ons project, waarbij de kosten van reparatie of vernieuwing voor de eigenaar zijn. 

Is het nog verstandig een woning of bedrijf aan de IJsseldijk te kopen?
De verkoop en koop van een woning of bedrijf is altijd een spannende gebeurtenis. Wij kunnen u niet adviseren over de aankoop van een woning of bedrijf aan de IJsseldijk. Wat we wel kunnen aanbieden is dat we uw vragen over het proces, zo goed mogelijk beantwoorden. Dit geldt ook voor eventuele kopers.

Wonen de mensen aan en achter de IJsseldijk nog wel veilig?
De IJsseldijk is afgekeurd en de noodzaak om de deze op sterkte te brengen is groot. De opgave is urgent, maar niet acuut. Dit betekend dat we de toekomstige waterveiligheid moeten waarborgen. Dus we hebben tijd om zorgvuldig te werk te gaan.
Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en veel grote rivieren vinden er hun weg naar zee. Meer dan de helft van de Nederlanders woont in een gebied dat kan overstromen. De waterschappen werken samen met Rijkswaterstaat dagelijks aan de bescherming van ons land tegen hoogwater. We versterken bijvoorbeeld de kust, onderhouden dijken en stormvloedkeringen en geven rivieren meer ruimte.

Wat is de overlast van de dijkversterking voor de bewoners aan de dijk?
Het duurt nog enige tijd voordat de uitvoering begint en we realiseren ons dat werkzaamheden aan de dijk een grote impact hebben op de omgeving. Overlast wordt deels bepaald door de maatregelen die getroffen moeten worden, dus we kunnen er nu concreet nog weinig over zeggen. Maar dat bewoners overlast krijgen, weten we uit onze ervaring; verminderde bereikbaarheid van de woning, kabels en leidingen moeten worden omgelegd, wegomleidingen, modder, stof, lawaai en trillingen.

Moeten er woningen onteigend worden voor deze dijkversterking?
Of er eigendommen zoals huizen en schuren van de dijk af moeten, kunnen we nu nog niet zeggen. De komende drie jaar gebruiken we om de hele situatie op en rond de IJsseldijk goed in beeld te krijgen. Tot eind 2018 zoeken we dus naar wat nodig en mogelijk is als oplossing voor krachtige IJsseldijken die stevig genoeg zijn om de waterveiligheid van dit gebied in de toekomst te kunnen waarborgen. In deze verkenningsfase brengen we de woningen en bedrijven in beeld. Mochten we na zorgvuldig onderzoek tot de conclusie komen dat er eigendommen van de dijk af moeten, dan gaan we met de eigenaren in gesprek. We verwachten dit in 2018 helder te hebben.

Hoe gaat het hoogheemraadschap om met eventuele schade?
Bij de verdere uitwerking van het ontwerp van de dijkversterking in de planfase zal een nadere schade voorspelling worden uitgevoerd. Het ontwerp en de uitvoering zal worden aangepast zodat de kans op schade zo veel mogelijk beperkt wordt. In de komende jaren zal geleidelijk al worden begonnen met het inmeten van de panden om het huidige zakkingsgedrag vast te kunnen stellen. Dit is van belang bij het verdere ontwerp en tijdens de uitvoering. Enkele maanden voor de daadwerkelijke uitvoering zal een bouwkundige opname van ieder pand worden uitgevoerd door een onafhankelijk en gecertificeerd bedrijf. Zij stellen de huidige staat van het pand vast en maken foto’s van reeds aanwezig schade. Deze bouwkundige opname is voor alle partijen van belang bij het vaststellen van eventuele schade als gevolg van de werkzaamheden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen we ook monitoren (metingen uitvoeren) om te kunnen controleren dat de werkzaamheden niet te veel invloed op het pand uitoefenen. Na afloop van de werkzaamheden zal ook verderop in de tijd nog nagemeten worden en er zal een afsluitende bouwkundige opname worden uitgevoerd en een eindmeting.

 

 

 

 

Vragen over bereikbaarheid en verkeer op de dijk

 

Hoe is de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden?
De dijkversterkingswerkzaamheden belemmeren het verkeer over de dijk, ongeacht de manier waarop de dijk wordt versterkt. Op dit moment is de weg op de dijk de route voor bestemmingsverkeer én voor doorgaand verkeer, voor bewoners en voor bedrijven (waaronder dus ook zwaar vrachtverkeer). Dagelijks gebruiken ruim 6000 mensen de weg over de dijk. Er staan veel woningen en bedrijven in en dicht bij de dijk. De bereikbaarheid daarvan tijdens de toekomstige uitvoering is een grote uitdaging.

Met bewoners, bedrijven en belangenorganisaties is hierover gesproken. Mede op basis daarvan is besloten om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar verschillende mogelijkheden waarop de bereikbaarheid van de omgeving van de dijk en van de bewoners en bedrijven aan de dijk gegarandeerd kan worden en hoe omrijtijden zo beperkt mogelijk kunnen worden.
Er zijn ambities geformuleerd over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden, en ook over de communicatie daarover.
Voorbeelden van alternatieven waar de studie naar kijkt, zijn het inzetten van pontjes, tijdelijke bruggen, het gebruik van het onderliggende wegennet, verschillende omleidingsroutes en de aanleg van een tijdelijke weg achter de lintbebouwing aan de binnenzijde van de dijk.

In de consultatieperiode, die plaatsvindt in mei en juni 2018 (aan het eind van de verkenningsfase), is ook de haalbaarheidsstudie voor de bereikbaarheid beschikbaar en kan ook daarop reactie gegeven worden.

In de planuitwerkingsfase wordt de nog te selecteren aannemer waarmee wij de werkzaamheden gaan uitvoeren, gevraagd om, vanuit zijn expertise, tot op detailniveau voorstellen te doen voor slimme alternatieven en oplossingen, ook bijvoorbeeld in de planning van de werkzaamheden. De bereikbaarheidsvoorstellen worden vanaf tweede helft 2019 uitgewerkt, er wordt tijdig over gecommuniceerd en er volgt besluitvorming over de precieze aanpak. De gedetailleerde planning voor dit traject wordt te zijner tijd in samenwerking met de aannemer opgesteld.
De start van de uitvoering van de dijkversterkingswerkzaamheden staat gepland voor 2021. De werkzaamheden zullen naar verwachting 3-5 jaar duren.

Pakt het hoogheemraadschap tijdens deze dijkversterking ook direct wegwerkzaamheden aan de IJsseldijk op? Zoals te hoge verkeersdrempels en onveilige fietsstroken?
Tijdens de verkenning brengen we deze zaken zoveel mogelijk in kaart. Deze nemen we waar mogelijk mee in ons voorkeursalternatief voor de best passende oplossing.

Waarom pakt het hoogheemraadschap tijdens dit project niet alle smalle en/of steile delen van de IJsseldijk aan?
Uit de landelijke toetsing van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is de hele IJsseldijk aan de zijde van de Krimpenerwaard afgekeurd. Het hoogheemraadschap pakt eerst het meest urgente deel uit deze toetsing aan. De rest volgt later.