Schoon water in uitvoering

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wil een zo goed mogelijke waterkwaliteit in de oppervlaktewateren binnen zijn beheersgebied.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wil een zo goed mogelijke waterkwaliteit in de oppervlaktewateren binnen zijn beheersgebied. Dit voor het milieu en de volksgezondheid, maar ook gewoon voor een prettige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving.

Kaderrichtlijn water

Europese richtlijnen voor een betere waterkwaliteit

De Europese Unie heeft in 2000 de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) geïntroduceerd. Deze regelgeving is bedoeld om de kwaliteit van al het grond- en oppervlaktewater binnen de EU te beschermen, te verbeteren en duurzaam gebruik van water te bevorderen. In de KRW zijn hiervoor richtlijnen opgenomen.

‘Europa' verbindt met de KRW een resultaatverplichting aan de waterkwaliteitsdoelen en de maatregelen. Hiermee moedigt zij alle belanghebbenden aan actief deel te nemen aan acties voor een goede waterkwaliteit. Dit zoveel mogelijk gezamenlijk met andere (Nederlandse) overheden en per stroomgebied. Wij werken binnen het stroomgebied Rijn-West: www.rijnwest.nl.

In Rijn-West werken we nauw samen met de provincie Zuid-Holland, de gemeenten, Rijkswaterstaat en maatschappelijke organisaties aan de KRW-opgave voor het oppervlaktewater in Schieland en de Krimpenerwaard.

Opgave voor Schieland en de Krimpenerwaard

Alle KRW-doelstellingen moeten uiterlijk in 2027 zijn bereikt. Elke zes jaar maken we in Rijn-West verband een plan met concrete maatregelen: de KRW-opgave. Op dit moment voeren we het maatregelenprogramma 2010-2015 uit. Hierin zijn binnen ons beheersgebied 41 maatregelen geselecteerd om de waterkwaliteit te beschermen tegen achteruitgang en waar mogelijk te verbeteren.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard onderscheidt 25 ‘KRW-waterlichamen'. Dit zijn diverse meren, kanalen en waterrijke gebieden die onder onze KRW-Opgave vallen. Bij elk waterlichaam staat aangegeven welke maatregel(en) we uitvoeren.

Kaart met 'waterlichamen', dit zijn diverse meren, kanalen en waterrijke gebieden in het Rijn-West gebied

Download de kaart (pdf, 4.5 MB)

Maatregelen

 • Afzanden Bergse Voorplas
 • Integraal plan Kralingse Plas
 • Vispasseerbaar gemaal Abraham Kroes en Snelle Sluis
 • Vispasseerbaarheid kunstwerken (pdf, 319 kB)
 • Aanleg natuurvriendelijke oevers in polder Bleiswijk, Zuidplaspolder en Krimpen aan den IJssel
 • Ontwikkeling oevervegetatie Rotteboezem en Rottemeren
 • Onderhouds- en beheervisie boezem
 • Beheer- en inrichtingsvisie water en oevers polder Esse-, Gans- en Blaardorp
 • Onderzoek oevervegetatie Rotteboezem en Rottemeren
 • Onderzoek functioneren watersystemen recreatiewateren
 • Onderzoek waterstromen boezem en Vaart Bleiswijk
 • Verbeteren waterafvoer Schiebroek en bouw gemaal Bergweg-Zuid
 • Voorlichting geven aan agrariërs over verminderen mestemissie
 • Financieel stimuleren van de ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers in de Krimpenerwaard
 • Doorspoelen Esse-, Gans- en Blaardorppolder
 • Baggeren extra waterdiepte in Krimpen aan den IJssel
 • Waterharmonica afvalwaterzuiveringsinstallatie Berkenwoude

Waterbeheerplan

In het Waterbeheerplan is vastgelegd welke KRW-maatregelen in de periode 2010-2015 in het beheersgebied van HHSK moeten worden gerealiseerd.

KRW-plan 2016-2021

De Kaderrichtlijn Water (KRW) streeft naar een goede chemische en ecologische waterkwaliteit in 2027. Tot die tijd wordt van de verschillende overheden gevraagd om zich in te spannen om de waterkwaliteit te verbeteren waar dat mogelijk is. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard dient – net als andere overheden - maatregelen te benoemen om de waterkwaliteit te verbeteren. Voor deze maatregelen geldt een resultaatverplichting.

De periode tot aan 2027 is verdeeld in verschillende planperiodes. De eerste planperiode loopt van 2010-2015. De verwachting is dat de maatregelen die voor deze periode zijn gepland, grotendeels uitgevoerd zijn voor het einde van 2015. Daarmee is de waterkwaliteit lokaal verbeterd. Maar de beoogde goede chemische en ecologische toestand hebben we nog niet bereikt. Door onverwachte ontwikkelingen is de waterkwaliteit op plaatsen zelfs verslechterd. Daarom nemen we de komende tijd weer verbetermaatregelen. In dit plan staan de verbetermaatregelen die wij nemen in de periode 2016-2021.

KRW-plan 2016-2021 (pdf, 1.6 MB)

Meer informatie en vragen

Voor meer informatie en vragen over de Kader Richtlijn Water plannen en maatregelen, kunt u contact opnemen met de heer W. Twisk, beleidsadviseur waterkwaliteit. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 010 45 37 200 of via e-mail: w.twisk@hhsk.nl.