Bagger als grondstof

Als waterschap zijn we verantwoordelijk voor het baggeren van watergangen voor de doorstroming van ons watersysteem. Hiermee verminderen we de kans op wateroverlast. Een groot deel van deze bagger vervoeren en dumpen we nog steeds als afval, dit kost het hoogheemraadschap jaarlijks veel geld. Zonde eigenlijk…

USAR (Using Sediment As a Resource) is een innovatief en internationaal samenwerkingsproject waarbinnen we bagger als een kostbare grondstof willen inzetten.

Wat is ons doel?

USAR introduceert een alternatieve en efficiënte aanpak voor het hergebruik van baggerspecie als nuttig toepasbare grondstof. Daarbij onderzoeken, testen en demonstreren we nieuwe toepassingen en ontwikkelen we business modellen en tools die waterbeheerders nodig hebben om deze circulaire aanpak in de praktijk toe te passen. Dit levert ons:

  • Toepassing van nieuwe technologieën, methoden en instrumenten om baggerspecie structureel te hergebruiken als grondstof. 
  • Vermindering van het baggervolume dat we uiteindelijk als afval moeten afvoeren en daarmee van de operationele kosten van waterbeheerders.


Dit leveren we op

De belangrijkste resultaten van het USAR-project zijn:

  • Digitale catalogus die inzicht biedt in mogelijke toepassingen van baggerspecie als grondstof en de daarbij komende voorwaarden, mogelijkheden en beperkingen.
  • Recycling strategieën voor de gebieden van de partnerlanden op basis van lokale potentiële toepassingen van baggerspecie.
  • Pilot om nieuwe toepassingen van baggerspecie op verschillende sites te valideren.
  • Operationeel Sediment Management Systeem: een ICT-tool voor watermanagers om business cases en management beslissingen te maken voor het gebruik van bagger voor grondstof.


Wie zijn we?

Er zijn 5 partners uit 4 verschillende landen binnen het 2 Zeeën projectgebied die gezamenlijk aan USAR werken:

Onze pilot: Gebruik bagger om percelen op te hogen

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard verwijdert jaarlijks ruim 150.000 m3 bagger uit zijn watergangen. De kosten hiervoor bedragen circa 3 miljoen euro op jaarbasis. Hier zouden we aanzienlijk op kunnen besparen door deze bagger structureel als nuttige grondstof in te zetten voor perceelverbetering.

We verwerken al een aantal jaar zoveel mogelijk schone baggerspecie in ons eigen gebied: op de waterkant en in weilanddepots. Een innovatieve methode die we afgelopen jaren hebben ingezet, is het ontwateren van baggerspecie in geotextiele tubes. Deze bagger is vervolgens lokaal nuttig toegepast voor grondversteviging en –verhoging. Binnen deze baggerpilot willen we dit nog een stap verder brengen, door onze bagger structureel als nuttige grondstof te benutten voor dit soort toepassingen. Deze komen goed van pas in dit laagst gelegen gebied van Nederland, dat structureel kampt met bodemdaling.

De bodemdaling in veenweidegebieden is groot. In de laatste decennia zijn de polders fors gedaald. Dit heeft grote gevolgen voor de waterhuishouding, biodiversiteit, economische en ecologische benutbaarheid, uitstoot van broeikasgassen et cetera.

Samen met bedrijven in ons beheersgebied en Topsurf-Nederland

Om bodemdaling in veenweidegebieden te stoppen en de bagger op te waarderen tot nuttige bouwstof voor dit type grond, onderzoeken we aan welke samenstelling(en) het moet voldoen. Daarvoor mengen we onze bagger met lokale afvalstoffen, zoals mest en groenafval. Dit doen we samen met Topsurf-Nederland (TSN) en met een aantal melkveehouders uit de Krimpenerwaard en belangenorganisaties. De bagger bouwstof die we uiteindelijk ontwikkelen, krijgt de toepasselijke naam ‘Topsurf-Land’.

Testlocaties in de Krimpenerwaard

Om de diverse samenstellingen van 'Topsurf-Land' in de praktijk te testen, worden in de Krimpenerwaard vijf testlocaties uitgekozen bij melkveehouders. Elke locatie is ongeveer vijf hectare. De definitieve locaties worden in overleg met de betrokken melkveehouders en het hoogheemraadschap vastgesteld. Op de testlocaties brengen we verschillende lagen Topsurf op het land aan, waarbij we verschillende samenstellingen en laagdikten testen.  

