Onderwerpen A-Z

Hier vindt u een overzicht van onderwerpen. Vindt u niet de informatie die u zoekt, neem dan contact met ons op, we ontvangen graag uw suggesties.

Asverschuiving
Bereikbaarheid
Beleidsregel primaire waterkeringen - Wonen aan een dijk
Burgers en bedrijven (betrokkenheid)
Consultatieperiode
Grondoplossing
Hoogwater BeschermingsProgramma (HWBP)
Kabels en leidingen
Maalstop (watersysteemmaatregelen Hollandsche IJssel)
Multi Criteria Analyse (MCA)
Planning en procedure
Project KIJK
Saneringswoningen
Schade: monitoring en behandeling
Stormvloedkering
Type 1 en 2 en grondvervorming
Type 1-constructie
Type 2-constructie
Voorkeursalternatief (VKA)
Voorland benutten
Meer informatie

Asverschuiving
Een nieuwe dijk die tegen de huidige dijk wordt aangelegd.

Beleidsregel primaire waterkeringen - Wonen aan een dijk
Alle informatie over het wonen aan een dijk en de Beleidsregel primaire waterkeringen is te lezen op de speciale pagina www.hhsk.nl/wonenaaneendijk.

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden
Bereikbaarheid van het projectgebied tijdens de werkzaamheden is een belangrijk onderwerp. Er is daarom een aparte pagina Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Op die pagina vindt u informatie over onder meer de huidige verkeerssituatie, de bereikbaarheidsstrategie, (voorlopige voorkeurs) omleidingsvarianten waaronder een weg achterlangs, toegankelijkheid van huizen en bedrijven en de procedure ten aanzien van bereikbaarheidsmaatregelen. 

Burgers en bedrijven (betrokkenheid)
Een project als KIJK levert het beste resultaat als ook de omgeving goed betrokken is: de omgeving levert lokale informatie die van belang is in de ontwikkeling van de plannen en geeft aan in hoeverre er draagvlak is voor verschillende kansrijke alternatieven. In de verkenningsfase waren er voor het uitwisselen van informatie gesprekstafels over kansrijke alternatieven, inrichtingstafels, gesprekken met dijkkenners, inloopochtenden, tafels over bereikbaarheidsstrategie en keukentafelgesprekken. Daarnaast is door het waterschap informatie gegeven via projectkranten en deze projectwebsite.
Bij de bespreking van de kansrijke alternatieven werden door bewoners en bedrijven onder meer deze aandachtspunten meegegeven:
Kan het met minder hoogte ook veilig?
Bereikbaarheid tijdens de uitvoering
Verkeersveiligheid van de weg nu en straks (veiliger door minder verkeer?)
Schadeverwachting en -behandeling panden
Intensiteit van de werkzaamheden
Als het toch op de schop gaat, maak het mooier

Ingediende kansen en wensen die bewoners en bedrijven aandroegen waren onder meer:
Verkeersveiligheid verbeteren
Extra parkeerplekken, liefst van de dijk af (bijvoorbeeld op voorland)
Extra ontsluitingsweg (van de dijk direct naar N210)
Meer ruimte voor fietsers en voetgangers
Aanleggen glasvezel (snel internet)
Bushokjes
Steigers

Deze aandachtspunten, kansen en wensen zijn meegenomen in het bepalen van het concept voorkeursalternatief (VKA). Op basis van het concept VKA is een consultatie gehouden: de omgeving is gevraagd op het concept VKA te reageren. De opmerkingen uit de consultatie zijn meegenomen in het bepalen van het definitieve VKA, vastgesteld in oktober 2018.
Inmiddels is de planfase gestart (zie de planning). Ook in deze fase blijft het waterschap bewoners en bedrijven in het projectgebied goed en bijtijds informeren en betrekken. Het KIJK-project is te allen tijde bereikbaar via het Omgevingsteam, zie de pagina contact.

