Veel gestelde vragen

Hier vindt u een overzicht van veel gestelde vragen. Mocht uw vraag hier niet bijzitten, neem dan contact met ons op.

Vragen over de nut en noodzaak van deze dijkversteviging.

Vragen over het proces en de planning.

Vragen over woningen en eigendommen aan de IJsseldijk.

Vragen over bereikbaarheid en verkeer op de dijk.

 

IJsseldijk

 

 

Vragen over de nut en noodzaak van deze dijkversteviging

  

Waarom is de IJsseldijk afgekeurd?
Uit de landelijke toetsronde bleek dat de stabiliteit van de dijken langs de Hollandsche IJssel niet voldoen aan veiligheidsnorm. Anders gezegd, de dijken kunnen de waterveiligheid voor de toekomst niet waarborgen. Niet acuut, maar het is wel urgent om deze dijken te versterken. Macrostabiliteit binnenwaarts vormt het probleem. Hierbij bestaat de kans dat de grond aan de binnenzijde van de dijk wegschuift. Op die manier kan er een bres ontstaan. Voor een totale lengte van ongeveer 10 kilometer dijk tussen Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel is het belangrijk maatregelen te treffen zodat de toekomstige veiligheid van de dijk gewaarborgd is. 

Daarnaast constateren we uit eigen onderzoeken dat we op het KIJK-traject ook te maken hebben met de faalkans overloop en overslag. De kruinhoogte van de IJsseldijken zou over een lengte van 7,3 km hoger moeten zijn dan nu het geval is, als we kijken naar de veiligheidsanalyse voor 2035. Hierbij gelden wel strenge uitgangspunten.

Waarom moeten de IJsseldijken in 2035 hoger zijn dan ze nu in 2016 zijn en waarom is hier niet eerder over gesproken?
Drie belangrijke factoren zijn van invloed: autonome bodemdaling, toekomstige klimaatverandering en de nieuwe normering 2017 waarbij de veiligheid van dijken volgens een nieuwe rekensystematiek wordt berekend.

Waarom zijn de IJsseldijken pas in 2011 getoetst en niet eerder?
De Hollandsche IJssel heeft pas in de toetsronde van 2011 hydraulische voorwaarden “gekregen” waarmee gerekend moet worden om een veiligheidstoets voor de dijk uit te voeren. Dit betekent de waarde voor maatgevend hoogwater waartegen de dijk bestand moet zijn. Hiervoor waren voor dit soort waterkeringen deze waarden nog niet beschikbaar. Pas in 2006 zijn we begonnen met het keuren van de dijken, toen zijn eerst de regionale keringen gekeurd.

Is de afkeuring van de dijk met zekerheid te zeggen?
De verwachting is dat het probleem macrostabiliteit in de toekomst zal verergeren. Ten eerste zal Nederland steeds vaker met extreme weersomstandigheden te maken krijgen door mondiale klimaatverandering. Een zwaardere belasting voor de dijken is het gevolg. Ten tweede is er sprake van autonome bodemdaling in de Krimpenerwaard. Het veengebied oxideert, droogt uit en de klei en slappe lagen ondergrond klinken in. Dit geldt zowel voor de dijk als de polder, waarbij het poldergebied vaak sneller daalt. 

We hebben toch de Stormvloedkering Hollandsche IJssel, waarom moeten de IJsseldijken dan ook nog aangepakt worden?
Ook als de stormvloedkering gesloten is, moeten de achterliggende dijken hoog water kunnen keren. De dijken zijn getoetst met extreem hoog water als de stormvloedkering is gesloten. En zelfs met een gesloten stormvloedkering zijn de dijken afgekeurd. Als de stormvloedkering gesloten is (bij +2,5 meter boven NAP), dan kan het water in de Hollandsche IJssel nog een meter stijgen. Door de hevige regenval en doordat de diepe polders worden uitgemalen op de Hollandsche IJssel. Daarbij moeten we ook voorbereid zijn op extreme situaties waarbij de Stormvloedkering bijvoorbeeld weigert te sluiten (faalkans).