Per testlocatie worden unieke Topsurf mengsels samengesteld. De samenstelling is afhankelijk van de bodemsamenstelling en de doelstelling. Ook laten we delen van de pilot gebieden onbehandeld, zodat we de effecten van Topsurf op de bodemgesteldheid beter kunnen vergelijken. Voordat we Topsurf toepassen op alle testlocaties meten we de bodemgesteldheid, -samenstelling en de maaiveldhoogte. Deze nulmetingen doen we om beter te kunnen vaststellen welke Topsurf-samenstelling(en) en hoeveelheid we op het desbetreffende perceel toe moeten passen.

Bagger als grondstof

Binnen ons internationale samenwerkingsproject USAR (Using Sediment As a Resource) willen we de bagger uit onze watergangen niet meer zien als een afvalstroom, maar als een grondstof. Hiervoor voeren onze internationale partners diverse pilots uit en delen we onze kennis. Het hoogheemraadschap is lead-partner van het project. Dit betekent dat wij het gehele project coördineren en verantwoordelijk zijn voor het indienen van de financiële claims van alle partners en voor de projectrapportages.

Dit willen we bereiken

Met de internationale pilots in het USAR-project willen we verschillende samenstellingen van 'Topsurf-Land' testen voor:

  • Het tegengaan van de bodemdaling.
  • Het verminderen van de emissies van broeikasgassen.
  • Het verwerken en verwaarden van diverse organische afvalstromen tot grondverbeteraar waarbij de afvalstromen uit het gebied verwerkt worden ín het gebied. (circulair biobased economy).

Samenwerking met onze internationale partners aan USAR

Binnen USAR hopen we nieuwe, slimmere, goedkopere en duurzamere toepassingen voor baggerspecie te ontdekken. Bagger wordt nu nog steeds te veel gezien als afvalproduct, terwijl wij dit ‘product’ toch echt als een nuttige grondstof zien. De samenwerking met onze internationale partners vinden we erg nuttig, vanwege de verschillende inzichten en toepassingsmogelijkheden, maar ook omdat we allen kampen met andere gebieden, wetten en regelgeving.
De voorbereidingen voor het USAR project zijn gestart in december 2014. Het internationale project eindigt op 30 april 2020.

Steun vanuit het EU 2 Zeeën subsidieprogramma

USAR krijgt steun van Interreg 2 Zeeën 2014-2020. Dat is een Europees Territoriaal Samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het wordt meegefinancierd door EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Het programma wil een innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd en duurzaam 2 Zeeën-gebied ontwikkelen. Het programmagebied strekt zich uit over de kustregio’s langs de zuidelijke Noordzee en het Kanaal.

Vier van de USAR-partners hadden al een sterk samenwerkingsverband tijdens het Interreg-project PRISMA (Promoting Integrated Sediment Management, 2011-2014). Toen zette De Vlaamse Waterweg in Dendermonde een succesvol proefproject op, waarbij een innovatieve en kostenefficiënte methode ontwikkeld werd om baggerspecie afkomstig van onderhoudsbaggerwerken nuttig te gebruiken bij de bouw van een dijk in het kader van het Sigmaplan.

Studies Topsurf

Topsurf is in een eerdere haalbaarheidsstudie met Deltares en Arcadis onderzocht en getest in het tegengaan van bodemdaling in veenweide gebieden en specifiek in de Krimpenerwaard. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de haalbaarheidsstudie goedgekeurd en onder de aandacht gebracht van belanghebbenden.

Topsurf is een bouwstof gemaakt uit organische gebiedsspecifieke reststoffen zoals dierlijke mest, baggerslib, plantaardige materialen en reststromen die vrijkomen bij de productie van drinkwater. Bij de vervaardiging wordt gebruik gemaakt van regionale afvalstromen. De gebiedseigen reststoffen komen vrij bij agrarische bedrijven en beheer - en onderhoudswerkzaamheden door beheerders zoals overheden, waterschappen, natuur- en milieuorganisaties, drinkwaterzuiveringen en recreatieschappen. Een gebiedsspecifieke benadering van de bodem leidt tot gebiedsspecifiek toepassen van stofstromen/reststoffen tot waardevolle bouwmaterialen. Topsurf verbetert de grondstructuur en bodemvruchtbaarheid en volgt de Cradle to Cradle-gedachte, ofwel het duurzaam sluiten van stofkringlopen (waaronder de fosfaatkringloop).