Onderwerpen ABC

Hier vindt u een overzicht van onderwerpen. Vindt u niet de informatie die u zoekt, neem dan contact met ons op, we ontvangen graag uw suggesties.


Asverschuiving
Bereikbaarheid
Burgers en bedrijven (betrokkenheid)
Consultatieperiode
Grondoplossing
Hoogwater BeschermingsProgramma (HWBP)
Kabels en leidingen
Maalstop
Multi Criteria Analyse (MCA)
Planning en procedure
Project KIJK
Schade: monitoring en behandeling
Type 1 en 2 en grondvervorming
Type 1-constructie
Type 2-constructie
Voorkeursalternatief (VKA)
Voorland benutten
Meer informatie

IJsseldijk

 

Asverschuiving
Een nieuwe dijk die tegen de huidige dijk wordt aangelegd.

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden
Bereikbaarheid van het projectgebied tijdens de werkzaamheden is een belangrijk onderwerp. Er is daarom een aparte pagina Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Op die pagina vindt u informatie over onder meer de huidige verkeerssituatie, de bereikbaarheidsstrategie, (voorlopige voorkeurs) omleidingsvarianten waaronder een weg achterlangs, toegankelijkheid van huizen en bedrijven en de procedure ten aanzien van bereikbaarheidsmaatregelen. 

Burgers en bedrijven (betrokkenheid)
Een project als KIJK levert het beste resultaat als ook de omgeving goed betrokken is: de omgeving levert lokale informatie die van belang is in de ontwikkeling van de plannen en geeft aan in hoeverre er draagvlak is voor verschillende kansrijke alternatieven. In de verkenningsfase waren er voor het uitwisselen van informatie gesprekstafels over kansrijke alternatieven, inrichtingstafels, gesprekken met dijkkenners, inloopochtenden, tafels over bereikbaarheidsstrategie en keukentafelgesprekken. Daarnaast wordt via de website en projectkranten informatie gedeeld.
Bij de bespreking van de kansrijke alternatieven werden door bewoners en bedrijven onder meer deze aandachtspunten meegegeven:
Kan het met minder hoogte ook veilig?
Bereikbaarheid tijdens de uitvoering
Veiligheid van de weg nu en straks (veiliger door minder verkeer?)
Schadeverwachting en -behandeling panden
Intensiteit van de werkzaamheden
Als het toch op de schop gaat, maak het mooier
Ingediende kansen en wensen die bewoners en bedrijven aandroegen waren onder meer:
Verkeersveiligheid verbeteren
Extra parkeerplekken, liefst van de dijk af (bijvoorbeeld op voorland)
Extra ontsluitingsweg (van de dijk direct naar N210)
Meer ruimte voor fietsers en voetgangers
Aanleggen glasvezel (snel internet)
Bushokjes
Steigers
In het bepalen van het concept VKA zijn deze aandachtspunten meegenomen, en is gekeken naar de mogelijkheid om aangedragen kansen en wensen te realiseren. Relevante reacties die in de consultatieperiode worden gegeven op het Concept VKA, zijn ook waardevol en worden meegenomen in de beslissing over het definitieve VKA in het najaar.

Consultatieperiode juni - juli 2018 en het vervolg
In de verkenningsfase wordt gewerkt aan het voorkeursalternatief (VKA) voor de dijkversterking. In het VKA worden voorgestelde versterkingsmaatregelen per dijkvak omschreven. Het concept-VKA wordt voorgelegd voor consultatie: betrokkenen kunnen op het concept reageren. De consultatieperiode is het laatste deel van de verkenningsfase.
De consultatieperiode over het concept-VKA duurt van 1 juni tot en met 13 juli 2018. Het concept VKA staat op deze pagina met daarbij een webformulier waarmee reacties kunnen worden ingediend. Uiteraard is het omgevingsteam ook in deze periode bereikbaar, bijvoorbeeld voor wie het reageren via het webformulier niet mogelijk is. In de consultatieperiode kan er ook gereageerd worden op de voorlopige voorkeursvarianten voor de omleidingen in verband met de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.
De reacties die we in deze consultatieperiode ontvangen worden door het projectteam verwerkt, zodat het dagelijks bestuur deze in het najaar kan meenemen in de beslissing voor het definitieve voorkeursalternatief.