Consultatieperiode juni - juli 2018 en het vervolg
In de verkenningsfase werd gewerkt aan het voorkeursalternatief (VKA) voor de dijkversterking. In het VKA zijn de principe-oplossingen voor versterkingsmaatregelen per dijkvak omschreven. Het concept-VKA werd voorgelegd voor consultatie: de omgeving kon op het concept reageren. De consultatieperiode was het laatste deel van de verkenningsfase voordat de fase werd afgesloten met de vaststelling van het definitieve VKA.
De consultatieperiode over het concept-VKA duurde van 1 juni tot en met 13 juli 2018. Het concept VKA was beschikbaar via deze website en onder meer met een webformulier konden reacties worden ingediend. In de consultatieperiode kon er ook gereageerd worden op de voorlopige voorkeursvarianten voor de omleidingen in verband met de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.
De reacties die in deze consultatieperiode ontvangen werden, zijn door het projectteam verwerkt en van antwoorden voorzien in een Nota van Antwoord. Het dagelijks heeft deze Nota van Antwoord in het najaar meegenomen in de beslissing voor het definitieve voorkeursalternatief.

Grondoplossing
De dijk versterken met grond.

Hoogwater BeschermingsProgramma - HWBP
In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken Rijksoverheid en waterschappen samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Specifiek gaat het om het op orde brengen van waterkeringen die bij de (verlengde) Derde Toetsing zijn afgekeurd. Lees alles over het HWBP op hoogwaterbeschermingsprogramma.nl.
Project KIJK valt onder het HWBP en wordt vandaaruit gedeeltelijk gefinancierd. 

Kabels en leidingen
Kabels en leidingen die niet meer in gebruik zijn / geen functie meer hebben, worden (vanuit vergunningsvoorwaarden) in principe verwijderd. Maar in sommige gevallen mogen deze oude kabels en leidingen blijven liggen, zoals bij diepe ligging of bij grote kans op schade aan bebouwing bij het verwijderen. Als oude leidingen blijven liggen, dan worden deze volgeschuimd. Ook voor oude leidingen en kabels die blijven liggen, blijven de nutsbedrijven verantwoordelijk en zij houden deze in hun beheerssystemen.
Zie ook: Nota Kabels en Leidingen  (pdf, 4.0 MB)

Maalstop (watersysteemmaatregelen Hollandsche IJssel)
De maalstop is het maximale peil van de Hollandsche IJssel waarbij gestopt moet worden met uitmalen van oppervlaktewater op de rivier. De maalstop is vastgelegd in het Waterakkoord Hollandsche IJssel. Als bij extreem harde wind en hoog water gekozen zou worden voor een lager peil voor een maalstop, dan zou je de benodigde hoogte van de dijk kunnen beperken. Gezien de gevolgen voor het watersysteembeheer in de omliggende polders vraagt een verandering van de maalstop een zorgvuldige afweging. Bij de vaststelling van het voorkeursalternatief in oktober 2018 was het nog te vroeg om voor deze optimalisatie te kiezen. In 2019 zal met de betrokken Waterakkoord partners dit voorstel worden besproken en zullen ook de resultaten uit de lopende brede watersysteemstudie Hollandsche IJssel worden betrokken.

Nadere toelichting: Het instellen van een maalstop vanwege hoogwater door extreme weersomstandigheden (harde wind) kan achter de dijk wateroverlast opleveren omdat het overtollige water immers niet meer wordt weggemalen. Als de criteria om een maalstop in te stellen, veranderen, dan heeft dat dus ook effect op het aantal keren dat daardoor mogelijk wateroverlast ontstaat. Hoe groot dat effect is, is niet met exacte cijfers aan te geven, maar wel in ordes van grootte van de kans dat een situatie voorkomt.
De kans dat een maalstop wordt ingesteld als gevolg van zeer extreme weersomstandigheden is klein als je deze vergelijkt met bijvoorbeeld de kans op wateroverlast door hevige regenval. De kans op wateroverlast door hevige regenval die nu algemeen als acceptabel wordt gezien, is 1:100. De kans op een maalstop vanwege hoogwater door extreme weersomstandigheden (wind uit de verkeerde richting) is een orde kleiner, namelijk slechts 1:1000.
Een verandering in de criteria voor het instellen van een maalstop heeft daarom ook maar weinig effect op het aantal keren wateroverlast achter de dijk.

