Waarom dit project?

Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma, onderdeel van het nationale Deltaprogramma kijken we hoe we Nederland tegen hoogwater kunnen beschermen. Onze dijken moeten hoge waterstanden kunnen keren om de kans op overlast door overstromingen te verkleinen. Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Tegelijkertijd daalt de bodem. We toetsen onze dijken regelmatig om te beoordelen of zij nog stevig genoeg zijn.

De Hollandsche IJsseldijken aan de zijde van de Krimpenerwaard voldoen niet aan de wettelijke norm. In onderstaand filmpje kunt u zien op welk faalmechanisme deze dijk in de toetsing vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma is afgekeurd: macrostabiliteit binnenwaarts. Dit houdt in dat wanneer we niks doen, de dijk op den duur onder verhoogde druk vanaf de Hollandsche IJssel kan afschuiven richting de polder.
Hoe dat er uit ziet, kun je zien in het filmpje hieronder.

Het hoogheemraadschap moet ongeveer tien kilometer dijk tussen Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel verbeteren om de kans op wateroverlast zo klein mogelijk te maken, en de ruim 200.000 mensen in het achterliggende gebied hier ook in de toekomst veilig kunnen blijven wonen, werken en recreëren.  

Eerste onderzoeksresultaten onderstrepen noodzaak

Aan dit lange dijktraject staan ruim 720 panden pal op en aan de dijk. Afgelopen jaar hebben we grondonderzoeken en nadere analyses voor dijkveiligheid uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de dijk op den duur niet stabiel genoeg is, maar ook dat de dijk op termijn het hoge water niet meer voldoende kan keren.
In de loop van dit jaar (medio 2017) willen we een gedetailleerd beeld krijgen van de situatie en van alle kansen en oplossingsrichtingen. Daarvoor bekijken we aspecten op het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie, watersysteem, verkeer en woon- en leefomgeving. Ook onderzoeken we het ruimtelijk kader en de technische (on)mogelijkheden.

Hoogwaterbeschermingsprogramma:  Samen werken aan een veiliger Nederland

De dijkverbetering Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard is een onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen.

Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het Hoogwaterbeschermingsprogramma de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 kilometer aan dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.