Welke waterstanden zijn gebruikt bij de toetsing?
Bij de toetsing van de IJsseldijken in 2011 is uitgegaan van een waterpeil van +3,4 meter boven NAP bij Gouda tot +2,6 meter boven NAP bij de Stormvloedkering. 

Hoe hoog kan het water in de Hollandsche IJssel worden?
De Stormvloedkering sluit bij een verwacht peil van +2,25 meter boven NAP. Dit gebeurt circa 5 keer per jaar. De waterstand in de Hollandsche IJssel is dan circa +2,25 meter boven NAP. Bij het bereiken van een peil van +2,6 meter boven NAP bij Gouda is er een maalstop. Door opstuwing kan het water op de Hollandsche IJssel namelijk oplopen tot +2,6 meter boven NAP bij Krimpen tot +3,4 meter boven NAP bij Gouda. Dit is een onwaarschijnlijke combinatie van hoog water en extreme neerslag, die volgens onze rekenmodellen eens in de 2000 jaar kan voorkomen. 

Uit welke gebieden krijgt de Hollandsche IJssel water aangevoerd?
De Hollandsche IJssel wordt gevuld vanuit de Gouwe, een gekanaliseerde rivier die van noord naar zuid een traject van de Oude Rijn en de Hollandsche IJssel aflegt. De Gouwe fungeert tevens als boezemwater voor het Rijnland. Ook de gekanaliseerde Hollandsche IJssel (32 km), die stroomt van Nieuwegein naar Gouda, gaat bij de Waaiersluis in Gouda over in de Hollandsche IJssel. Zelf loost het hoogheemraadschap overtollig water vanuit de polder Krimpenerwaard en de Zuidplaspolder op de Hollandsche IJssel. Als de Algerakering gesloten is mag er maar beperkt water geloosd worden op de Hollandsche IJssel om de dijkveiligheid te garanderen.

 

Vragen over het proces en de planning

  

Hoe lang gaat de hele dijkversteviging duren?
We hebben veel uitzoekwerk te doen voordat we daadwerkelijk aan de slag kunnen. We willen voldoende tijd nemen om samen met de bewoners en bedrijven aan de IJsseldijk, maar ook samen met alle andere partners (zoals gemeenten, kennisinstituten en belangenorganisaties) de huidige situatie rond deze dijk en de omgeving zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Hoe beter we alles in beeld krijgen in de verkenningsfase, des te beter we een passende oplossing vinden voor de toekomstige waterveiligheid in de Krimpenerwaard.

Wat houdt deze verkenningsfase nou eigenlijk precies in?
Tijdens de verkenningsfase gaat het hoogheemraadschap op zoek naar de best passende oplossing voor de dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard. Kennis delen en informatie uitwisselen staan de komende drie jaar centraal.
We willen een gedetailleerd beeld krijgen van de situatie en van de mogelijke oplossingsrichtingen. Hiervoor gaan we in gesprek met een groot aantal belanghebbenden en verrichten diverse onderzoeken om uiteindelijk tot maatwerkoplossingen te komen.

Waarom duurt het nog zeker zes jaar voordat er een schop de grond ingaat? Hoe kan het nu dan urgent zijn?
De IJsseldijken voldoen niet aan de veiligheidsnorm van 1/2.000. Dat wil zeggen dat de kans 1 x per 2000 jaar is dat er maatgevend hoogwater kan plaatsvinden. Wanneer dat is, kunnen we niet zeggen. Onze focus ligt op het meest urgente traject tussen Krimpen aan den IJssel en Gouderak, daar liggen de zwakste dijkdelen. We willen de best passende oplossing voor dit traject. Dit maatwerk vraagt om grondig onderzoek in de verkenningsfase die zeker drie jaar duurt. Die zorgvuldigheid geldt ook voor de drie jaar daaropvolgend, de planvormingsfase, waarin de best passende oplossing in samenspraak met de omgeving verder wordt uitgewerkt.
We gaan zorgvuldig te werk om de veiligheidsopgave in kaart te brengen en versterken dijkvakken alleen als het echt noodzakelijk is. 