Grondoplossing
De dijk versterken met grond.

Hoogwater BeschermingsProgramma - HWBP
In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken Rijksoverheid en waterschappen samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Specifiek gaat het om het op orde brengen van waterkeringen die bij de (verlengde) Derde Toetsing zijn afgekeurd. Lees alles over het HWBP op hoogwaterbeschermingsprogramma.nl.
Project KIJK valt onder het HWBP en wordt vandaaruit gedeeltelijk gefinancierd. 

Kabels en leidingen
Kabels en leidingen die niet meer in gebruik zijn / geen functie meer hebben, worden (vanuit vergunningsvoorwaarden) in principe verwijderd. Maar in sommige gevallen mogen deze oude kabels en leidingen blijven liggen, zoals bij diepe ligging of bij grote kans op schade aan bebouwing bij het verwijderen. Als oude leidingen blijven liggen, dan worden deze volgeschuimd. Ook voor oude leidingen en kabels die blijven liggen, blijven de nutsbedrijven verantwoordelijk en zij houden deze in hun beheerssystemen.
Zie ook: Nota Kabels en Leidingen  (pdf, 4.0 MB)

Maalstop
Het instellen van een maalstop vanwege hoogwater door extreme weersomstandigheden (harde wind) kan achter de dijk wateroverlast opleveren omdat het overtollige water immers niet meer wordt weggemalen. Als de criteria om een maalstop in te stellen, veranderen, dan heeft dat dus ook effect op het aantal keren dat daardoor mogelijk wateroverlast ontstaat. Hoe groot dat effect is, is niet met exacte cijfers aan te geven, maar wel in ordes van grootte van de kans dat een situatie voorkomt.
De kans dat een maalstop wordt ingesteld als gevolg van zeer extreme weersomstandigheden is klein als je deze vergelijkt met bijvoorbeeld de kans op wateroverlast door hevige regenval. De kans op wateroverlast door hevige regenval die nu algemeen als acceptabel wordt gezien, is 1:100. De kans op een maalstop vanwege hoogwater door extreme weersomstandigheden (wind uit de verkeerde richting) is een orde kleiner, namelijk slechts 1:1000.
Een verandering in de criteria voor het instellen van een maalstop heeft daarom ook maar weinig effect op het aantal keren wateroverlast achter de dijk. 

Multicriteria analyse
De concept MCA geeft per dijkvak de beoordeling van de kansrijke alternatieven en de afweging die gemaakt is om te komen tot het concept voorkeursalternatief.
U vindt de MCA op de pagina over het concept Voorkeursalternatief.

Planning en procedure
Kijk hiervoor op de aparte pagina Planning

Project KIJK
Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma, onderdeel van het nationale Deltaprogramma, kijken we hoe we Nederland tegen hoogwater kunnen beschermen. Onze dijken moeten hoge waterstanden kunnen keren om de kans op wateroverlast of overstromingen te verkleinen. Uitdagingen hierbij zijn klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. Daarom toetsen we onze dijken regelmatig om te beoordelen of zij hoog en stevig genoeg zijn voor nu en voor in de toekomst. De Hollandsche IJsseldijk aan de zijde van de Krimpenerwaard voldoet niet aan de wettelijke norm. Het hoogheemraadschap moet en wil daarom de komende periode het meest urgente deel, ongeveer tien kilometer dijk tussen Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, verbeteren om de kans op wateroverlast zo klein mogelijk te maken en te zorgen voor waterveiligheid. Zo kunnen de ruim 200.000 mensen in het achter de dijk liggende gebied hier ook in de toekomst veilig wonen, werken en recreëren.

