Werken aan veilige wegen en bruggen

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van ca. 170 km wegen, 35 km fietspaden en 180 wegbruggen buiten de bebouwde kom in de Krimpenerwaard.

We zorgen ervoor dat de wegen en wegbruggen begaanbaar en veilig zijn. Om de mobiliteit en de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te waarborgen, voeren we inspecties en onderhoud uit zodat u veilig op pad kan.

in gesprek

Omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden worden vroegtijdig betrokken bij het werk aan onze wegen. U wordt op de hoogte gehouden van de werkzaamheden, de planning en verkeersmaatregelen, onder andere door informatiebrieven, berichtgeving via de krant, de website en twitter van het hoogheemraadschap en ook van de gemeente. Bij grotere projecten, zoals wegreconstructies, wordt u al in de voorbereidingsfase betrokken en bent u welkom op onze informatieavonden. Wij gaan graag met u in gesprek om te horen wat we voor u kunnen betekenen. Ook komen we bij u thuis om onze plannen toe te lichten als dit wenselijk is. Door vroegtijdig informatie uit te wisselen kunnen we bepaalde wensen verwerken in het ontwerp of hiermee rekening houden bij de uitvoering. Wensen kunnen niet altijd worden doorgevoerd en dit zullen we toelichten.

Tijdens werkzaamheden kunt u enige hinder ondervinden, zoals tijdelijke afsluitingen, verkeersmaatregelen en geluidsoverlast. Wij streven ernaar de overlast tot een minimum te beperken.

DAGELIJKS ONDERHOUD

Het oplossen van kleine gebreken en schades, zoals scheuren en gaten in de weg, worden opgenomen in ons dagelijks onderhoudsprogramma. Tijdens deze herstelwerkzaamheden kunt u tijdelijk enige verkeerslast ondervinden.

LEVENSDUUR VERLENGEND ONDERHOUD

Soms is een wegreconstructie nodig, maar nog niet haalbaar door toekomstige projecten van andere partijen, zoals waterleidingbedrijf Oasen of de gemeente. Levensduur verlengend onderhoud is dan een passend alternatief. Als wij een wegreconstructie willen uitvoeren, maar Oasen heeft plannen om de waterleiding  in het wegdek over enkele jaren te vervangen en om te leggen, dan is het efficiënter om de reconstructie hierop te laten aansluiten. Door uitvoeringswerkzaamheden zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen, kunnen we werk met werk maken en de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk beperken. Met levensduur verlengend onderhoud worden de meest urgente wegdelen die aan vervanging toe zijn, opgeknapt zodat de weg tot aan de wegreconstructie (meestal voor een periode van 5 tot 7 jaar) veilig en goed begaanbaar blijft.

Reconstructie wegen

Bij een reconstructie wordt de weg voor een levensduur van 21 jaar ontworpen. De rijbaan wordt volledig hersteld, inclusief de bermen en kunstwerken. Hiervoor wordt de fundering op sterkte gebracht  en de weg duurzaam veilig ingericht, onder andere de gewenste breedte van de rijbaan, belijning, drempels en wisselplaatsen. De gewenste weginrichting staat beschreven in het vigerende categoriseringsplan.  Tijdens de levensduur wordt één tot twee keer groot onderhoud aan de weg verricht, bijvoorbeeld het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. 

bruggen

Wegbruggen worden elke vijf jaar geïnspecteerd, onder meer om de staat van de brug inzichtelijk te maken en te bepalen welk onderhoud gepleegd moet worden. Ook wordt een inschatting van de technische levensduur gemaakt, de theoretische levensduur is 50 jaar. Bruggen met een technische levensduur van <3 jaar worden vervangen. Deze bruggen hebben veelal schadebeelden zoals wapeningscorrosie, beginnende tot betonrot, deformatie van landhoofden en/of vleugelwanden, uitspoeling en scheurvorming in de verschillende betonelementen. Daarnaast wordt er jaarlijks een globale inspectieronde gehouden om de verkeersveiligheid te waarborgen. Een wegreconstructie kunnen bruggen met een langere levensduur ook worden vervangen.

Een brug wordt alleen vervangen door een brug  als dit noodzakelijk is voor het watersysteem of als er sprake is van recreatief medegebruik doordat de brug onderdeel is van een schaats- en/of vaarroute. In alle andere gevallen wordt een wegbrug vervangen door een duiker of een gronddam. Om de overlast zo veel mogelijk te beperken worden werkzaamheden in hetzelfde lokale gebied op elkaar afgestemd en uitgevoerd.  

Meer informatie

Als u al vragen, opmerkingen of suggesties heeft, dan kunt u contact opnemen per email: wegreconstructies@hhsk.nl of via telefoonnummer 010 - 45 37 200.