De hele dijk is afgekeurd. Waarom pakt het hoogheemraadschap dit traject dan eerst aan?
De dijkvakken die we in dit project tussen Gouderak en Krimpen a/d IJssel aanpakken zijn het meest urgent, omdat het veiligheidstekort op die punten het hoogst is. De overige trajecten pakken we in een later stadium op. Deze staan ook lager op de prioriteitenlijst van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit zijn de ‘witte’ stukken tussen de rode lijnen op de kaart van het KIJK-traject.

Hoelang krijgen de bewoners in dit gebied met dijkversterkingen te maken?
Daar kunnen we helaas geen exact antwoord op geven. De smalle delen van de dijk en de doorgaande route zijn grote uitdagingen. De wijze van uitvoering, maar ook welke stukken we wanneer aanpakken zijn van groot belang om woningen en bedrijven enigszins toegankelijk te houden. De tussenstukken zijn ook afgekeurd en zullen daarna ook een keer aangepakt worden, maar het is niet haalbaar alles in één keer te doen. Vooral vanwege de bereikbaarheid van de betrokken woningen en bedrijven. Daarom starten we nu eerst met de meest urgente stukken, daarna pakken we de andere zwakke dijkdelen aan met alle ervaringen die we nu op de IJsseldijk opdoen.

Waarom zijn er vanaf november 2015 grondonderzoeken uitgevoerd?
Het hoogheemraadschap heeft grondonderzoeken uitgevoerd om een nauwkeurig en gedetailleerder beeld van de gesteldheid van de IJsseldijk te krijgen. De gegevens uit dit onderzoek gebruiken we ook om in te spelen op de nieuwe normen voor waterveiligheid die in 2017 in Nederland van kracht worden. Met deze informatie zijn we beter in staat om de best passende oplossingen uit te werken.

Welke onderzoeken gaat het hoogheemraadschap nog uitvoeren?
We starten dit jaar met een bereikbaarheidsstrategie voor de IJsseldijk en vanaf september starten we in samenwerking met de landschapsarchitect met het Ontwerpend Onderzoek – waarbij we zoeken naar slimme verbindingen tussen dit project en ruimtelijke en economische ontwikkelingen. We starten dan ook met de Milieu Effect Rapportage (MER).
Daarnaast is het hoogheemraadschap betrokken bij een aantal landelijke onderzoeken, waarvan we de uitkomsten in dit dijkproject kunnen meenemen. Zoals het onderzoek naar het gebruik van de voorlanden voor dijkversteviging. We houden de bewoners en bedrijven aan de dijk op de hoogte van de toepasbare onderzoeksresultaten voor KIJK.

Hoe gaat het hoogheemraadschap de IJsseldijken versterken?
Daar zijn we nog niet uit. Om een duidelijk beeld van de situatie te krijgen nemen we ruim drie jaar de tijd voor de verkenningsfase. We zijn in november 2015 gestart met grondonderzoeken om de dijk nog nauwkeuriger in kaart te brengen en de veiligheidsopgave nader te kunnen bepalen. Hierdoor krijgen we steeds meer inzicht in de mogelijke oplossingsrichtingen. We informeren alle betrokkenen ook tussentijds over het proces en de onderzoeksresultaten.

Wanneer mogen de bewoners en bedrijven aan de IJsseldijk wat van de plannen vinden?
De komende drie jaar halen we zoveel mogelijk informatie op uit het gebied en wisselen we kennis uit. Daarbij is veel mogelijkheid om gedachten en meningen met elkaar te delen. We roepen de bewoners en bedrijven aan de IJsseldijk ook regelmatig hiertoe op.
In de volgende fase: de planvormingsfase, is een officiële (juridische) reactie van bewoners en bedrijven mogelijk. Dit is de zogenaamde zienswijze en beroep. 

