Resultaten Pilot Ruimtelijk Instrumentarium Dijken binnenkort aangeboden aan deltacommissaris

Resultaten Pilot Ruimtelijk Instrumentarium Dijken binnenkort aangeboden aan deltacommissaris

Het afgelopen jaar is het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard trekker geweest van de landelijke pilot ruimtelijk instrumentarium dijken, die onderdeel is van het Deltaprogramma. Op 11 februari 2016 vindt de slotbijeenkomst plaats, waarin dijkgraaf Hans Oosters de resultaten van de pilot overhandigt aan deltacommissaris Wim Kuijken.

Het afgelopen jaar is het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard trekker geweest van de landelijke pilot ruimtelijk instrumentarium dijken, die onderdeel is van het Deltaprogramma.

Er is onderzoek gedaan naar de juridische en financiële instrumenten om ruimtereservering voor toekomstige dijkversterkingen mogelijk te maken. Dit in samenhang met mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen in een gebied, bijvoorbeeld zogenoemde meekoppelkansen. De Universiteit Utrecht heeft het juridische onderzoek uitgevoerd, in nauwe samenwerking met juristen van diverse overheden. Het financiële onderzoek is in opdracht van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) uitgevoerd door het Expertisecentrum Kosten en Baten. Daarnaast heeft het hoogheemraadschap verkenningsgesprekken met diverse publieke en private partijen gevoerd om een beeld te krijgen wat zij belangrijk vinden bij toekomstige dijkversterkingen.

Op basis van de onderzoeksresultaten is een eindrapport opgesteld, waarbij de uitkomsten worden verbonden en aanbevelingen worden gedaan. 

Op 11 februari 2016 vindt de slotbijeenkomst plaats, waarin dijkgraaf Hans Oosters de resultaten van de pilot overhandigt aan deltacommissaris Wim Kuijken. Kijk voor meer informatie op www.hhsk.nl/pilotrid.