Multicriteria analyse
De MCA geeft per dijkvak de beoordeling van de kansrijke alternatieven en de afweging die gemaakt is om te komen tot het voorkeursalternatief.
U vindt de MCA op de pagina over het Voorkeursalternatief.

Planning en procedure
Kijk hiervoor op de aparte pagina Planning

Project KIJK
Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma, onderdeel van het nationale Deltaprogramma, kijken we hoe we Nederland tegen hoogwater kunnen beschermen. Onze dijken moeten hoge waterstanden kunnen keren om de kans op wateroverlast of overstromingen te verkleinen. Uitdagingen hierbij zijn klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. Daarom toetsen we onze dijken regelmatig om te beoordelen of zij hoog en stevig genoeg zijn voor nu en voor in de toekomst. De Hollandsche IJsseldijk aan de zijde van de Krimpenerwaard voldoet niet aan de wettelijke norm. Het hoogheemraadschap moet en wil daarom de komende periode het meest urgente deel, ongeveer tien kilometer dijk tussen Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, verbeteren om de kans op wateroverlast zo klein mogelijk te maken en te zorgen voor waterveiligheid. Zo kunnen de ruim 200.000 mensen in het achter de dijk liggende gebied hier ook in de toekomst veilig wonen, werken en recreëren.

Saneringswoningen / geluidssaneringswoningn
In de MCA wordt gesproken over ‘saneringswoningen’. Bedoeld zijn hier woningen met een saneringsopgave voor geluid, dus geluidssaneringswoningen. Voor die woningen geldt, dat, als de weg op de dijk gereconstrueerd wordt, er mogelijk geluidsmaatregelen getroffen moeten worden. Wát er gedaan gaat worden, wordt te zijner tijd met de aannemer uitgewerkt. Dat uitwerken van de maatregelen gebeurt in de huidige planuitwerkingsfase. De realisatie van de maatregelen gebeurt in de realisatiefase.

In de MCA staat: ‘Voor woningen die vóór het van kracht worden van de Wet geluidhinder (Wg, 1980) al een te hoge geluidbelasting ondervonden, geldt een saneringsplicht. Als sprake is van reconstructie in de zin van de Wg dient desanering te worden afgehandeld door middel van (bron-, overdracht- en/of gevel-)maatregelen.’

Ook in het veldonderzoek woon- en leefomgeving wordt het onderwerp behandeld:
‘Indien een fysieke wijziging tevens een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder is en er ligt een niet-afgehandelde saneringswoning binnen de zone van de te wijzigen weg, geldt de verplichting om de saneringssituatie op te lossen (maatregelen treffen). De verplichting tot maatregelen geldt ook voor niet saneringsplichtige woningen.’
En over mogelijke maatregelen nog wat uitgebreider:
‘Maatregelen om wegverkeerslawaai zoveel mogelijk te beperken zijn bij voorkeur maatregelen aan de bron van het geluid, zoals geluidreducerende wegdekverharding. Indien bronmaatregelen niet mogelijk, doelmatig of onvoldoende effectief zijn, worden doorgaans overdrachtsmaatregelen overwogen zoals een geluidsscherm of –wal. Ten slotte, indien bron- en overdrachtsmaatregelen niet kunnen leiden tot voldoende geluidreductie, wordt de saneringssituatie opgelost door het treffen van gevelvoorzieningen.’

Schademonitoring en behandeling
Lees de informatie in de factsheet Schadebehandeling (pdf, 267 kB).