Wat wordt er gedaan met de inbreng van alle betrokkenen tijdens de verkenningsfase?
Alle wensen en inbreng van de belanghebbenden en betrokkenen brengen we zorgvuldig in kaart: deze komen in een speciaal hiervoor ingericht systeem (per locatie). Ook innovatieve ideeën en meekoppelkansen zijn van harte welkom! Dit dient allemaal als input voor de oplossingsrichtingen. We beginnen met een breed spectrum aan oplossingen die we terugbrengen naar enkele alternatieven. Uiteindelijk blijft er één voorkeursalternatief over: de best passende oplossing voor Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard. 

Hoeveel betaalt het hoogheemraadschap voor dit dijkproject? Worden de waterschapsbelastingen nu verhoogd?
KIJK is een project vanuit het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit betekent dat we als waterschap naast een 10% eigen bijdrage voor 90% subsidie krijgen van het Rijk. De kosten voor het totale project worden geraamd op ruim 200 miljoen euro. De verkenningsfase die deze komende drie jaar plaatsvindt kost 16 miljoen euro. 

 

Vragen over woningen en eigendommen aan de IJsseldijk

 

Vinden er werkzaamheden plaats in de tuinen van de dijkbewoners of op de terreinen van bedrijven aan de IJsseldijk?
Wanneer dit nodig blijkt gaan we ruim van tevoren met de desbetreffende eigenaren in gesprek.

Hoe gaat het hoogheemraadschap om met mogelijke schade aan woningen tijdens zijn werkzaamheden?
Wanneer mensen door ons werk aan de dijk schade aan hun woningen ondervinden of vermoeden, dan kunnen zij contact opnemen met het hoogheemraadschap. We zoeken dan samen naar een oplossing.
Eind 2016 beginnen we met de monitoring (een beginopname) van de panden, zodat we de staat van de woningen mee kunnen nemen in onze zoektocht naar de meest passende maatwerkoplossing.

Sommige damwanden en keermuren aan de rivierzijde van de IJsseldijk zijn aan reparatie of vernieuwing toe. Pakt het hoogheemraadschap dit ook op binnen dit project?
Of het hoogheemraadschap deze wanden en keermuren opgepakt binnen KIJK is afhankelijk van wie de eigenaar van het desbetreffende object is, en of deze noodzakelijk is voor de waterveiligheid. Dit kunnen we per object nagaan en meenemen in ons project, waarbij de kosten van reparatie of vernieuwing voor de eigenaar zijn. 

Is het eigenlijk nog wel verstandig een woning of bedrijf aan de IJsseldijk te kopen?
De verkoop en koop van een woning of bedrijf is altijd een spannende gebeurtenis. Wij kunnen u niet adviseren over de aankoop van een woning of bedrijf aan de IJsseldijk. Wat we wel kunnen aanbieden is uw vragen over het proces, over waar we staan en wat er gaat gebeuren zo goed mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor eventuele kopers.

Wonen de mensen aan en achter de IJsseldijk nog wel veilig?
De IJsseldijk is afgekeurd en de noodzaak om de deze op sterkte te brengen is groot. De opgave is urgent, maar niet acuut. Dit betekend dat we de toekomstige waterveiligheid moeten waarborgen. Dus we hebben tijd om zorgvuldig te werk te gaan.
Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en veel grote rivieren vinden er hun weg naar zee. Meer dan de helft van de Nederlanders woont in een gebied dat kan overstromen. De waterschappen werken samen met Rijkswaterstaat dagelijks aan de bescherming van ons land tegen hoogwater. We versterken bijvoorbeeld de kust, onderhouden dijken en stormvloedkeringen en geven rivieren meer ruimte.

Wat is de overlast van de dijkversterking voor de bewoners aan de dijk?
Het duurt nog zeker zes jaar voordat de uitvoering zal beginnen en we realiseren ons dat werkzaamheden aan de dijk een grote impact hebben op de omgeving. Overlast wordt deels bepaald door de maatregelen die getroffen moeten worden, dus we kunnen er nu concreet nog weinig over zeggen. Maar dat bewoners overlast krijgen, weten we uit onze ervaring; slechte bereikbaarheid van de woning, kabels en leidingen moeten worden omgelegd, wegomleidingen, modder, stof, lawaai en trillingen.