Schademonitoring en behandeling
Bij de verdere uitwerking van het ontwerp van de dijkversterking in de planuitwerkingsfase wordt een nadere schadevoorspelling uitgevoerd. Het ontwerp en de uitvoering worden aangepast zodat de kans op schade zo veel mogelijk beperkt wordt. In de komende jaren zal geleidelijk al worden begonnen met het inmeten van de panden om het huidige zakkingsgedrag vast te kunnen stellen. Dit is van belang bij het verdere ontwerp en tijdens de uitvoering. Enkele maanden voor de daadwerkelijke uitvoering zal een bouwkundige opname van ieder pand worden uitgevoerd door een onafhankelijk en gecertificeerd bedrijf. Zij stellen de huidige staat van het pand vast en maken foto’s van al aanwezige schade. Deze bouwkundige opname is voor alle partijen van belang bij het vaststellen van eventuele schade als gevolg van de werkzaamheden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen we ook monitoren (metingen uitvoeren) om te kunnen controleren of de werkzaamheden niet te veel invloed op het pand hebben. Na afloop van de werkzaamheden zal ook verderop in de tijd nog nagemeten worden, en er zal een afsluitende bouwkundige opname worden uitgevoerd en een eindmeting.

Type 1-constructie
Een zelfstandig kerende constructie die de functie van de huidige dijk overneemt, zoals een dam- of diepwand.

Type 2-constructie
Een damwand als hulpconstructie om de grond in het talud vast te houden.

Type 1 en grondvervorming
Grondvervorming vindt in het projectgebied plaats doordat de bodem daalt. Bij bodemdaling is het belangrijk dat de grondwaterstanden stabiel zijn. Hierop wordt bij een waterkering van het Type 1 ontworpen, door het toepassen van sparingen onderin de wand (weglaten van een deel van de damwandplanken).
Uitgangspunt is om de grondwaterstromen gelijk te houden en daarmee ook de risico’s op grondvervorming. Aandachtspunt bij toepassen van type I is de afwatering van de weg. Die wordt verder ontworpen in de planuitwerkingsfase.

Voorkeursalternatief
U vindt deze informatie op de pagina Concept Voorkeursalternatief.

Voorland benutten

Voorland: Buitendijks terrein tussen dijk en rivier of ondiepe waterbodem voor de teen van de dijk

  • Benutten voorland korte termijn:
    Hier wordt het voorland verhoogd.  Een deel van de bebouwing op het voorland staat hoog genoeg, alleen het terrein om de huizen heen zal moeten worden opgehoogd. hierbij moet wel vermeld worden dat de grond niet boven de drempel van de voordeur uit zal komen. Er zal dus geen belemmering van het uitzicht ontstaan. Op enkele voorlanden staat ook de bebouwing te laag en moeten er in overleg aanpassingen worden gedaan. De ophoging varieert van enkele decimeters tot 1 meter. Dat  is slechts een eerste inschatting, dus mogelijk zal de ophoging uiteindelijk lager uitvallen; tijdens de planuitwerkingsfase zal meer duidelijkheid kunnen worden gegeven hierover. Ook in dit geval zal de grond niet boven de drempel van de voordeur uit komen.
    Verder vinden er werkzaamheden plaats op het voorland zelf, dus zal men hier enige hinder ervaren. Dit uit zich onder andere in geluidsoverlast, het passeren van (werk)verkeer, graafwerkzaamheden in de tuin en de aanwezigheid van benodigde machines zoals een graafmachine.
  • Benutten voorland (lange  termijn): Hier vinden zeer waarschijnlijk geen fysieke werkzaamheden op het voorland plaats. Mogelijk wel werkzaamheden in de omgeving, bijvoorbeeld langs de weg. Dit houdt in dat (werk)verkeer zal gaan passeren om benodigde machines en grondstoffen als zand en stenen te transporteren naar de gebieden die wel opgehoogd gaan worden.


Meer informatie

  • Via het menu linksboven vindt op deze website meer informatie.
  • Vindt u niet de informatie die u zoekt, neem dan met ons contact op.