Stormvloedkering Hollandsche IJssel (Algerakering)
De noodzaak voor de KIJK-dijkversterking komt voort uit een hoogteopgave maar ook een stabiliteitsopgave: zonder deze versterking blijft de kans bestaan de dijk afschuift richting de polder. De Stormvloedkering Hollandse IJsselHollandsche IJsselkering of Algerakering tussen Capelle en Krimpen wordt hoofdzakelijk gesloten met het doel (regen)water uit de polders te bergen in de Hollandsche IJssel. Daarbij bestaat de kans dat er zoveel neerslag valt dat er vanaf de rivierzijde alsnog een hoge druk op de dijk ontstaat. De dijk moet daarvoor dus stevig genoeg zijn. 
We ook daarnaast ook rekening met een faalkans van de kering van 1/200: in geval van niet of niet juist functioneren van de kering komt er ook een verhoogde druk op de dijk te staan. Ten slotte zijn de windrichting en -kracht bepalend voor de golfwerking op de IJssel, en daarmee de mate waarmee het water tegen of zelfs over de dijk slaat.
Een verandering in het sluitingsregime van de kering (vaker sluiten) voorkomt niet dat de IJsseldijk verhoogt en versterkt moet worden: de faalkans van de kering blijft even groot en daarmee blijft ook de noodzaak om de dijk te verhogen en versterken even groot.

Type 1-constructie
Een zelfstandig kerende constructie die de functie van de huidige dijk overneemt, zoals een dam- of diepwand.

Type 2-constructie
Een hulpconstructie, zoals een damwand, om de grond in het talud vast te houden.

Type 1 en grondvervorming
Grondvervorming vindt in het projectgebied plaats doordat de bodem daalt. Bij bodemdaling is het belangrijk dat de grondwaterstanden stabiel zijn. Hierop wordt bij een waterkering van het Type 1 ontworpen, door het toepassen van sparingen onderin de wand (weglaten van een deel van de damwandplanken).
Uitgangspunt is om de grondwaterstromen gelijk te houden en daarmee ook de risico’s op grondvervorming. Aandachtspunt bij toepassen van type I is de afwatering van de weg. Die wordt verder ontworpen in de planuitwerkingsfase.

Voorkeursalternatief
U vindt deze informatie op de pagina Voorkeursalternatief.

Voorland benutten

Voorland: Buitendijks terrein tussen dijk en rivier of ondiepe waterbodem voor de teen van de dijk

Bekijk kaartje met benutte voorlanden (jpg, 12.8 MB)

  • Benutten voorland korte termijn:
    Hier wordt het voorland verhoogd. Een deel van de bebouwing op het voorland staat hoog genoeg, alleen het terrein om de huizen heen zal moeten worden opgehoogd. De grond zal daarbij niet boven de drempel van de voordeur uit komen. Er zal dus ook geen belemmering van het uitzicht ontstaan. Op enkele voorlanden staat ook de bebouwing te laag en moeten er in overleg aanpassingen worden gedaan. De ophoging varieert van enkele decimeters tot 1 meter. Dat  is slechts een eerste inschatting, dus mogelijk zal de ophoging uiteindelijk lager uitvallen; tijdens de planuitwerkingsfase zal meer duidelijkheid kunnen worden gegeven hierover. Ook in dit geval zal de grond niet boven de drempel van de voordeur uit komen.
    Verder vinden er werkzaamheden plaats op het voorland zelf, dus zal men hier enige hinder ervaren. Dit uit zich onder andere in geluidsoverlast, het passeren van (werk)verkeer, graafwerkzaamheden in de tuin en de aanwezigheid van benodigde machines zoals een graafmachine.
  • Benutten voorland (lange  termijn): Hier vinden zeer waarschijnlijk geen fysieke werkzaamheden op het voorland plaats. Mogelijk wel werkzaamheden in de omgeving, bijvoorbeeld langs de weg. Dit houdt in dat (werk)verkeer zal gaan passeren om benodigde machines en grondstoffen als zand en stenen te transporteren naar de gebieden die wel opgehoogd gaan worden.


Meer informatie

  • Via het menu linksboven vindt op deze website meer informatie.
  • Vindt u niet de informatie die u zoekt, neem dan met ons contact op.