Moeten er woningen onteigend worden voor deze dijkversterking?
Of er eigendommen zoals huizen en schuren van de dijk af moeten, kunnen we nu nog niet zeggen. De komende drie jaar gebruiken we om de hele situatie op en rond de IJsseldijk goed in beeld te krijgen. Tot eind 2018 zoeken we dus naar wat nodig en mogelijk is als oplossing voor krachtige IJsseldijken die stevig genoeg zijn om de waterveiligheid van dit gebied in de toekomst te kunnen waarborgen. In deze verkenningsfase brengen we de woningen en bedrijven in beeld. Mochten we na zorgvuldig onderzoek tot de conclusie komen dat er eigendommen van de dijk af moeten, dan gaan we met de eigenaren in gesprek. We verwachten dit begin 2018 helder te hebben.

 

Vragen over bereikbaarheid en verkeer op de dijk

 

Hoe gaat het hoogheemraadschap om met de verkeersveiligheid tijdens de werkzaamheden? En hoe zit het met de bereikbaarheid van de woningen aan de IJsseldijk?
Voor ons zijn de bereikbaarheid van de dijkwoningen, de aanliggende bedrijven en de verkeersveiligheid op de dijk de belangrijkste aandachtspunten in de verkenningsfase van dit project. De IJsseldijk is een belangrijke doorgaande verkeersroute waar dagelijks ruim 6000 mensen gebruik van maken. Alle fietsers, automobilisten en vrachtverkeer meegerekend. De verkenningsfase willen we vooral ook gebruiken om een bereikbaarheidsstrategie op te stellen, zodat duidelijk wordt hoe we de bereikbaarheid tijdens de uitvoering kunnen regelen. De bewoners en bedrijven aan de dijk betrekken we hierbij. We kijken ook naar kansrijke innovatieve oplossingen die in andere dijkprojecten zijn toegepast.
Mocht u hier zelf ideeën over hebben, dan horen we die graag!

Pakt het hoogheemraadschap tijdens deze dijkversterking ook direct wegwerkzaamheden aan de IJsseldijk op? Zoals te hoge verkeersdrempels en onveilige fietsstroken?
Tijdens de verkenning brengen we deze zaken zoveel mogelijk in kaart. Dit geldt ook voor de kabels en leidingen in de dijk. Deze nemen we waar mogelijk mee in ons voorkeursalternatief voor de best passende oplossing.
We vragen bewoners en bedrijven uit de directe omgeving vooral dit soort verzoeken aan ons omgevingsteam (doorlinken naar contactgegevens) kenbaar te maken.

Creëren de extra verkeersdrempels geen extra schokbewegingen in de dijk? Voornamelijk door zwaar verkeer?
Verkeer dat een verkeersdrempel passeert veroorzaakt trillingen, hiermee is rekening gehouden bij de plaatsing van de drempels door een minimale afstand van 25 meter tot bebouwing aan te houden. Zwaar verkeer veroorzaakt vooral trillingen wanneer er ook nog andere onregelmatigheden in de verharding zitten.  

Waarom pakt het hoogheemraadschap tijdens dit project niet alle smalle en/of steile delen van de IJsseldijk aan?
Uit de landelijke toetsing van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is de hele IJsseldijk aan de zijde van de Krimpenerwaard afgekeurd. Het hoogheemraadschap pakt eerst het meest urgente deel uit deze toetsing aan. De rest volgt later. 

Hoe blijven alle woningen en bedrijven bereikbaar tijdens de uitvoering van de dijkversterking? Hoe wordt het verkeer ontsloten?
De komende jaren wordt duidelijk hoe we de bereikbaarheid het beste kunnen regelen. Dit is afhankelijk van alle onderzoeksresultaten en ook van de uiteindelijke oplossingsrichting voor de dijkversteviging. Voor ons is bereikbaarheid een van de belangrijkste aandachtspunten in de verkenningsfase. We gaan hierover ook dit jaar nog met bewoners en bedrijven aan de IJsseldijk in gesprek.